Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
21.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA bija lūgusi skaidrot, vai bankām tiks nodrošināta piekļuve BIS datiem par mājām (EE sertifikāti, u.c., kas minēti MK noteikumos), uz ko EM atbildēja, ka "piekļuve tiks nodrošināta likumdošanā noteiktajā kārtībā". No atbildes netop skaidrs, kādā veidā šī pieeja tiks nodrošināta, lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA bija iepriekš norādījusi, ka "MK noteikumi paredz obligātu ALTUM garantijas (InvestEU vai jebkāda cita garantija nav paredzēta) piesaisti. Pirmos 5 gadus ALTUM garantijas maksa ir 0%, pārējos 5 gadus - 0,65% no atlikušās aizdevuma summas. Lūgums papildināt anotāciju ar skaidrojumu, vai obligāta ALTUM garantijas piesaiste neradīs Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto normu pārkāpumu gadījumos, kad no riska viedokļa garantija nebūtu jāpiesaista, jo pēc būtības MK noteikumi uzliek par pienākumu piesaistīt papildu maksas produktu, kas klientam, iespējams, nemaz nav nepieciešams."

EM, atbildot uz šo jautājumu, bija norādījusi, ka "šīs atbalsta programmas ietvaros vairs netiek izvirzīta prasība par obligātu garantiju piesaisti".

LFNA vērš uzmanību, ka šis apgalvijums neatbilst MKN 2.1.punktā minētajam, kas paredz - “Kombinēto finanšu instrumentu veido aizdevums, garantija, kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai, un tehniskā palīdzība tehniskās dokumentācijas izstrādei dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu projektu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Skaidrojam, ka banku mājas lapās ir publicēti dokumenti, kas ir iesniedzami izskatīšanai. Lēmumu var pieņemt tikai tad, kad visi minētie dokumenti ir iesniegti bankā un atbilstoši izvērtēti. Lūgums attiecīgi precizēt MK noteikumu redakciju.  
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Bankas finansē dz. īpašnieku biedrības, nevis jebkuru biedrību. Lūgums attiecīgi precizēt MK noteikumu redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA iepriekš bija lūgusi skaidrot, vai attiecīgā norma tiks pārbaudīta pēc projekta pabeigšanas, vai arī kādā citā projekta posmā? Tāpat vērsa uzmanību, ka šajā punktā nav aptvertas visas atbildības, kas ir pilnvarotajai personai, un lūdza, ņemot vērā iepriekšējā perioda problemātiku projektu ieviešanā, lūdzam papildināt punktu ar atbildības ietvaru projekta ieviešanā, par ko atbild pilnvarotā persona.

EM, atbildot uz šo komentāru, bija norādījusi, ka  pilnvarotās personas atbildības ietvars būtu jāpārrunā Noteikumu projekta saskaņošanas sanāksmē, bet LFNA uz šādu sanāksmi nav tikusi aicināta.

Lūdzam papildināt punktu ar šādu teikumu "Pilnvarotā persona atbild par projekta īstenošanu atbilstoši noteikumu prasībām, tai skaitā, atbild par tiem zaudējumiem dzīvokļa īpašniekam, kas radušies uzdevuma izpildes gaitā (t.sk., arī par kapitāla atlaides samazinājumu)".
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA iepriekš bija norādījusi, ka Sadarbības līgums par garantijām jau ir noslēgts ar kredītiestādēm, un lūgusi precizēt, vai šai programmai būs cits sadarbības līgums, kā arī norādījusi, ka bankām ir iekšējās procedūras par projektu finansēšanu. Attiecīgi LFNA lūdza skaidrot, vai finansējums būs priekšfinansējums (turklāt ar risku, ka kapitāla atlaide netiks saņemta) un  ko īsti Altum plāno noteikt Sadarbības līgumā?

Atbildot uz šo jautājumu, EM bija skaidrojusi, ka kapitāla atlaides izmaksāšana ietekmē garantiju, proti, izmaksājot kapitāla atlaidi, vienreizēji par lielu apjomu samazinās aizdevuma pamatsumma un attiecīgi garantijas atlikums, nepieciešami grozījumi vai papildu vienošanās pie esošajiem līgumiem par garantijām, lai paredzētu šo kapitāla atlaidi.

LFNA vērš uzmanību, ka banka neslēdz grozījumus aizdevuma pamatsummas samazinājuma gadījumā. Altum tiek informēts par izmaiņām, saskaņojums nav nepieciešams. Katru mēnesi Altum saņem informāciju no LB KR par aizdevumu ar garantijām pamatsummu atlikumiem. Tāpat nav saņemta atbilde par Sadarbības līgumu par garantijām.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA iepriekš bija lūgusi precizēt, kas šo noteikumu izpratnē saprotams ar enerģijas ‘pašpatēriņu’- vai tas ir patēriņš, ko dzīvokļu īpašnieku kopība izlieto kopīpašuma daļas apsaimniekošanas vajadzībām, t.i., kāpņutelpas apgaismošanai, apsildei, vai arī paredzēts, ka par kopības līdzekļiem saražoto enerģiju drīkst patērēt arī atsevišķi dzīvokļu īpašnieki? EM bija sniegusi atbildi, ka tas ir patēriņš, ko dzīvokļu īpašnieku kopība izlieto kopīpašuma daļas apsaimniekošanas vajadzībām, t.i., kāpņutelpas apgaismošanai, apsildei u.c. Lūdzam attiecīgi precizēt šo punktu. 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums

Skaidrojam, ka šīs izmaksas ir čieši saistītas ar ilgtspēju un māju otro dzīvi un ES aicinājumu veicināt komplekso dz. ēku atjaunošanu. Lūdzam noteikt tās kā attiecināmas.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA iepriekš bija vērsusi uzmanību, ka no attiecīgā punkta formulējuma nav saprotams, vai minētajam grantam iespējams pieteikties vēl pirms dokumentu sagatavošanas - ja ir iespējams, lūgums precizēt punktu, kur noteikts, ka atbalsta rezervēšanai šiem dokumentiem jau jābūt izstrādātiem; ja nav - lūgums šajā punktā precizēt atsauci uz attiecīgo punktu, proti, paredzot arī attiecīgajā punktā noteiktos ierobežojumus, ne tikai atsauci uz tajā punktā noteikto tehnisko dokumentāciju. Tāpat LFNA lūdza skaidrot, vai par tehniskās palīdzības finansējuma apmēru samazinās finansējumu, kas pieejama pamatsummas dzēšanai, t.i., atskaitīs no kapitāla atlaides?
EM, atbildot uz šo komentāru, bija norādījusi, ka par tehniskās palīdzības finansējuma apmēru netiek samazinās finansējumu, kas pieejams pamatsummas dzēšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam attiecīgi precizēt MK noteikumu projektu, to skaidri norādot.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA iepriekš bija norādījusi, ka nav skaidras vīzijas par būvnieka/pilnvarotās personas atbildību un pienākumiem, proti, cik lielā mērā bankai būs jākontrolē būvniecības darbi, un aicināja, ņemot vērā esošo pieredzi, atrunāt arī šo dalībnieku atbildību - kā izvairīties no nekvalitatīvās projektu vadības, kā palielināt būvnieka atbildību. EM, atbildot uz šo komentāru, bija norādījusi, ka  šis jautājums būtu jāpārrunā Noteikumu projekta saskaņošanas sanāksmē, bet LFNA uz šādu sanāksmi nav tikusi aicināta.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA bija iepriekš norādījusi, ka dz. īpašniekiem būtu jābūt iespējai lemt par pilnvarotās personas atbildību, lai būtu pamats vērsties pret tās nolaidību, bezdarbību u.c. rīcības gadījumā. EM, atbildot uz šo komentāru, bija norādījusi, ka  šis jautājums būtu jāpārrunā Noteikumu projekta saskaņošanas sanāksmē, bet LFNA uz šādu sanāksmi nav tikusi aicināta. Uzturam lūgumu tomēr papildināt punktu ar atbildības apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izteikt šādā redakcijā - 
"Par ar energoservisa kompāniju slēdzamo līgumu un tā nosacījumiem projekta īstenošanas finansēšanai un tehniskās dokumentācijas izstrādes un piegādātāju atlases nodrošināšanai (ja attiecināms);"
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA iepriekš bija lūgusi skaidrot - 
"Kāda rīcība paredzēta de minimis gadījumā? Ja kāds no dzīvokļiem nevar saņemt de minimis – kā aprēķinās garantijas segumu?
Lūgums skaidrot, kādēļ garantiju ierobežo gan ar %, gan ar summu? Tāpat informējam, ka garantijas summas ierobežojums 3m EUR (MK noteikumu 46. punkts) ir diskriminējošs pret citiem finansētājiem, jo sniedz Altum konkurences priekšrocības. Proti, saskaņā ar MK noteikumu 36.punktu maksimālais aizdevuma apmērs Altum ir 5 mEUR. Ja 80% garantijas ekvivalents ir pielīdzināms 3 mEUR, cits finansētājs maksimāli var izsniegt tikai 3,75 mEUR (pretstatā Altum 5mEUR). Aicinām vai nu palielināt garantijas summu līdz 4mEUR, vai arī samazināt Altum maksimālā aizdevuma apmēru līdz 3,7mEUR."

EM, atbildot uz šo komentāru, bija norādījusi - 
"Skaidroja, ka, ja kāds no dzīvokļiem nevar saņemt de minimis atbalstu, tad par šo dzīvokli atbilstoši 66.punktā norādītajam proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot sabiedrības “Altum” atbalsta daļu. Skaidrojam, ka Altum garantijas apmēru ierobežo ar % (80% no aizdevuma) gan saskaņā ar de minimis regulā paredzēto nosacījumu, kad atbalstu garantiju veidā uzskata par pārredzamu de minimis atbalstu, gan ņemot vērā Komisijas paziņojumā par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju veidā noteikto, tādējādi visās Altum programmās piemēro principu, ka garantija tiek ierobežota ar % no aizdevuma summas un nevienā atbalsta programmā garantija nepārsniedz 80%. Tāpat % ierobežojums ir noteikts, lai nodrošinātu, ka arī komercbankas uzņemas daļu riska par to finansētajiem darījumiem. Garantijas maksimālā summa tiek ierobežota, gan ievērojot de minimis regulā noteiktos ierobežojumus, gan ievērojot visās Altum programmās piemēroto principu, ka tiek noteikts maksimālais darījuma/projekta apjoms, arī atbilstoši programmu riska novērtējumam. Vienlaikus skaidrojam, ka DME programmā nav bijuši projekti, kuriem garantijas maksimālās summas ierobežojums būtu problemātisks un ka tāpēc projekts netiktu atbalstīts."

LFNA pateicas par skaidrojumu, vienlaikus norāda, ka Altum nevar būt labvēlīgāki nosacījumi nekā bankām.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
LFNA iepriekš bija lūgusi skaidrot, kad šī izziņa ir attiecināma, vai siltumenerģijas piegādātāji ir informēti par pienākumu izsniegt šādas izziņas un kādēļ šī informācija nav daļa no energosertifikāta informācijas (piemēram 27.2.2. punkts)?

EM, atbildot uz šo jautājumu, norādīja, ka izziņa nepieciešama, lai, veicot ēkas energosertifikāta un tā pārskata pārbaudi, pārliecinātos, ka ēkas energosertifikāts aprēķināts balstoties uz korektajiem datiem par vēsturisko enerģijas patēriņu, kā rezultātā tiek gūts apstiprinājums norādītajai rezultātu ticamībai.

LFNA skaidro, ka energosertifikātus gatavo sertificēti eksperti. Banku eksperti uzticēsies šajos sertifikātos paustajai informācijai un neveiks atsevišķu izpēti.

Tāpat lūgums papildināt anotācijā par veidu, kādā siltumenerģijas piegādātāji tiks informēti par pienākumu izsniegt šādas izziņas?
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Skaidrojam, ka šāds regulējums izslēdz iespēju pieņemt banku garantiju, ko sniegtu būvnieks, līdz ar to lūgums paplašināt punktu un attiecināt arī uz banku pirmā pieprasījuma garantijām. Lūdzam skaidrot, vai ir paredzēta iespēja iesniegt apdrošināšanas polisi?
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums

EM bija norādījusi, ka, ja banka piesaistīs citas iestādes garantiju, dzīvokļa īpašnieki saņems kapitāla atlaidi.

LFNA atkārtoti lūdz precizēt MKN tekstu, jo pēc MK noteikumu 2.1., 13., 25.punkta u.c. ir noprotams, ka Altum garantija ir nepieciešama. Ja tā NAV nepieciešama, aicinām 60. punktu izteikt, piemerām, šādā redakcijā:
"Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona projekta īstenošanai piesaista kredītiestādes finansējumu un sabiedrības “Altum” vai citu garantiju, sabiedrība “Altum” kapitāla atlaidi ieskaita projekta īstenošanai kredītiestādē atvērtā kontā kā aizdevuma pamatsummas daļēju atmaksu saskaņā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts starp sabiedrību “Altum” un kredītiestādi. Sabiedrībai “Altum” ir tiesības pārbaudīt kredītiestādes aizdevuma izlietojuma atbilstību šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām."
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums saskaņot nosacījumus viscaur tekstā un arī šajā punktā paredzēt 20 gadu termiņu!
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Skaidrojam, ka banka vērtē aizņēmēju, nevis kredīta kvalitāti, tāpēc punkta redakcija nav saprotama, lūgums precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
 
1.Aicinām "vidiskā" aizstāt ar "vides ilgtspēju" (divās vietās tekstā).
2.Aicinām sadaļā "Atbalsta saņēmēji" (Vispārīgi programmas nosacījumi) minēto uzskaitījumu saskaņot  ar 1.3. punktā minēto pie "Pašreizējā situācija". 
3. Aicinām šo teikumu "Esošā prakse ir, ka kredītiestādes var izsniegt apliecinājumu[IK1] , ka mājai var pieteikt aizdevuma saņemšanu sabiedrībā "Altum", vai arī, ja 20 darbdienu laikā šāds apliecinājums netiek izsniegts, tiek uzskatīts, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai sabiedrībā "Altum"." izteikt šādā redakcijā "Esošā prakse ES fondu 2014-2020 plānošanas periodā ir šāda - bankas pēc tam, kad klients ir iesniedzis tai visus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, lēmumu pieņem 20 darba dienu laikā. Ja šajā laikā kredītiestāde lēmumu nav pieņēmusi un paziņojusi to klientam, tiek uzskatīts, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai sabiedrībā "Altum".
Skaidrojam, ka piedāvātā redakcija precīzāk atspoguļo praksi. Bankas izvērtē klienta projektu un pieņem lēmumu par tā finansēšanu, un lēmums klientam tiek paziņots. Apliecinājumus par to, ka klients var iesniegt projektu finansēšanai ALTUM, banka nesniedz.
4. Aicinām aiz šī teikuma "Šie aizdevumi tiks izsniegti no sabiedrības "Altum" ārpus šīs programmas piesaistītā finansējuma, kas nav saistīts ar EAF un ERAF finansējumu." ievietot šādu "ES fondu 2014-2020 plānošanas periodā bankas ir sniegušas finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai ES fondu līdzfinansētajiem projektiem, kā arī sākot ar 2021.g., to piedāvā arī ALTUM."
5. Aicinām šo teikumu "Noteikumu projektā ir noteikts, ka aizņēmējam, piesakoties sabiedrības "Altum" aizdevumam ir jāiesniedz arī kredītiestādes apliecinājums. Ja kredītiestāde nesniedz apliecinājumu 20 darbdienu laikā, uzskatāms, ka kredītiestāde ir apliecinājusi, ka dzīvokļu īpašnieki vai saimnieciskās darbības veicējs var pieteikties aizdevumam sabiedrībā "Altum";" precizēt atbilstoši iepriekšējos atzinuma punktos piedāvātajai redakcijai, kas raksturo esošo praksi.
6. Lūdzam papildināt Problēmas aprakstu ar šādiem aspektiem-
Būvniecības cenu kāpums
Būvniecības tirgus kapacitāte
Enerģijas resursu cenu kāpums, tā ietekme uz komunālo pakalpojumu parādu pieaugumu
Skaidrojam, ka visiem šiem aspektiem ir ietekme uz finansējuma laicīgu ieguldīšanu. Zinot, ka šādi riski pastāv , būtu svarīgi tos anotācijā norādīt, t.sk. - kādi ir risku mazinošie pasākumi, pieņemtie lēmumi,  priekšlikumi.
7.Lūgums papildināt 8.1.5.punktu ar šādu tekstu "Jā, māju renovācija labvēlīgi ietekmē pašvaldību teritoriju attīstību.".
8. Lūgums papildināt 8.1.6.punktu ar šādu tekstu "Jā, tiek samazināts enerģijas patēriņš, būvniecībā tiek izmantoti energoefektīvi materiāli".
9.Lūgums 8.1.9.punktā norādīt, ka projekts skar šo jomu, jo projekti, kas saņems finansējumu un kur dz. īpašnieki ir personas ar invaliditāti, kompleksas ēkas renovācijas gadījumā būs jāparedz iespēja izbūvēt atbilstošas nobrauktuves/uzbrauktuves.
Šis būtu aktuāli arī ēkām, kuru 1. stāvos atrodas komerctelpas – veikali (piemēram kā Rīgā, Ķengaragā).
 
Piedāvātā redakcija
-