Atzinums

Projekta ID
21-TA-931
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Valsts kanceleja izskatīja precizēto anotāciju un informē, ka uztur spēkā iepriekš izteikto iebildumu un kategoriski neatbalsta 3 jaunu amata vietu izveidi Nacionālajā kultūras centrā Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta funkciju nodrošināšanai. Atzīmējam, ka atbilstoši noteikumu projektā minētajam Padomes sēdes ir plānots sasaukt ne retāk kā divas reizes gadā un sekretariāta funkcijās ietilpst padomes sēžu organizēšana, norises nodrošināšana, protokolēšana, protokolu glabāšana un lēmumu publicēšana, kā arī padomes lēmumu izpildes pārraudzība, un padomes darba komunikācija. Ņemot vērā iepriekš minēto, Valsts kancelejai nav pārliecības par 3 pilnas slodzes amatu nepieciešamību. Attiecīgi uzskatām, ka funkcija ir nodrošināma resora vakanto amata vietu ietvaros, nepalielinot nodarbināto skaitu valsts pārvaldē.
Atzīmējam, ka informatīvā ziņojuma “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022.gadam un ietvaram 2022.–2024.gadam” 1.pielikumā kā II sadaļas “Valdības prioritātes” pasākums Nr. 40   (par ko MK lēma 24.09.2021. ar protokolu Nr. 63 §1 2.punktu) ir iekļauts finansējums Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbības nodrošināšanai 97 096 euro un nav norādes par 3 papildu amata vietām, bet ir iekļauts uzturēšanas izdevumu daļā.  Ņemot vērā minēto nav tiesiska pamata atsaukties, ka par jaunu amata vietu izveidi jau ir lemts 2022.gada budžeta projekta veidošanas procesā.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas š.g.1.decembra sēdē lemtajam Valsts kancelejai līdz 2022.gada 5.janvārim ir jāiesniedz grafiks turpmākajiem trim gadiem kā tiks nodrošināts publiskajā sektorā nodarbināto skaits, sasniedzot OECD vidējo rādītāju. Līdz ar ko nodarbināto skaita samazināšana publiskajā sektorā ir aktuāla, īpaši ņemot vērā, ka kopumā mazinās nodarbināto skaits valstī. Tas nozīmē, ka ir vēl nepieciešamas papildus diskusijas ar ministrijām kā nodrošināt nodarbināto skaita samazinājumu, optimizējot esošos resursus (iespējams arī funkcijas). Pie minētās situācijas, nemazinot nodarbināto skaitu publiskajā sektorā tā īpatsvars no kopējiem valstī nodarbinātajiem tikai pieaugs. Jau šobrīd LV minētais rādītājs ir lielāks nekā vidēji OECD.
 
Piedāvātā redakcija
-