Atzinums

Projekta ID
22-TA-2700
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts paredz, ka slēgtās atlases kārtas ietvaros tiek vērtēts komersanta iesniegtais pieteikums aģentūrā pirmās atlases kārtas ietvaros, izmantojot šīs kārtas ietvaros saņemtos dokumentus, t.i., komersants slēgtās kārtas ietvaros nevarēs mainīt pieteikumā jau iekļauto informāciju, kā arī ievērojot noteikumu 14.punktā noteiktās prasības par stimulējošās ietekmes nosacījumu ievērošanu, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kā slēgtās atlases kārtas ietvaros apstiprinātajiem projektiem tiks ievērota stimulējošā ietekme un kā tiks nodrošināts, ka komersants nav grūtībās nonācis uzņēmums uz lēmuma par atbalsta pieņemšanas brīdi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai atbalsta pasākuma izdevumi pilnā apmērā (t.sk. paredzamie zaudējumi, granta komponente) tiek uzskaitīti kā vispārējās valdības budžeta izdevumi brīdī, kad finansējums tiek piešķirts labuma saņēmējiem, nevis, kad zaudējumi iestājas un/vai grants tiek piešķirts atbilstoši programmu īstenošanas nosacījumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam papildināt projektu ar novērtējumu par priekšlikuma ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, uzrādot to gadu sadalījumā. Vienlaicīgi lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā, ievietojot novērtēto ietekmi attiecīgajos gados: "Pieņemt zināšanai, ka atbalsta programmu īstenošana rada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2022.gadā XX euro, 2023.gadā XX euro, 2024.gadā XX euro un 2025.gadā XX euro."
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā to, ka programmā ir paredzēts finansējuma palielinājums 52 500 000 euro apmērā, lūdzam skaidrot, vai plānotais palielinājums nepārsniegs Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) lēmumā SA.36904 24. un 121. punktā noteikto pamatkapitāla un rezerves kapitāla maksimālo summu. EK lēmuma SA.36904 23.punkts neparedz citādu iespēju kā finansējumu iepludināt caur pamatkapitālu vai rezerves kapitālu. Ja gadījumā plānotais pamatkapitāla vai rezerves kapitāla palielinājums pārsniedz EK lēmumā SA.36904 noteikto summu, tad programmu būs iespējams uzsākt tikai pēc tam, kad būs saņemts EK lēmums par grozījumiem EK lēmumā SA.36904 par sabiedrības "Altum" darbību.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 7.1 punkta otro teikumu piedāvātajā redakcijā, lai būtu nepārprotami skaidrs par sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanu šīs programmas ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
Sabiedrības “Altum” pārvaldības maksas segšanai pieejams šīs programmas ieņēmumu veidotais atmaksātais publiskais finansējums saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu.
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un atbilstoši precizēt šī punkta redakciju, ņemot vērā, ka šis nav vienīgais Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījums, kad atbalstu nevar piešķirt, piem., atbalstu nepiešķir arī gadījumā, ja neizpildās citas Komisijas regulas Nr. 651/2014 noteiktās prasības, kā arī, ja komersants ir uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Tā kā tiesību akta projektā sniegtā informācija nerada pārliecību, ka līdz 2022. gada beigām tiks investēti valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtais līdzekļu apjoms, lūdzam sniegt papildu skaidrojumu, ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" (MKN Nr. 503) 3. punktā noteikto, ka sabiedrība "Altum" aizdevumu var izsniegt vienīgi kopā ar cita finansētāja (starptautiska finanšu institūcija, privāts ieguldījumu fonds vai kredītiestāde) aizdevumu un 21.2. punktā noteikto, ka līgumu starp sabiedrību "Altum", komersantu un citu finansētāju paraksta sešu mēnešu laikā pēc sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas vai 12 mēnešu laikā, ja kopējā projekta izmaksu summa pārsniedz noteikto limitu, kā arī ir tiesības pagarināt noteiktos līguma parakstīšanas termiņus, jo MKN Nr. 503 ir iestrādāti līgumu noslēgšanas reālie termiņi atbilstoši darījumu noslēgšanas praksei.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 2.1.punktā ir sniegta informācija, ka papildu finansējuma 52,0 milj. euro ietvaros varētu atbalstīt 22-23 investīciju projektus, savukārt anotācijas 3.sadaļā pie citas informācijas ir norādīts, ka tādu pašu projektu skaitu varēs atbalstīt kopējā finansējuma ietvaros 152,065 milj. euro apmērā. Lūdzam novērst minēto informācijas nesakritību. Vienlaikus lūdzam anotācijas 3.sadaļā sniegt skaidrojošo informāciju par papildu finansējumu 52,5 milj.euro apmērā, nevis par kopējo.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un 10.punkta pēdējā teikumā noteikt, ka komersants var precizēt pieteikumu tikai saskaņā ar Altum vai LIAA lēmumu. Vēršam uzmanību, ka minētā norma esošajā redakcijā liedz precizēt saņemto pieteikumu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā 21.4 punktā noteikto kritēriju un 28.1 punktā noteikto jaunu ranžēšanas kārtību, lūdzam izvērtēt 21.1 punkta nepieciešamību.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam 31.6.apakšpunktā ietvertās normas skaidrākai piemērošanai minēto apakšpunktu izteikt piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
31.6. sabiedrības “Altum” vērtējumu par komersanta lielumu, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu piešķir komersantiem, kuri uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi ir vidējs vai liels komersants.
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 31.2 punktu, skaidri norādot uz ko attiecas ietvertais papildinājums (šis nosacījums). Nepieciešamības gadījumā lūdzam veikt precizējumus esošajā 31.2 punkta tekstā, skaidri norādot kādi no šī punkta nosacījumiem ir attiecināmi uz pirmās vai otrās kārtas projektu iesniedzējiem.
Piedāvātā redakcija
-