Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
14.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lai gan Pamatnostādnēm plānotais finansējums ir būtiski samazināts, tas joprojām ir ievērojami lielāks nekā indikatīvās valsts budžeta fiskālās iespējas un pieauguma prognozes līdz 2027.gadam.
Projektā plānotais finansējums veselības jomā no publiskajiem līdzekļiem gadā ir vērtējams kā pārlieku optimistisks un nav ticami, ka tas šādā apjomā varētu tikt piešķirts, ņemot vērā valsts budžeta apjomu un tā pieauguma prognozes, kā arī citu nozaru vajadzības pēc finansējuma. Šeit jāņem vērā arī Latvijas, salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm, relatīvi mazā IKP pārdale caur nodokļiem, sekojoši relatīvi zemais publisko pakalpojumu finansēšanas līmenis un arī tā pieauguma perspektīva vidējā un ilgtermiņā.
Ar objektīvi pieejamiem resursiem nesaistītas stratēģijas veidošana rada maldinošu priekšstatu iesaistītajām pusēm un sabiedrībai kopumā par valsts budžeta līdzekļu pieejamības iespējām nozarei, kā arī risku, ka netiks izvēlēti efektīvākie un izmaksu ziņā racionālākie risinājumi veselības politikas mērķu sasniegšanai.
Aicinām objektīvi novērtēt alternatīvus risinājumus resursu piesaistei atsevišķu iniciatīvu īstenošanai ar plašāku privātā sektora iesaisti, kur publiskajām investīcijām ir jāsedz pamatā tirgus nepilnības un investīciju projekti nav īstenojami tikai par publiskajiem resursiem.
Piedāvātā redakcija
-