Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-1376
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Projektā daudzviet ietvertas jaunas vai precizētas atsauces uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lai būtu iespējams pārbaudīt, vai konkrētās atsauces ir korektas, lūdzam aizpildīt projekta anotācijas V sadaļas 1. punktu un 1. tabulu. Uzsveram, ka saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē lemto, lai nodrošinātu Latvijas Republikas rīcības saskaņotību, turpmāk Eiropas Komisijai tiks iesniegti tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumi (anotācijas), kur atspoguļota attiecīgā Eiropas Savienības tiesību akta ieviešana nacionālajā normatīvajā aktā. Līdz ar to, lai nodrošinātu iespējami precīzas informācijas iesniegšanu Eiropas Komisijai, tiesību akta projekta anotācijas V sadaļu, jo īpaši 1. tabulu, nepieciešams aizpildīt precīzi un korekti.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Projektā ietvertas vairākas atsauces uz dažādiem Eiropas Savienības dokumentiem, kuri pēc būtības nav uzskatāmi par juridiski saistošiem tiesību aktiem. Apzināmies, ka šādas atsauces ietvertas arī jau spēkā esošajos noteikumos. Attiecīgi lūdzam anotācijā izvērsti  skaidrot šādu atsauču nepieciešamību un no kādu Eiropas Savienības prasību ievērošanas šādu atsauču ievērošana izriet. Uzsveram, ka, nesniedzot attiecīgo skaidrojumu, projektā visas šādas atsauces būtu jāpārveido uz atsaucēm uz Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzsveram, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vairs nav spēkā. Attiecīgi lūdzam skaidrot šādas atsauces nepieciešamību vai svītrot to.
Piedāvātā redakcija
-