Atzinums

Projekta ID
23-TA-1893
Atzinuma sniedzējs
Biedrība Zemnieku saeima
Atzinums iesniegts
31.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Izvērtējot iespējamos riskus un situāciju, ka atbalsta maksājumu saņēmēji var negodprātīgi izmantot situāciju, ZSA neatbalsta ZM  priekšlikumu grozīt tiešmaksājumu noteikumus un paredzēt iespēju novēloti iesniegt platībmaksājumu iesniegumu:
1)atgādinām, ka pieteikšanas platību maksājumiem bija iespējam no 2023.gada 27.aprīļa līdz 26.jūnijam, ir saņemti 53 055 iesniegumi, kopējā pieteiktā platība ir apmēram 1,76 miljoni ha;
2)ņemot vērā ilgstošo sausumu, ZM lauksaimniekiem jau šogad paredzējusi atvieglojumus, kas ļaus nodrošināt lopbarības pieejamību, izmantojot papuves, zaļmēslojuma platības, starpkultūru platības, buferjoslas un laukmales lopu ganīšanai vai lopbarības ieguvei;
3)ZM, LAD, LLKC ir organizējusi vairāk kā 50 klātienes seminārus visos Latvijas reģionos par jaunajiem tiešmaksājumu noteikumiem, tāpat tika organizēti arī vismaz 20 attālinātie semināri lauksaimniekiem par jaunajiem tiešmaksājumu noteikumiem, informācijas pieejamība par jaunajām prasībām bija pietiekama;
4)vēršam uzmanību, ka dodot iespēju novēloti iesniegt platībmaksājumu iesniegumu, lauksaimnieki tomēr novēloti saņemt platību maksājumu, kas šajā lauksaimniekiem sarežģītajā gadā nav pieļaujams;
6)ZSA nav saņēmusi neviena biedra zvanu vai e-pastu par to, ka nav bijis iespējams pieteikties kādam no tiešmaksājumu atbalstiem, atgādinām, ka kopējais ZSA biedru skaits ir ap 900;  
7)atverot pieteikšanos platību maksājumiem, pastāv risks, ka atbalstam pieteiksies tie zemes īpašnieki, kuri nebija līdz šim pieteikušies platību maksājumiem, bet, kuru laukus lopbarības sagatavošanai ir novākuši lauksaimnieki;
8)pastāv pamatotas bažas, ka, atverot pieteikšanos platību maksājumiem, pretendenti var negodprātīgi izmantot normatīvo aktu nepilnības, nepamatoti mainīt uz atbalstu pieteiktās kultūras, veiktos pasākumus u.t.t., tādejādi gūstot papildus finansiālo labumu.
Piedāvātā redakcija
-