Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
13.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
18. punkts nosaka, ka projekta pieteikumu var iesniegt par visu ēku kopumā. Ņemot vērā, ka ēku izmērs ir dažāds ierobežojošā vērtība 50 kW var izslēgt lielu skaitu ēku, it īpaši daudzdzīvokļu ēkas, kas pārsniedz 800 m2. Vēršam uzmanību, ka pilsētās un novados ir liels ēku skaits, kuras ir aprīkotas ar malkas krāsnīm. Ierobežojot jaudu līdz 50 kW, šādas ēkas tiek izslēgtas no atbalsta programmas. Lūdzam noteikt jaudu atbilstoši vienam m2, vienam dzīvoklim, vai izslēgt šo apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vēra, ka Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030. gadam paredz arī NOx samazināšanu, bet Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam Klimata neitralitātes atbalstošas aktivitātes CO2 emisiju samazināšanai, kā arī energoneatkarība definēta kā valsts prioritāte, lūdzam iekļaut 42. sadaļā attiecināmās izmaksas visu fosilo kurināmo nomaiņai, tai skaitā dabasgāzes apkures katlu nomaiņai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt noteikumu projekta 17.2. apakšpunktu, jo pārvaldnieks dzīvojamās mājas pārvaldīšanu var veikt arī, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta septīto daļu un 51. panta otro daļu, un veikt pārvaldīšanas darbības, kas noteiktas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.
Attiecīgi noteikumu projekta 17.2.apakšpunkts būtu formulējams šādi:
dzīvojamās mājas pārvaldnieks – fiziskā vai juridiskā persona, kas uz pārvaldīšanas līguma vai likuma pamata veic pārvaldīšanas darbības šo noteikumu 18. punktā minētajā dzīvojamā mājā, ja īpašnieks vai īpašnieki ir pilnvarojuši dzīvojamās mājas pārvaldnieku iesniegt projekta iesniegumu un īstenot projektu.
Piedāvātā redakcija
-