Atzinums

Projekta ID
22-TA-2537
Atzinuma sniedzējs
AS "Sadales tīkls"
Atzinums iesniegts
22.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lūdzam precizēt likumprojekta 21. un 31. daļu.

Attiecībā par 21. daļu
AS "Sadales tīkls" praksē saskaras ar situācijām, kurās juridiskām personām tiek piemēroti arī mājsaimniecību tarifi, piemēram, daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs ir juridiski persona, tomēr elektroenerģijas lietotāji ir mājsaimniecības, tādējādi šādiem subjektiem, kas ir juridiskās personas, tiek piemēroti mājsaimniecības tarifi. Attiecīgi, Ekonomikas ministrijas izstrādātajā likumprojektā ietvertais mehānisms paredzētu atbalsta piemērošanu šādiem subjektiem, kas pēc būtības ir mājsaimniecības. Lai atbalsts sasniegtu vēlamo atbalsta grupu, tad paredzēto sadales sistēmas tarifu samazinājumu juridiskajām personām būtu nošķirams ņemot vērā arī piemērojamo tarifu plānu, nevis tikai mājsaimniecības un juridiskās personas iedalījumu. Līdz ar to, lai persona saņemtu atbalstu, būtu jāizpildās diviem kumulatīviem kritērijiem, tai ir jābūt juridiskajai personai un tai netiek piemērots mājsaimniecībām paredzēts sistēmas pakalpojumu tarifs. Vienlaikus tiek paredzēts, ka šis statuss ir pārbaudāms izrakstot rēķinus un attiecināms atbilstoši statusam katrā norēķinu periodā. Ja tiek mainīts objekta īpašnieka statuss, tad atbalsts netiek piemērots ar atpakaļejošu spēku, respektīvi par to norēķinu periodu, uz kuru persona nav bijusi juridiskā persona vai kurām tika piemērots mājsaimniecībām paredzēts sistēmas pakalpojumu tarifs. Gadījumā, ja objekta īpašnieka statuss tiek mainīts iesākoties norēķinu periodam, tad atbalsts tiek piemērots proporcionāli dienu skaitam, kad persona ieguvusi vai zaudējusi tiesības uz atbalstu. Vienlaikus lūdzam papildināt anotāciju ar iepriekšminēto skaidrojumu.

Attiecībā par 31. daļu
Latvijas Republikā ir spēkā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, par saistošiem un tieši piemērojamiem atzīti starptautiski normatīvie akti, kas nosaka ierobežojošus pasākumus (sankcijas) atsevišķajām personām. Ierobežojošo pasākumu pamatmērķis ir nepieļaut tiešu vai netiešu finanšu līdzekļu pieejamību identificētajiem un tiesību aktos noteiktajiem sankciju subjektiem. Lai izpildītu tiesību aktu prasības un aizsargātu Latvijas Republikas sabiedrības intereses, valsts atbalsts elektroenerģijas galalietotājiem, kas uzskatāmi par sankciju subjektiem, nevar tikt piešķirts. Lai izpildītu pienākumu identificēt sankciju subjektus obligātas galalietotāju pārbaudes kā minimums ir jāveic pirms atbalsta perioda sākuma un atbalsta periodam noslēdzoties. Kā arī tiek konkretizēts, ka valsts un pašvaldības iestādēm tarifu samazinājuma izņēmums ir piemērojams atbilstoši sarakstam, ko atbilstoši likumam "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" veido un uztur Uzņēmumu reģistrs.
 
Piedāvātā redakcija
"(21) Elektroenerģijas galalietotājiem, kas ir juridiskās personas un kurām netiek piemērots mājsaimniecībām paredzēts sistēmas pakalpojumu tarifs, piemēro elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, pilnā apmērā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim atbilstoši katrā norēķina periodā galalietotājam piemērojamiem kritērijiem. Samazinājumu nepiemēro maksai par reaktīvo enerģiju, elektroenerģijas ražotāju jaudas maksai un pārrēķiniem, kas tiek veikti sistēmas lietotāju pārkāpumu gadījumos. Elektroenerģijas sistēmas operatora negūtie sistēmas pakalpojuma maksas ieņēmumi ar pievienotās vērtības nodokli tiek kompensēti pilnā apmērā no valsts budžeta līdzekļiem."

"(31) Šā likuma 21. daļa netiek piemērota valsts un pašvaldību iestādēm, kas ir iekļautas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētāja vienotajā publisko personu un iestāžu sarakstā un juridiskām personām, kam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas vai kuras saistītai fiziskai personai ir noteiktās iepriekš minētas sankcijas."
 
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā skaidrot, ka valsts un pašvaldības iestādēm tarifu samazinājuma izņēmums ir piemērojams atbilstoši sarakstam, ko atbilstoši likumam "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" veido un uztur Uzņēmumu reģistrs.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļas tekstā "elektroenerģijai – vairāk kā 200 euro/MWh, kādas novērotas arī šobrīd" aizstāt skaitli "200" ar "300". Vienlaikus dzēst teikumu "Juridisko personu elektroenerģijas rēķinos maksa par sistēmas pakalpojumiem veido aptuveni vienu ceturto daļu izmaksu (līdzās elektroenerģijas cenai, obligātā iepirkuma komponentei (turpmāk – OIK)  un pievienotās vērtības nodoklim (turpmāk – PVN)", ņemot vērā, ka pie esošā elektroenerģijas cenas sadārdzinājuma un sadales tarifa nemainīguma, tarifs varētu veidot ap 10% no elektroenerģijas gala rēķina.
Piedāvātā redakcija
-