Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
07.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.8. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
Iebildums
Norādām, ka biedrības vai nodibinājumi, kur saimnieciskās darbības veicējs var vērsties, lai saņemtu brīvprātīgu un neoficiālu praktisku palīdzību, bieži nav, vai tās ir vairākas, ar savstarpēji pretējām interesēm un var sniegt pretrunīgu informāciju. Arī saskaņā ar Vienotās digitālās vārtejas regulas 2018/1724 (32) apsvērumu šīs informācijas nodrošināšana nav ar obligātu raksturu. Līdz ar to, lūdzam precizēt noteikumu projekta 5. punktu norādot, ka informāciju par biedrībām un nodibinājumiem nepieciešams norādīt tikai īpašas vajadzības gadījumā, ja ir tāda nepieciešamība. 
Piedāvātā redakcija
"5. Portālā iekļauj aktuālo informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanai, veikšanai vai izbeigšanai nepieciešamajām darbībām, Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 17. pantā un 19. panta trešajā daļā norādīto informāciju, kā arī informāciju par nodibinājumiem vai biedrībām, kur saimnieciskās darbības veicējs var vērsties, lai saņemtu brīvprātīgu un neoficiālu praktisku palīdzību (ja nepieciešams).";
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.9. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 7. punktu, jo  Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) atbildība neietver informācijas strukturēšanu, ievietošanu un aktualizēšanu pakalpojumu aprakstos vai dzīves situācijās, kuras paredzētas privātpersonām.  
Vienlaikus, lūdzam noteikumu projekta anotācijā sniegt skaidrojumu par 3.9. apakšpunktu, kas ir domāts ar citiem normatīvajiem aktiem, kas būtu jākoordinē EM saistībā ar informācijas un funkcionalitātes strukturēšanu, ievietošanu un aktualizēšanu.  
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.20. papildināt ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
Iebildums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 28. decembra direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 16. panta 2. punkta a) apakšpunktā un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 12. panta pirmās daļas 1) apakšpunktā tiek noteikts, ka Eiropas Savienības dalībvalstis nevar noteikt pienākumu pakalpojumu sniedzējiem reģistrēt komercdarbību vai saimniecisko darbību attiecīgajā dalībvalstī. Atbilstoši minētajam, lūdzam precizēt noteikumu projekta 18.1 punktu paredzot, ka arī personas, kas savu komercdarbību vai saimniecisko darbību nav reģistrējušas Latvijas Republikā var piekļūt valsts pārvaldes pakalpojuma portālam un tikt uzskatītas par tā gala lietotājiem.   
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. augustā.
Iebildums
Ņemot vērā to, ka noteikumu projekts atrodas saskaņošanas procesā, kā arī to, ka noteiktumu projekta anotācijas 1.2. sadaļā noteikumu projekta spēkā stāšanās termiņš ir norādīts 2023. gada 1. oktobris, lūdzam precizēt noteikumu projekta 2. punktā norādīto noteikumu projekta spēkā stāšanās termiņu. Tāpat lūdzam noteikumu projekta anotācijas 1.2. sadaļā skaidrot noteikumu projekta spēkā stāšanās termiņa pamatojumu. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Ņemot vērā to, ka noteikumu projektā tiek svītroti 12.1.3., 12.1.4. apakšpunkti un 12.2.4. apakšpunkts, lūdzam noteikumu projekta anotācijā sniegt skaidrojumu par to, kā tiks nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu portāla satura kvalitātes vadība un tās automatizētā kontrole, un, kas turpmāk nodrošinās konsultatīvu atbalstu iestādēm valsts pārvaldes pakalpojumu portāla satura administrēšanā. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt nepieciešamību papildināt noteikumu projekta informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām, ņemot vērā to, ka noteikumu projektā tiek minēta arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīva (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ direktīvu 2007/64/EK. 
Piedāvātā redakcija
-