Atzinums

Projekta ID
23-TA-261
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija"
Atzinums iesniegts
14.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
DAIF Latvija iebilst, ka Padomes funkcijās tiek ietverta tikai konsultēšanās ar sociālajiem partneriem. Vēršam uzmanību, ka valdības sociālie partneri nodrošina tikai daļu no tautsaimniecības interešu pārstāvības un tieši pašas nozaru asociācijas ir tās, kas spēj operatīvi un atbilstoši nodrošināt konkrēto nozaru interešu pārstāvību, sniedzot arī nepieciešamo informāciju. 
 
Piedāvātā redakcija
konsultējoties ar sociālajiem partneriem un nozaru pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, noteikt cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus minēto mērķu sasniegšanai, sagatavojot priekšlikumus par atbalsta pasākumiem cilvēkkapitāla attīstīšanai, kā arī veikt uzraudzību par paveikto izvirzīto mērķu sasniegšanā;
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
DAIF Latvija iebilst, ka Padomes sastāvā ar balsstiesībām ir tikai šo trīs ministriju pārstāvji, kuru valsts sekretāri arī veido Padomes vadību grupu (18.punkts).
DAIF Latvija ierosina Padomes sastāvā ar / bez balsstiesībām iekļaut ar tādas nozaru pārstāvošās organizācijas, kura apvieno nozares vai industriju komersantus un zinātniskās institūcijas, kuras darbojās vienā jomā,  ar lielāko nodarbināto skaitu. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
DAIF Latvija uzskata, ka situācijas izvērtēšana ir nozīmīga ne tikai ģeogrāfiskā mērogā (valsts un pašvaldību līmenis), bet arī tieši nozaru līmenī, ko nosaka arī tieši darba tirgus atkarība no aktuālās tautsaimniecības un arī ģeopolitiskās situācijas. 
Piedāvātā redakcija
izvērtēt situāciju darba tirgū valsts, reģionu (pašvaldību) un nozaru līmenī, un darba tirgus attīstības scenārijus un prognozes, tai skaitā bezdarba situāciju un tās ietekmi uz dažādu iedzīvotāju grupu konkurētspēju darba tirgū, pieņemt datos un prognozēs balstītus lēmumus cilvēkkapitāla attīstības jomā;
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
DAIF Latvija uzskata, ka pārkvalifikācija ir viens no nozīmīgiem aspektiem, kas savukārt arī sevī ietver izglītības kompetenti. 
Tāpat būtiski, ka izvirzītie priekšlikumi varētu tikt īstenoti ne tikai par valsts budžeta vai ES struktūrfondu, bet arī citiem līdzekļiem (piemēram, ES līmeņa dažādu projektu uzsaukumu ietvaros). 
Piedāvātā redakcija
2.4. sagatavot priekšlikumus par pieaugušo izglītības mācību un pārkvalifikācijas virzieniem, kurus līdzfinansē valsts budžets, Eiropas Savienības fondi vai citi piesaistītie finanšu resursi. 
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
DAIF Latvija uzskata, ka pārkvalifikācija ir viens no nozīmīgiem aspektiem, kas savukārt arī sevī ietver izglītības kompetenti. 
Piedāvātā redakcija
sagatavot priekšlikumus iekļaušanai tiesību aktu projektos un politikas plānošanas dokumentos ar mūžizglītību, pārkvalifikāciju, nodarbinātību un tautsaimniecības konkurētspēju saistīto jautājumu risināšanai;
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
DAIF Latvija uzskata, ka 
Piedāvātā redakcija
sagatavot priekšlikumus iekļaušanai tiesību aktu projektos un politikas plānošanas dokumentos ar mūžizglītību, pārkvalifikāciju, nodarbinātību un tautsaimniecības konkurētspēju saistīto jautājumu risināšanai;
7.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (turpmāk DAIF Latvija)  ierosina papildināt Anotācijas sadaļu attiecībā uz tādiem aspektiem kā aktuālās ekonomiskās tendences un arī ģeopolitiskā situācijā, jo šobrīd atbilstoši minētajam ir paredzētas atsauces tikai uz nākotnes pieprasījumu un nepieciešamību pēc tautsaimniecības transformācijas. 
DAIF Latvija norāda, ka īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju šobrīd un tās jau radīto ietekmi gan nacionālā, gan arī starptautiskā mērogā, tai būs fundamentāla nozīme arī uz Latvijas darba tirgu, līdz ar to tieši ietekmējot arī visas tautsaimniecības konkurētspēju. 

 
Piedāvātā redakcija
"... sekmēt cilvēkresursu attīstību atbilstoši nākotnes pieprasījumam, aktuālajām ekonomiskajām tendencēm, ģeopolitiskajai situācijai un tautsaimniecības transformācijai uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu, lai īstenotu saskaņotu starpresoru sadarbību un pieņemtu lēmumus nepieciešamo darba tirgus pārkārtojumu plānošanā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, veicinot cilvēkresursu attīstību atbilstoši nākotnes darba tirgus pieprasījumam, aktuālajām ekonomiskajām tendencēm, ģeopolitiskajai situācijai un tautsaimniecības strukturālām pārmaiņām uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu, kas dotu labumu sabiedrībai kopumā...:  
8.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
DAIF Latvija uzskata, ka viens no nozīmīgiem darba tirgu ietekmējošies faktoriem ir paša darba tirgus pārstrukturizācija un līdz ar to tas ietver tādu svarīgu aspektu kā esošā darba tirgus potenciāla (zināšanu un prasmju) izmantošana maksimāli efektīvi, tai skaitā tieši arī ietverot pārkvalifikāciju. Šis ir būtisks aspekts ņemot vērā arī nepieciešamību mazināt prasmju plaisu un risku attiecībā uz tehnoloģisko zināšanu un prasmju aizplūšanu vai pārņemšanu (brain drain) uz citām (tai skaitā, trešajām) valstīm.
DAIF Latvija savās nozarēs jau novēro šo aktuālo nepieciešamību sekmēt un īstenot, piemēram, amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un karavīru, kas atvaļinājušies no dienesta, pārkvalifikāciju un iekļaušana darba tirgū (arī tieši privātajā sektorā), nezaudējot zināšanas un prasmes.
Piedāvātā redakcija
Projekta mērķis ir īstenot saskaņotu starpresoru sadarbību un koordinēt nepieciešamo darba tirgus pārkārtojumu plānošanu, izstrādi, ieviešanu un uzraudzību, kas mazinātu neatbilstības darba tirgū, veicinātu darba tirgus potenciāla izmantošanu un cilvēkkapitāla attīstību Latvijā, tādējādi sekmējot tautsaimniecības strukturālās pārmaiņas uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu. Lai attīstītu cilvēkresursus atbilstoši tautsaimniecības situācijai un ekonomiskajām tendencēm, ir jānodrošina iekļaušanās darba tirgū un efektīva zināšanu un prasmju pielietošana, mazinot prasmju plaisu.