Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
13.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Pamatojums:
Piedāvātā skolēnu un skolotāju skaita attiecība (1:11) rada neracionālas iniciatīvas. Tā, piemēram, Ogres novadā Ķeguma komercnovirziena vidusskolai šī attiecība ir lielāka par 11, bet skolēnu skaits vidusskolā 2021./22. mācību gada 1. septembrī bija 35 skolēni (vidēji 11,66 skolēni vidusskolas posma klasē). Turpretī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā šī attiecība ir mazāka nekā 11, bet skolēnu skaits vidusskolā 2021./22. mācību gada 1. septembrī bija 75 skolēni (vidēji 25 skolēni vidusskolas posma klasē). E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā šī situācija izveidojusies, jo pamatskolas posmā klases nākas dalīt mazākās, lai izpildītu higiēnas normu prasības (tipiska klašu telpa E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā ir 32 kvadrātmetri). Lai izpildītu MK noteikumu projektā izvirzītās priekšatlases prasības, nāktos reorganizēt E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolu, kas ir neracionāls lēmums. 
Piedāvātā redakcija
11.1. pašvaldība ir pieņēmusi lēmumus par ārpus pašvaldības administratīvā centra esošo vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju atbilstoši pašvaldības izglītības attīstības stratēģijā noteiktajam.  
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Mainīt redakciju uz : Pašvaldība atbilstoši šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajiem pieņemtajiem lēmumiem prioritāri investīcijai virza par pamatskolu reorganizētu vispārējās izglītības iestādi, kas atrodas līdz 2021. gada 1. jūlijam reorganizētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Samazināt izglītojamo skaitu līdz 200 – plānoto nosacījumu - 270 pamatskolas audzēkņi - nav iespējams izpildīt novadu lauku teritoriju izglītības iestādēm, ar MK projektā minēto tiek izslēgta iespēja finansējumu piesaistīt šīm izglītības iestādēm.   
Punktu 11.3. izteikt sekojošā redakcijā: investīcijai virzītās reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaits ir lielāks par 200, vai veicot arī citu izglītības iestāžu reorganizāciju, reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaits lielāks par 200 tiks sasniegts līdz 2024. gada 1. septembrim;
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Stabils izglītojamo skaita pieaugums 1.-6. klašu posmā varbūt ir vērojams reģionā ap Rīgu un lielajās pilsētās, ar MK projektā minēto tiek izslēgta iespēja finansējumu piesaistīt novadu lauku teritoriju izglītības iestādēm.
Punktu 11.4. izteikt sekojošā redakcijā: investīcijai virzītajai pamatskolai ir konstants (nemainīgs) izglītojamo skaits 1.-6.klašu posmā.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
MK noteikumu projektu papildināt ar jaunu punktu.
xx.x. izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecības izmaksas.

Pamatojums:
Piemēram, Ogres novada Izglītības pārvalde piedāvā Ikšķiles vidusskolas pārveidi par Ikšķiles pamatskolu. Lai Ikšķiles pamatskola spētu uzņemt arvien pieaugošo izglītojamo skaitu un nodrošinātu mācību procesu atbilstoši higiēnas normām, nepieciešama Ikšķiles vidusskolas dabaszinātņu korpusa izbūve. Ja šāds ieguldījums netiks veikts, Ogres novada pašvaldība vidējā termiņā nevarēs izpildīt Izglītības likumā noteikto pienākumu nodrošināt pamatizglītības iespējas izglītojamā dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Paužam viedokli, ka pievienotās vērtības nodoklis jāiekļauj attiecināmajās izmaksās.
Piedāvātā redakcija
-