Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
28.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MK protokollēmumu ar atsevišķu punktu par potenciālo jaunu amata vietu izveidi VI, vienlaikus norādot arī tās finansējuma avotu - valsts budžeta līdzekļi. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Informatīvā ziņojuma 277.rindkopa par kapacitātes stiprināšanu NVD ir nemainīga (iepriekš 269.rindkopa), lūdzam papildināt MK protokollēmumu ar atsevišķu punktu par potenciālas struktūrvienības izveidi NVD, vienlaikus norādot, ka tās finansējuma avots ir valsts budžeta līdzekļi (uzdevumu kopsavilkuma V.2. punkts).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt ziņojuma 2.4.sadaļas aprakstu šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Lai uzlabotu agrīnu attīstības grūtību un traucējumu atpazīšanu bērniem, paredzēts ieviest veselības un izglītības jomās vienotu agrīnās attīstības skrīningu bērniem no viena līdz sešu gadu vecumam, pārskatot ikgadējās pie ģimenes ārsta veiktās profilaktiskās apskates protokolu, apjomu un norises ilgumu. Skrīninga īstenošanā paredzēts izmantot strukturētu novērtējuma instrumentu komplektu, attīstības grūtību atpazīšanā balstoties ne vien uz ģimenes ārsta, bet arī uz vecāku un bērna pirmsskolas pedagoga novērtējumu, kā arī izmantojot spēju un prasmju testu bērniem no trīs gadu vecuma. Līdz ar skrīninga ieviešanu 2025.gadā tiks digitalizēti bērnu vecumā no viena līdz sešiem gadiem profilaktiskās apskates rezultāti, nodrošinot to uzkrāšanu vienotā informācijas sistēmā. Tas ļaus ne vien dinamikā analizēt izmaiņas bērna attīstībā, bet arī pakāpeniski pāriet uz digitālu datu apmaiņu par bērnu starp veselības un izglītības sektoriem. Projektu plānots īstenot ar ES fondu atbalstu, piesaistot līdzekļus no VK administrētā ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.SAM “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.8.pasākuma “IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai” un 4.3.6.7.pasākuma “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai” līdzekļiem.