Atzinums

Projekta ID
22-TA-3084
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
31.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Saskaņā ar sākotnēji apstiprināto MK noteikumu Nr. 481 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) MK noteikumu Nr. 481 sākotnējais mērķis ir veicināt finanšu pieejamību ēku atjaunošanai un labiekārtojuma pilnveidošanai, tostarp veicināt iedzīvotājus veikt ieguldījumus mājokļu savlaicīgai uzturēšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Lūdzam skaidrot Ministru kabineta noteikumu projekta anotācijā, kā noteikumu projekta 1. un 2. punktā ietvertie grozījumi ietekmēs MK noteikumu Nr. 481 sākotnēji paredzētā mērķa sasniegšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam pievienot anotācijas pielikumu, kurā aktualizēti dati par esošo atbalsta programmas īstenošanas gaitu, kā arī izvērtēta turpmāka atbalsta programmas ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālais rezultāts un atbalsta programmas īstenošanas izmaksu noteikšanas principi, piemēram, atbilstība segtajam riskam, kredītriskam, izsniegšanas un ilgtermiņa darbības izdevumi, kā arī iekļauta informācija par zaudējumu segšanu, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, no piesaistītiem finanšu resursiem, kā arī informācija par maksas par Altum noslogoto kapitālu iecenošanu, maksas apmēru, kā arī pamatojumu par vadības izmaksas izmaiņām finanšu instrumentu griezumā, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par finansējuma apmēru, ko no MK noteikumu Nr. 481 ietvaros paredzētā kopējā finansējuma plānots novirzīt noteikumu projekta 1. un 2. punktā paredzētajiem atbalsta pasākumiem. Vienlaikus lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot, kā noteikumu projektā iekļauto papildus atbalsta pasākumu iekļaušana ietekmēs finansējuma pieejamību MK noteikumos Nr. 481 sākotnēji paredzēto atbalsta pasākumu īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka sākotnēji apstiprināto MK noteikumu Nr. 481 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) nav iekļauta informācija par atbalsta programmas būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai sasniedzamajiem rādītājiem un rezultātiem, lūdzam noteikumu projekta anotācijā iekļaut atbalsta programmas sasniedzamos rādītājus un rezultātus, kā arī aktuālo informāciju par uz šo brīdi sasniegtajiem rādītājiem un rezultātiem. Vienlaikus lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot, kā MK noteikumu Nr. 481 grozījumi ietekmēs atbalsta programmas sākotnēji plānoto sasniedzamo rādītāju un rezultātu sasniegšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka sākotnēji apstiprinātajā MK noteikumu Nr. 481 redakcijā nav noteikts atbalsta programmas mērķis, lūdzam attiecīgi papildināt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka par saimniecisko darbību šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma dzīvojamā mājā esošo pašvaldībām piederošo neprivatizēto dzīvokļu izīrēšana atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, izņemot šā likuma III1 nodaļā “Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem” minēto, un likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ietver arī likumos “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” iekļauto, viennozīmīgai normu piemērošanai lūdzam dzēst šo noteikumu 21.1.3.apakšpunktu, šo noteikumu 21.punktu izsakot, piemēram, šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
21. Par saimniecisko darbību nav uzskatāma daudzdzīvokļu mājā esošo neprivatizēto pašvaldībām piederošo dzīvokļu izīrēšana, biedrību un nodibinājumu īpašumā esošu dzīvokļu izīrēšana, īres tiesisko attiecību uzsākšana vai dzīvokļu uzturēšana, lai tos izīrētu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot minētā likuma III1 nodaļu "Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem".