Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršama uzmanību, ka Atveseļošanas fonda izmaksu attiecināšanas termiņš ir 2026. gada 31. augusts. Attiecīgi līdz minētajam termiņam ir jābūt sasniegtam projekta mērķim un izmaksātām arī noslēguma maksājumam. Lūdzam izvērtēt, ja Atveseļošanas fonda finansējums tiks piešķirts līdz 2026.gada 30.jūnijam, vai būs iespējams noīstenot projektu līdz attiecināmības perioda beigām. Gadījumā, ja minētais termiņš ir domāts, kā projektu īstenošanas termiņš, tad aicinām atbilstoši precizēt normu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kā plānots uzkrāt/iegūt datus par nebinārām personām. Saskaņā ar Finanšu ministrijas rīcībā esošo informāciju, nacionālie normatīvie akti neparedz personu iedalījumu nebinārās personās un pārskatāmā nākotnē nav plānoti grozījumi tiesību aktos attiecībā uz personas dzimuma iedalījumu - nebināra persona. Attiecīgi valsts informācijas sistēmās varētu nebūt pieejami datu par minētā dzimuma iedalījumu. Savukārt, ņemot vērā, ka EK saskaņotajā kopējo rādītāju sarakstā ir paredzēts, ka tiks sniegti dati arī par sniegto atbalstu nebinārajām personām, lūdzam skaidrot, kā šie dati tiks uzskaitīti, piemēram, no apmācību dalībnieku aptaujām.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam:
1) papildināt punktu ar minimālo summu/atlikušo procentuālo apmēru, pie kuras ir racionāli izsludināt jaunu atlasi, ņemot vērā resursu patēriņu un potenciālo iesniedzēju interesi - par kādu minimālo summu kaut viens projekts vispār būtu īstenojams, t.sk. ņemot vērā 10. punktā noteikto minimālo sasniedzamo rādītāja apmēru,
2) dzēst atsauci uz 7.2. apakšpunktu, jo tas atrunā kopējo pieejamo finansējumu, un tas 12. punktā minētajā situācijā noteikti nebūs pieejams.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 12.punktu, nosakot, ka trešo atlases kārtu organizē atbilstoši otrās kārtas nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka šo noteikumu 5.sadaļā ir ietverti de minimis atbalsta un Komisijas regulas Nr.651/2014 atbalsta piešķiršanas nosacījumi, taču uz finansējuma saņēmēju ir attiecināmi tikai de minimis atbalsta nosacījumi, lūdzam precizēt šī punkta redakciju, ka finansējuma saņēmējs atbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem atbilstoši šo noteikumu 5.sadaļā minētajiem de minimis atbalsta nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam atgriezt noteikumu projekta 17.punktā normu, kura noteica, ka EDIC jābūt izstrādātai iekšējai kārtībai par interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas risku un dubultā finansējuma kontroli un novēršanu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka anotācijā nav sniegts nekāds skaidrojums par partneru iesaisti, lūdzam anotācijā skaidrot partneru iesaisti un to lomu projektā. Papildus lūdzam papildināt noteikumu projektu ar de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, kas būtu attiecināmi arī uz partneriem.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam iekļaut visus vērtējamos kritērijus vienuviet, noteikumu pielikumā - kritērijs par principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" tajā nav iekļauts.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka pirmās kārtas ietvaros ir paredzēti tikai tiešsaistes kursi, kas atrodas platformās, kas minēti noteikumu projekta 33.punktā, lūdzam sniegt skaidrojumu, kas ir domāts ar vārdiem “inovācijas kopas dalībnieks”. Uzskatām, ka šādas darbības ir atbalstāmas tikai otrās kārtas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam normatīvā akta praktiskas piemērošanas nolūkos pārskatīt un precizēt attiecināmās izmaksas abu kārtu ietvaros, skaidri norādot, kuras izmaksas tiks attiecinātas uz finansējuma saņēmēju un kuras izmaksas uz gala labuma guvēju. Kā arī pārskatīt un atbilstoši precizēt informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu 37.2., 37.5., 37.6.apakšpunktā norādītās izmaksas ir administrēšanas izmaksas, kas attiecināmās uz EDIC, nevis gala labuma guvēju. Lūdzam atbilstoši precizēt šo noteikumu projekta punktu, lai ir skaidrs, ka šīs izmaksas tiek plānotas pirmās kārtas ietvaros un ka tās tiks segtas - finansējuma saņēmējam, atbilstoši izmaksu attiecināmībai. Vienlaikus no noteikumu projekta 85.5.apakšpunkta ir secināms, ka 42.2.apakšpunktā 2.kārtas ietvaros ir korekti norādīts, ka finansējuma saņēmēja informatīvo pasākumu un konferences organizēšanas izmaksas, tiks attiecinātas uz Finansējuma saņēmēju nevis gala labuma guvēju.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
No redakcijas nav skaidrs, kādas darbības tiks attiecinātas. Vēršam uzmanību, ka iepriekš noteikumu tekstā ir noteiktas attiecināmās izmaksas. Lūdzam šo atbilstoši precizēt. Vienlaikus lūdzam pārskatīt un precizēt šī punkta redakciju, lai nodrošinātu, ka piešķirot atbalstu ar Komisijas regulas Nr.651/2014 31.pantu, netiktu pārkāptas stimulējošās ietekmes prasības un būtu skaidrs, ka pirmās saistības var tikt uzņemtas un darbi pie projekta drīkst būt uzsākti tikai pēc rakstiska projekta pieteikuma iesniegšanas, izņemot tās aktivitātes, kas nav uzskatāmas par darbu sākumu, atbilstoši Komisijas regulas  Nr. 651/2014 2.panta 23.punktā noteiktajai darbu sākuma definīcijai.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam visā noteikumu projektā un anotācijā saskaņot informāciju par to, kādā griezumā apmācību kursi nedrīkst atkārtoties, t.i.:
1) 48. punkts atrunā, ka vienu kursu nedrīkst atkārtot investīcijas (visu kārtu) ietvaros,
2) 49. punkts liecina, ka pārbaude veicama tikai individuāla projekta līmenī,
3) 50. punkts atrunā, ka dublēšanās nedrīkst būt par vienu tēmu tieši pie viena un tā paša apmācību sniedzēja,
4) anotācijas 1.3. punktā norādīts: "Lai nodrošinātu, ka viens un tas pats gala labuma guvēja darbinieks  2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros neapmeklētu vienu un to pašu kursu, gala labuma guvējam būs jāiesniedz apliecinājums par to, ka apmācību kursi nav apmeklēti viena projekta ietvaros", t.i., dublēšanās nav pieļaujama viena projekta nevis visas investīcijas ietvaros.
Ņemot vērā, ka investīcija ir par vienu - digitalizācijas - virzienu, aicinām dublēšanos vērtēt visa pasākuma, ne tikai viena projekta līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam nodrošināt demarkāciju starp atbalstu laikā, norādot, ka vienlaicīgi no abiem finansējuma avotiem vienas un tās pašas apmācības nedrīkst apgūt.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 59.2.apakšpunktu. Vēršama uzmanību, ka attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa attiecināšanu nav piemērojami izņēmi, tai skaitā uz projekta vadības izmaksām, kas noteiktas noteikumu projekta 51. punktā. Minētās izmaksas netiek segtas no Atveseļošanas fonda līdzekļiem.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc ir svītroti vārdi (pasvītroti) "izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi, kā arī izmaksas". Vēršam uzmanību, ka izziņā nav ietverti iebildumi par šīs normas precizēšanu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrībai nodalīt finansējuma saņēmēja darbības, ko tam būtu jāveic, ja atbalstu tālāk tas piešķirs ar Komisijas regulu Nr.1407/2013 vai Komisijas regulu Nr.651/2014. Vēršam uzmanību, ka, piemēram, prasības, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 būtu jāvērtē tikai piešķirot atbalstu ar Komisijas regulu Nr.651/2014. Piemēram, vai šī noteikumu projekta 60.2.apakšpunktā minētais nosacījums tiks vērtēts arī tad, ja atbalsts tiks piešķirts ar Komisijas regulu Nr.1407/2013?
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam visā noteikumu projektā pārskatīt un precizēt atsauces uz šo noteikumu punktiem, piemēram, noteikumu projekta 60.10., 63.7.1.apakšpunktā, 82.punktā sniegtās atsauces u.c. 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību (attiecībā uz noteikumu projekta 63.8. un  66.3. apakšpunktu), ka Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 1.4.kritērijā ir paredzēts, ka projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesniedzēja izstrādāta procedūra, kā tas nodrošinās de minimis atbalsta sniegšanu. Lai nodrošinātu skaidrību par to, kādas komercdarbības atbalsta piešķiršanas metodoloģijas ir jāizstrādā, lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka projekta iesniegumam ir pievienota gan projekta iesniedzēja izstrādāta procedūra, kā tas nodrošinās de minimis atbalsta sniegšanu, gan procedūra, kā tas nodrošinās atbalsta sniegšanu ievērojot Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta nosacījumus. Vienlaikus lūdzam precizēt Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 1.4.kritēriju šādā redakcijā: "Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesniedzēja izstrādāta procedūra, kā tas nodrošinās de minimis un Komisijas regulas Nr.651/2014 atbalsta sniegšanu".
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka nosacījumi, kas ir jāievēro ieviešot de minimis atbalstu atšķiras no nosacījumiem, kas ir jāievēro ieviešot atbalstu ar Komisijas regulu Nr.651/2014. Lūdzam precizēt šī punkta redakciju, lai ir skaidrs, vai šo noteikumu 77.punktā ietvertos nosacījumus vērtēs tikai atbalstam, ko piešķirs saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014 vai arī de minimis atbalsta gadījumā.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam normā dzēst vārdus un skaitļus "2. punktā un 3. panta 2.", ņemot vērā, ka tikai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1.punktā ir noteiktas neatbalstāmajās nozares un darbības, savukārt nosacījums par izmaksu nošķiršanu ir iekļauts citā noteikumu projekta punktā.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šo punktu lūdzam dzēst, jo nosacījums ir attiecināms, ja atbalstu piešķir ar Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta reģionālā atbalsta mērķi, kas nav šī noteikumu projekta mērķis. Ja Ekonomikas ministrija plāno šo nosacījumu saglabāt, lūdzam papildināt anotācijas V sadaļas tabulu ar šī noteikumu projekta punkta izvērtējumu, ka tiek paredzētas stingrākas prasības.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt šo noteikumu 78. un 79.punkta redakcijas, šobrīd tās daļēji pārklājas attiecībā uz nodalīšanas prasībām, kas jāievēro gala labuma guvējam. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šo noteikumu 77.punkts paredz nosacījumus, kas attiecināmi tikai uz gala labuma guvēju. Attiecīgi būtu jānodrošina, ka no noteikumu projekta ir skaidrs, kādas de minimis prasības būs attiecināmas uz finansējuma saņēmēju, kādas uz gala labuma guvēju.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot, kāpēc nepieciešams ierobežojums uz vadības izmaksām, ņemot vērā, ka vadības izmaksas plānots ar de minimis atbalstu. Vienlaicīgi vēršam uzmanību uz normas pretrunu, jo, piemērojot 85.punktā noteiktos ierobežojumus, vadības izmaksas nevarēs segt 100% apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Finansējuma saņēmējs izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību vai nu Komisijas regulai Nr. 651/2014, vai nu Komisijas regulai Nr. 1407/2013, nevis abām regulām, lūdzam precizēt, ka Finansējuma saņēmējs izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014 vai Komisijas regulai Nr. 1407/2013.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka šī punkta ietvaros tiek noteikta atgūšanas norma, ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, lūdzam precizēt šīs normas teikumu, ka atgūst visu nelikumīgi piešķirto atbalstu, nevis de minimis atbalstu.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar definīcijām: "strādājoša persona ar invaliditāti" un  "nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs"  atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam mainīt kritērija Nr.2.1.1. ietekmi uz lēmuma pieņemšanu uz "N" jeb neprecizējamu. Iespēja iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu ir noteikta MKN. Ja kritērija ietekme tiek saglabāta kā precizējama, var rasties situācija, kad ir pilnā apmērā jāizvērtē viena iesniedzēja vairāki projektu iesniegumi, lai gan skaidri zināms, ka potenciāls tikt apstiprinātam ir tikai vienam, radot lieku administratīvo slogu un ietekmējot projektu ranžējumu - kāds no "pareizi" iesniegtiem, vienīgajiem projektu iesniegumiem var sākotnēji nesaņemt finansējumu tā īstenošanai un tā īstenošana var tikt novilcināta par “nepareizo” projekta iesniegumu precizējumu veikšanas un vērtēšanas laiku, kas nav pieļaujams, it īpaši ņemot vērā īso valsts atbalsta piešķiršanas gala termiņu. 
Izziņas 406. punktā ir norādīts, ka ietekme nav mainīta, taču nav sniegts skaidrojums, kāpēc.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt 2.2.4. kritērija 1.5. apakšpunktu, norādot "tam vai piesaistītajam projekta vadītājam vai vadošajam ekspertam ir iepriekšēja pieredze (..)" atbilstoši papildinājumam noteikumu 21.7. apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt kritērijus un papildināt noteikumu pielikumu ar skaidrojumiem, kā visi vērtēšanas kritēriji tiek piemēroti, tai skaitā saistībā ar iepriekš izteiktajiem iebildumiem:
1) 2.2.4. un 3.1. kritēriju piemērošanas skaidrojumos norādīt, vai un kā iesniegtie biedru un biedru biedru saraksti tiks pārbaudīti, piemēram, tiks vērtēta publiski pieejamā informācija par biedrības biedriem un kā rīkoties, ja publiski šī informācija nav pieejama. Informējam, ka iepriekšējā plānošanas perioda apmācību projektu vērtēšanā bija vairākas situācijas, kad publiskā informācija, ja tāda bija pieejama, neatbilda iesniegtajiem sarakstiem, attiecīgi aicinām paredzēt sarakstu pārbaudi, jo uz biedru spējām paļaujas, lai kvalificētos atbalstam,
2) 2.2.4. kritērijā nepārprotami norādīt, kā izpaužas "apvienošana", t.i., komersanti ir iesniedzēja biedri vai biedru biedri?
3) 2.2.4. kritērija 1.3. punkts atrunā, ka jāsaņem vēstule no biedrības, kas atbilst prasībām, kādām ir jāatbilst pašam projekta iesniedzējam. Tātad projekta iesniedzējam jāsaņem atbalsta vēstule no cita projekta iesniedzēja, faktiski - konkurenta par finansējumu? Lūdzam dzēst vai precizēt. Izziņā norādīts, ka iebildums ņemts vērā, taču izmaiņas nav veiktas un nav sniegts skaidrojums,
4) lūdzam izvērtēt, vai 2.2.4. kritērija 1.4. punkts vismaz daļēji nepārklājas ar izslēgšanas kritēriju Nr. 1.1. un atbilstoši precizēt, kā arī iekļaut informāciju, kā vērtēšanas komisijai pārliecināties, ka iesniedzējs "neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma varētu piemērot maksātnespējas procedūru",
5) kritērijā Nr. 3.1.1. tiek vērtēts, kuram ir augstākie biedru rādītāji ("biedru kopējais darbinieku skaits, vai biedru kopējais apgrozījums, biedru skaits, ja rādītāji ir vienādi") - lūdzam skaidri atrunāt, kurš ir primārais vērtējamais biedru rādītājs un kurš tiek vērtēts pēc tam, ja primārais rādītājs ir vienāds utt., jo rādītāji ir dažādi un var būt situācijas, kad viens rādītājs iesniedzējam ir lielāks nekā konkurentam, bet citi mazāki (piemēram, biedru skaits lielāks, taču apgrozījums mazāks),
6) lūdzam izvērtēt, vai kritēriji Nr. 3.1.3. un Nr. 3.1.4. ir kvalitātes kritēriju nevis specifisko atbilstības kritēriju jautājumi. T.i., punktu gradācija maksimālajiem 10 un 5 punktiem tiek pamatota ar “nepilnīgi” un “nesniedz pārliecību”, kas ir subjektīvi vērtējumi, kuri ietekmēs atklātas atlases rezultātu – finansējuma piešķiršanu. Ja tie tomēr tiek saglabāti kā kvalitātes kritēriji, lūdzam noteikt objektīvi pārbaudāmus jautājumus punktu gradācijai. Izziņā norādīts, ka iebildumi ņemti vērā un kritēriji precizēti, taču tajos izmaiņu nav,
7) atkārtoti lūdzam 3.2. kritērijā atstāt vienu vērtējamo rādītāju vai skaidri definēt, pēc kādiem principiem izvēlas vērtēt vienu no diviem minētajiem kritērijiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu projektu iesniegumu vērtēšanu atklātas atlases ietvaros,
8) papildus aicinām izvērtēt, vai 1.2. kritērijs pamatoti ir neprecizējams kritērijs, t.i., citos atbalsta pasākumos, investīcijās, iesniedzējam tiek dota iespēja, t.i., tiek virzīts nosacījums, nodokļu parādu atmaksāt un tikai nosacījuma neizpildes gadījumā tas tiek noraidīts.

Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt ar izslēgšanas kritēriju, ka projekta iesniedzējam jābūt izstrādātai iekšējai kārtībai par interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas risku un dubultā finansējuma kontroli un novēršanu.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Anotācija (ex-ante)
5.1. Saistības pret Eiropas Savienību
Iebildums
Lūdzam dzēst atsauces uz Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ņemot vērā, ka šī pasākuma ietvaros atbalsts ar šīm regulām nav plānots.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Lūdzam pārskatīt noteikumu projekta punktu izvērtējumu un precizēt to, piem., noteikumos šobrīd nav 44.3.apakšpunkta u.c.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka stratēģiski svarīgos projektos projekta īstenotājam nepieciešams izstrādāt stratēģiski svarīgā projekta komunikācijas plānu, attiecīgi lūdzam papildināt noteikumu projektu atbilstoši Finanšu ministrijas vadlīniju Nr. 1 “Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu” 86. punktam.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Joprojām lūdzam noteikumu projekta 9.1.3.apakšpunktu izteikt kā 9.punkta papildus apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
9.5. investīcija sniedz ieguldījumu 2.3.1.r reformas mērķa līdz 2025.gada 31.decembrim pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma - 8 % sasniegšanā.
36.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām MK noteikumu projektā neiekļaut 9.3. apakšpunktos norādīto detalizāciju.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt punktu ar "ne mezāk kā"
Piedāvātā redakcija
komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, otrās kārtas ietvaros līdz 2026. gada 30. jūnijam – 1100, viena finansējuma saņēmēja projekta iesniegumā ir ne mazāk kā 110
38.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdus "Vadības informācijas sistēmā" ar vārdiem "Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā" un iekavās atrunāt saīsinājumu (turpmāk - KPVIS) , lai nodrošinātu vienotu pieeju visā noteikumu projektā, ņemot vērā, ka turpmākajos punktos lietots saīsinājums KPVIS.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atsauci uz punktu, kurā noteikts Atveseļošanas fonda finansējuma apmērs, kā arī precizēt finansējuma saņēmēju, kas šajos MK noteikumos nav paredzēti kompetences centri.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka visi projektu iesniegumi ir jāiesniedz Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmā (KPVIS), tad projektu iesniegumu reģistrēšana notiek automātiski šajā sistēmā un papildus reģistrācija un atbildes sniegšana nav jāveic. Attiecīgi lūdzam svītrot noteikumu projekta 18.punktu. Skaidrojam, ka šāda norma bija nepieciešama pirms KPVIS AF moduļa izstrādes.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam dzēst  27.4. un 27.6. apakšpunktus, jo 27.3. apakšpunkts ietver visus pārējos vērtēšanas kritērijus.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam ņemt vērā, ka šīs investīcijas ietvaros ir paredzētas tikai apmācības, attiecīgi lūdzam izvērtēt vai 30.13. un 39.19.apakšpunktā sniegtais papildinājums “tai skaitā jaunu iekārtu ieviešana saimnieciskās darbības attīstībai” ir atbilstošs. Vienlaikus lūdzam skaidrot, vai ir paredzēts, ka apmācības sniegs iekārtu ražotāji vai izplatītāji.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 31.3. apakšpunktu nav nepieciešams izdalīt kā jaunu punktu, ņemot vērā, ka apakšpunktā ir noteikts pienākums finansējuma saņēmējam un tas nenosaka atbilstības prasību apmācību sniedzējam. Un, lai nerastos interpretācijas iespējas, lūdzam, pirms vārdiem "finansējuma saņēmējs" papildināt ar vārdiem "EDIC kā".  Papildus lūdzam pārskatīt visu noteikumu projektu  un atsaucoties uz EDIC kā finansējuma saņēmēju lietot vienoto terminoloģiju, t.i., "EDIC kā finansējuma saņēmējs" vai "EDIC". 
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 41.3. apakšpunktu nav nepieciešams izdalīt kā jaunu punktu, ņemot vērā, ka apakšpunktā ir noteikts pienākums finansējuma saņēmējam un tas nenosaka atbilstības prasību apmācību sniedzējam. Papildus, lūdzam pirms vārdiem "finansējuma saņēmējs" papildināt ar vārdiem "Biedrības kā". Vienlaikus lūdzam pārskatīt visu noteikumu projektu un, atsaucoties uz biedrību kā finansējuma saņēmēju, lietot vienotu terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 49.punktu norādot, kurš veic attiecīgo pārbaudi.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 60.1.apakšpunktā vārdu "ierobežojumiem" ar vārdiem "izslēgšanas kritērijiem".
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam nodrošināt, ka investīcijas īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci neierobežojošā procedūrā.
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt ar vārdu “guvēju” aiz vārdiem “gala labuma”.
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām dzēst šo apakšpunktu, lai nerodas pretruna ar 2.11.apakšpunktu un 63.punktu, kas nosaka, ka līgums ar CFLA tiek slēgts abās kārtās.
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, ka Atveseļošanas fonda finansējums ir atmaksājams pilnā apmērā.
Piedāvātā redakcija
94. Ja finansējuma saņēmējs nesasniedz projekta ietvaros noteiktos rādītājus, tad finansējuma saņēmējs atmaksā piešķirto Atveseļošanas fonda finansējumu pilnā apmērā.
51.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām 1.4. kritērija pārbaudāmo jautājumu pārcelt uz atbilstības vai specifiskajiem kritērijiem, lai dokumenta iesniegšanas vai neiesniegšanas fakts pats par sevi nav pamats projekta noraidījumam vai sniegt skaidrojumu, kādēļ šis paredzēts kā neprecizējams kritērijs, t.i., nav iespējams virzīt nosacījumu dokumentu iesniegt un pēc tam pārbaudīt tā saturu.
Piedāvātā redakcija
-
52.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām 1. kritērijā papildināt uzskaitītās izslēgšanas situācijas ar atsevišķu izslēgšanas situāciju: "Projekta iesniedzējam ir noteiktas starptautiskās nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas", lai visi pārbaudāmie aspekti būtu iekļauti vienuviet, vērtēšanas kritērijos, t.sk. ņemot vērā, ka sankciju pārbaude tiek veikta uz tiem pašiem datumiem, kad izslēgšanas noteikumu.
Piedāvātā redakcija
-
53.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijā ir ietverta atsauce gan uz sadarbības iestādi, gan uz Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, lūdzam pārskatīt anotāciju un izmantot vienotu pieeju atsaucē uz iestādi.
Piedāvātā redakcija
-
54.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” īstenošanai plānots tikai Atveseļošanās fonda finansējums, attiecīgi anotācijas 3.sadaļa 2. un 2.1.punktā norādītajiem budžeta izdevumiem jābūt vienādiem ar 1. un 1.1.punktā norādītajiem budžeta ieņēmumiem. Līdz ar to lūdzam precizēt izdevumus 2. un 2.1.punktā, vienlaikus svītrojot finansiālo ietekmi 3., 3.1. un 5.punktā. Papildus punktā “Cita informācija” lūdzam svītrot teikuma beigas “sākot ar 2022. gadu”, ievērojot, ka izmaiņas budžetā ir atspoguļotas ar 2023.gadu.
Piedāvātā redakcija
-