Atzinums

Projekta ID
22-TA-654
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
01.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Iebildums
Valsts kanceleja ir izvērtējusi noteikumu projekta anotāciju attiecībā uz sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanu un konstatējusi sekojošo - projektam laika posmā 14.03.2022. - 28.03.2022. tika nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas - iespēja paust rakstisku viedokli publiskajā apspriešanā. Publiskās apspriešanās laikā tika saņemti 36 viedokļi, kas fiksēti TAP portāla publiskajā vidē tīmekļvietnē: 
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/79cb8bf6-00b0-41cb-9983-b5960f6baddc. Valsts kanceleja norāda, ka noteikumu projekta anotācijas 6.3.sadaļā sniegts nepilnīgs pārskats par sabiedrības līdzdalības rezultātiem, proti, iztrūkst Ekonomikas ministrijas kā projekta virzītāja argumentēts pamatojums un izvērtējums par sabiedrības līdzdalības laikā saņemtajiem viedokļiem. Papildus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 10.punktam bija jāsagatavo un kā papildus dokuments TAP portālā jāpievieno apkopojums par sabiedrības līdzdalības rezultātiem - projekta autoram tas ir jāizgūst kā datne sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" un atbilstoši jāapstrādā pirms datnes augšupielādēšanas publicēšanai TAP portālā. Nodrošinot izvērtējumu par saņemtajiem viedokļiem anotācijā un apkopojuma sagatavošanu un puublicēšanu, publiskās apspriešanas dalībniekiem tiktu sniegta atgriezeniskā saite, sekmējot izpratni, kādēļ ministrijas piedāvātie grozījumi tiek virzīti un mazinātu neizpratni par noteikumu projekta ietekmi uz to darbību, ņemot vērā, ka plānots būtiski mainīt valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādi. Aicinām iepazīties ar Valsts kancelejas izstrādātajām Vadlīnijām sākotnējās ietekmes izvērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai Vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā (pieejamas: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANPN8vFW3M61km8&cid=73C0E5B8DEDAD073&id=73C0E5B8DEDAD073%211664&parId=73C0E5B8DEDAD073%21715&o=OneUp) un Valdīnijām sabiedrības līdzdalībasnodrošināšanai valsts pārvaldē (pieejamas: https://www.mk.gov.lv/lv/media/13835/download). 
Piedāvātā redakcija
-