Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
11.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka šobrīd noteikumu projekta 2.11.apašpunktā ietvertā termina "finansējuma saņēmējs" definīcija nav korekta. Piemēram, saskaņā ar noteikumu projekta 21.punktu, ministrija veic investīciju pirmās kārtas projektu iesniegumu atlasi, kas ietver projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, t.i., tiek pieņemts lēmums, nevis sniegts atzinums. Saskaņā ar noteikumu projekta 22.punktu CFLA veic investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi. Arī šajā gadījumā secināms, ka tiek pieņemts lēmums, nevis sniegts atzinums.
Lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 2.11.apakšpunktu, piemēram, paredzot, ka finansējuma saņēmējs ir projekta iesniedzējs, kas noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka regulējums dublē noteikumu projekta 13.punktā iekļauto regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 80.punktā nav minēts lēmuma pieņemšanas termiņš, līdz ar to lūdzam minēto atsauci uz 80.punktu svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 23.11.apakšpunktu iepriekšējā saskaņošanas kārtā saskaņotajai redakcijai, t.i., svītrot atsauci uz Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem. (sk. TM 22.04.2022.atzinumu)
Norādām, ka ministriju izstrādātas vadlīnijas nav ārējo normatīvo aktu hierarhijā ietilpstoši dokumenti, nav saistošas privātpersonām, un tās nevar padarīt saistošas privātpersonām ar atsauci Ministru kabineta noteikumos vai citā ārējā normatīvajā aktā. Ja nepieciešams, informāciju par minētajām vadlīnijām iespējams norādīt noteikumu projekta anotācijā, vai arī papildus informācijas un publicitātes pasākumus noteikt līgumā par investīcijas projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam precizēt atbilstoši TM 22.04.2022. izteiktajam iebildumam. Noteikumu projekta izziņā norādīts, ka iebildums ir ņemts vērā, vienlaikus atkārtoti saskaņošanai nosūtītajā redakcijā noteikumu projekta 23.12.apakšpunkts nav precizēts un atsauce uz juridiski nesaistošu dokumentu nav svītrota.

Kā minēts, lūdzām precizēt noteikumu projektu, svītrojot atsauci uz Eiropas Komisijas vadlīnijām. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.pantu šādas vadlīnijas nav tieši piemērojami vai pat dalībvalstīm vai privātpersonām saistoši Eiropas Savienības tiesību akti. Nepieciešamības gadījumā lūdzam atsaukties uz konkrētām Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulas 2021/694/ES, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240, tiesību normām, kas regulē principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
No precizētā noteikumu projekta 25.2.apakšpunkta izriet, ka
"CFLA, slēdzot līgumu ar finansējuma saņēmēju, tajā iekļauj šādu informāciju: 25.2. neatbilst izslēgšanas kritērijiem, kas noteikti Komisijas regula Nr. 2018/1046 136. pantā".

Vēršam uzmanību, ka minētais nosacījums nav saprotams, t.i., nav saprotams, kādu tieši informāciju iekļauj līgumā ar finansējuma saņēmēju. Lūdzam tiesiskās skaidrības un noteiktības nolūkos precizēt noteikumu projetka 25.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 28.punktu, ņemot vērā noteikumu projekta 13.punktā pieteikto saīsinājumu (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA)).
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt iekšējās atsauces, jo šobrīd noteikumu projekta 39.punktam nav apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Neatbalstām šobrīd noteikumu projektā ietverto regulējumu, kas paredz deleģēt privātpersonām – biedrībām – komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem un šā komercdarbības atbalsta izlietojuma uzraudzību un kontroli (t.sk. pienākumu izvērtēt komersantu atbilstību komercdarbības atbalsta normām, kā arī pieņemt lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu).

Kā jau iepriekš norādījām, pirmkārt, uzskatām, ka šāds regulējums uzskatāms par nesamērīga sloga uzlikšanu privātpersonai.
Otrkārt, šāds regulējums pēc būtības ir uzskatāms par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai. Tieslietu ministrijas ieskatā noteikumu projekta 23.4.un 23.7.apakšpunktā, 58. un 65.punktā u.c. attiecīgajās noteikumu proejkta vienībās minētie uzdevumi ir tādi, kas minēti Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrā daļā un ko nav pieļaujams deleģēt (t.sk.  "publisku personu budžeta apstiprināšanu, finanšu resursu sadali programmu un apakšprogrammu līmenī, finanšu resursu kontroli"). Turklāt komercdarbības (valsts) atbalsta piešķiršana un kontrole arī pēc savas būtības ir uzskatāma par tādu pārvaldes uzdevumu, kurš pēc savas būtības ir valsts pārvaldes funkcijas pamats un kurus drīkst veikt tikai iestādes.

Turklāt, pat pieņemot, ka ar noteikumu projektu paredzētā valsts pārvaldes uzdevuma – komercdarbības atbalsta piešķiršanas un kontroles – deleģēšana privātpersonai (finansējuma saņēmējam) ir pieļaujama, no noteikumu projekta nav viennozīmīgi skaidrs, kas šo uzdevumu deleģē un līdz ar to – kura iestāde saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.panta pirmo daļu ir tā iestāde, kuras padotībā atrodas pilnvarotā persona (finansējuma saņēmējs) attiecībā uz konkrētā uzdevuma izpildi. Tai skaitā nav viennozīmīgi skaidrs, kas slēdz attiecīgo deleģēšanas līgumu.
Piemēram, no noteikumu projekta 22.punkta izriet, ka līgumus ar finansējuma saņēmējiem par projekta īstenošanu slēdz CFLA, tomēr nav skaidrs, vai šie līgumi ietvers pārvaldes uzdevuma deleģēšanu. 22.punkts arī paredz, ka CFLA ar finansējuma saņēmēju saskaņo komercdarbības atbalsta piešķiršanas metodoloģiju. Nav skaidra šāda saskaņojuma un metodoloģijas juridiskā daba un vai šī metodoloģija būs uzskatāma par deleģēšanas līgumu – ir secināms tikai, ka metodoloģija nav līguma par projekta īstenošanu sastāvdaļa.
Projekta 80.punktā savukārt paredzēts, ka gala labuma guvējs EDIC (finansējuma saņēmēja) pieņemto lēmumu par neatbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas pieņemto lēmumu gala labuma guvējs var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā. No minētā secināms, ka pārvaldes uzdevuma izpildes tiesiskuma kontroli prioritāri veic Ekonomikas ministrija, kas šo uzdevumu finansējuma saņēmējam nav deleģējusi.
Turpretim ar noteikumu projekta 71.punktu tiek paredzēts, ka, ja gala labuma guvējs saņēmis nelikumīgu komercdarbības atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt CFLA visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu.

Ievērojot minēto, atkārtoti lūdzam precizēt noteikumu projektu, svītrojot minētās tiesību normas, vai arī, ja iespējams pamatot, ka attiecīgo valsts pārvaldes uzdevumu ir pieļaujams deleģēt - precizēt noteikumu projektu atbilstoši augstāk minētajam, kā arī papildināt noteikumu projektu ar atbilstošu skaidrojumu. 

 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot otro teikumu, ņemot vērā, ka tas jau noteikts noteikumu projekta 79.punktā (79. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu gala labuma guvējam ir uzskatāma diena, kad finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.)
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 80.punktu:
1) noteikumu projekta 23.7.apakšpunktā, 39., 58., 79.punktā u.c. minēts finansējuma saņēmēja lēmums par [komercdarbības] atbalsta piešķiršanu. Līdz ar to nav skaidrs, kas ir noteikumu projekta 80.punktā minētais lēmums - proti, vai tas ir lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu vai kāds cits, noteikumu projektā neminēts lēmums; 
2) atbilstoši šajā noteikumu projektā lietotajai terminoloģijai vārdu un saīsinājumu "par EDIC" nepieciešams aizstāt ar vārdiem "finansējuma saņēmēja"; 
3) Administratīvajā tiesā iestādes pieņemtos lēmumus pārsūdz (nevis apstrīd), līdz ar to aicinām precizēt noteikumu projekta 80.punkta otro teikumu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka pēc noteikumu projekta precizēšanas pēc būtības nepieciešams atkārtoti izvērtēt noteikumu projekta tekstu un nodrošināt tā atbilstību Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumiem Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi". Tai skaitā un it īpaši nepieciešams novērst regulējuma dublēšanos noteikumu projekta normās (piemēram, regulējums par to, ka līgumu par projekta īstenošanu slēdz CFLA; normas par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu; u.c. noteikumu projektā atkārtots vairākās normās). 
Tāpat nepieciešams ievērot prasības par juridiskās terminoloģijas konsekvenci, valsts valodas literārāro un gramatisko normu un pareizrakstības prasību ievērošanu, kā arī normatīvajiem aktiem atbilstošas vienotās stilistikas izmatošanu, lietot vienveidīgas un standartizētas vārdiskās izteiksmes, piemēram, ja raksta, ka "ministrijai ir pienākums veikt investīciju pirmās kārtas projektu iesniegumu atlasi, kas ietver projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu", tad attiecībā uz otro kārtu jāraksta, ka "CFLA ir pienākums veikt investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi, kas ietver projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu", nevis "CFLA ir pienākums veikt investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi" (bez norādes uz lēmuma pieņemšanu) u.tml.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam atšifrēt regulas Nr. 2018/1046 pilnu nosaukumu un pieteikt šī nosaukuma saīsinājumu pirmajā vietā noteikumu projekta tekstā, kur tā minēta (šobrīd nosaukums un tā saīsinājums pieteikts 25.3.apakšpunktā).
Piedāvātā redakcija
-
14.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka pēc noteikumu projekta precizēšanas pēc būtības nepieciešams precizēt arī anotācijas 5.daļu (atbilstības tabulas), jo šobrīd tās jau vairs neatbilst mainītajai noteikumu projekta vienību numerācijai.
Piedāvātā redakcija
-