Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
11.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Nr. 1. Lai nodrošinātu pamatnostādņu projekta saskaņotību ar Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2021.–2027.gadam (turpmāk – NAP2027) paredzēto, nepieciešams pārliecināties par NAP2027 pasākumiem paredzētā indikatīvā finansējuma un pamatnostādņu projektā plānoto uzdevumu finansējuma savstarpēju attiecināmību. Pamatnostādņu projekta pielikumā nav pilnā apmērā identificēta pamatnostādņu plānoto uzdevumu sasaiste ar NAP2027 pasākumiem, kas apgrūtina NAP2027 plānoto investīciju identificēšanu pamatnostādņu projektā, t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā augstāk minēto, aicinām 5.pielikuma “Kopsavilkums par pamatnostādnēs iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu” kolonnu “L” papildināt ar paredzēto investīciju skaidrojošo informāciju, norādot (i) NAP2027 pasākuma numuru un uz pamatnostādņu attiecīgo uzdevumu attiecināmo investīciju apmēru; (ii) ja finansējums ir paredzēts citā plānošanas dokumentā, tad attiecīgā dokumenta nosaukumu, uzdevumu/pasākumu un finansējuma apmēru; (iii) ja finansējums ir paredzēts no investīciju avota, kas nav plānots NAP2027 ietvaros, tad attiecīgā avota nosaukumu, pasākumu identificējošu informāciju un finansējuma apmēru. NAP2027 finanšu pielikums ir atrodams - https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_indikat%C4%ABvie_invest%C4%ABciju_projekti_EXSEL.xlsx

Nr.2. Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka dokumentu pakotnē nav atrodams Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022. – 2025. gadam īstenošanas plāna Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu. Ņemot vērā, ka minētā informācija, cita starpā, ir būtiska, lai pārliecinātos par plānā paredzēto finanšu saskaņotību ar pamatnostādņu projektu, lūdzam pievienot minēto informāciju.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Saskaņā ar MK 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”, pamatnostādnes un plāns ir divi atsevišķi politikas plānošanas dokumenti. Pamatnostādņu īstenošanai izstrādāto plānu ir iespējams iesniegt izskatīšanai MK vienlaikus ar pamatnostādnēm vai kā to sastāvdaļu (MK noteikumu Nr.737 20.4.punkts). Vēršam uzmanību uz to, ka plāna iekļaušana pamatnostādnēs kā to sastāvdaļa līdzšinējā praksē tiek veikta gadījumos, kad pamatnostādnēs noteikto uzdevumu detalizācijas pakāpe  ir pietiekama noteikto mērķu īstenošanai un nav paredzēts izstrādāt izvērstu pamatnostādņu ieviešanas plānu, kā arī ir pilnīga skaidrība par finansējumu  dokumenta īstenošanai un tā avotiem visā periodā. Ņemot vērā to, ka Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes paredzētas 2022.-2027.gadam, savukārt, pamatnostādnēm pievienotajam plānam (4.pielikums) ir atšķirīgs darbības periods, turklāt, šis plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.737 25.punktā noteikto plāna saturu, lūdzam apsvērt nodalīt pamatnostādnes un plānu kā divus atsevišķus politikas plānošanas dokumentus (katru ar savu MK rīkojumu) un vienlaikus iesniegt izskatīšanai MK.
Piedāvātā redakcija
-