Atzinums

Projekta ID
21-TA-575
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sadaļā "Pašreizējā situācija" lūdzam svītrot tekstu "-1680 nodarbinātās personas, kas sastāda 112,3% no plānotā 1496 rādītāja.", jo iepriekšējā teikumā jau ir minēts korekts sasniegtais rādītājs (1689 nodarbinātas personas). 

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sadaļā "Pašreizējā situācija" lūdzam precizēt mācības pabeigušo un apliecības ieguvušo jauniešu skaitu no 7 uz 29. Abilstoši  26.01.2021. iesniegtajā dalībnieku pārskatā norādītajai informācijai mācības profesionālās pilnveides izglītības programmās ir pabeiguši 29 jaunieši.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sadaļā "Problēmas un risinājumi/Problēmas apraksts" lūdzam precizēt tekstu, nosakot, ka finanšu līdzekļu atlikumu plānots izlietot, lai nodrošinātu atbalstu jauniešiem, kuri nemācās, nav nodarbināti pēc dalības pabeigšanas saistītajos atbalsta pasākumos.


 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sadaļā "Risinājuma apraksts", lai nepieļautu dubultās finansēšanas risku, lūdzam svītrot vārdus “saņem vai”, tādējādi paredzot, ka atbalstu 7.2.1.2. projekta ietvaros NEET jaunieši var saņemt tikai pēc dalības 8.3.3. vai 14.1.1.2.projektā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sadaļā "Risinājuma apraksts" lūdzam papildināt  speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u.c.) papildu atbalsta aprakstu ar pilsētas vai novada pašvaldību speciālistiem nepieciešamo konsultāciju vai tematisko atbalsta grupu aprakstu atbilstoši noteikumu 18.2.1 8. apakšpunktā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā anotācijā minēto, ka 7.2.1.2. pasākuma mērķa grupa ir jaunieši, kuri “saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” (turpmāk – 8.3.3. SAM) un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros” (turpmāk – 14.1.1.2. pasākums), lūdzam papildināt anotāciju skaidrojot, kādās 7.2.1.2. pasākuma aktivitātēs plānots iesaistīt jauniešus vienlaicīgi ar 8.3.3. SAM un 14.1.1.2. pasākuma aktivitātēm un kā ir plānots nodrošināt demarkāciju, kā arī novērst dubultā finansējuma risku.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Iebildums
Ņemot vērā Anotācijā minēto, ka projekts ietekmē personas ar invaliditāti, lūdzam 8.1.9. apakšpunktā norādīt atbildi "Jā" .
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
3.2.3. šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās, nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros.
Iebildums
Lai nepieļautu dubultās finansēšanas risku, lūdzam svītrot vārdus “saņem vai”, tādējādi paredzot, ka atbalstu 7.2.1.2. projekta ietvaros NEET jaunieši var saņemt tikai pēc dalības 8.3.3. SAM vai 14.1.1.2. pasākuma projektā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
12.1 No 2022. gada 1. janvāra finansējuma saņēmējs pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ir tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar nolikumu veicina jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicina jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību, – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Iebildums
Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" paredz, ka finanšu atbalstu SAM atbalstāmo darbību „Pirmā darba pieredze jaunietim”, atbalsts subsidēto darbavietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem un atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem NVA sniedz kā komercdarbības atbalstu saskaņā ar de minimis atbalsta regulējumu. Lūdzam noteikumu projekta anotāciju papildināt ar informāciju par izvērtējumu, kādēļ pārējās atbalsta pasākumā ietvertās aktivitātes nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, t.sk. kādēļ pasākuma īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri nav kvalificējami kā komercdarbības atbalsta saņēmēji.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
18.2.11. individuālā mentora un/vai darba vadītāja uzņēmumā atbalsta nodrošināšana šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, lai veicinātu jaunieša adaptāciju darba vietā;
Iebildums
Lūdzam aizstāt vārdus “darba vadītāja” ar vārdu “kouča” - atbilstoši Anotācijā un noteikumu projektā 22.21. apakšpunktā  minētajam.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
38.4. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizē iepirkumus, lai veiktu pakalpojuma sniedzēju atlasi, kas nodrošinās izglītības programmu īstenošanu vispārējo pamatprasmju apguvei, profesionālajai tālākizglītībai, profesionālajai pilnveidei šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ieslodzījuma vietās;
Iebildums
Lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēju līmenī netiktu sniegts komercdarbības atbalsts, un, ņemot vērā, ka Latvijas Republikas normatīvie akti iepirkumu jomā ietver arī tādas procedūras, kas neizslēdz komercdarbības atbalsta piešķiršanu, noteikumu projektā ir jāietver nosacījumu, ka, īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs izvēlas pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru. Attiecīgi lūdzam precizēt MK noteikumu Nr.207 38.4.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
39.1 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, uzsākot īstenot mērķa grupas iesaisti šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. un 18.2.16., 18.2.17.  un 18.2.18.   apakšpunktā minētajās darbībās, izvērtē katra jaunieša atbilstību iesaistes kritērijiem. Atbilstības pārbaudē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iegūst datus no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas, sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu,  lai pārbaudītu katra jaunieša nodarbinātības statusu uz iesaistes brīdi, kā arī nepieciešamības gadījumā iegūst papildu skaidrojošo informāciju no sadarbības partneriem.
Iebildums
Ņemot vērā Anotācijā minēto, ka gadījumos, kad NEET mērķa grupas jaunietis iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajās profesionālajās tālākizglītības programmās, no 7.2.1.2. pasākuma projekta netiek attiecināti mācību un ceļa izdevumi, kā arī izglītojamam netiek piešķirta stipendija, lūdzam izvērtēt iespēju papildināt 39.1 punktu ar kārtību, kā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra pārliecināsies, ka jaunietis nav iesaistīts Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajās profesionālās tālākizglītības progrmmās. 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu konsolidētā versija
50. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Gan atbalsta saņēmējs (saimnieciskās darbības veicējs), gan atbalsta sniedzējs (finansējuma saņēmējs) datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.
Iebildums
Ņemot vērā, ka dokumentu glabāšanas nosacījumi atbalsta saņēmējam un atbalsta sniedzējam atšķiras, lūdzam noteikumu 50.punktu precizēt, piemēram, šādā redakcijā:


 
Piedāvātā redakcija
50. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Atbalsta saņēmējs (saimnieciskās darbības veicējs) dokumentus par piešķirto atbalstu shēmas ietvaros glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. Atbalsta sniedzējs (finansējuma saņēmējs) datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kad saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.
14.
Noteikumu konsolidētā versija
51. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013 var pieņemt līdz šo regulu darbības termiņa beigām jeb līdz 2021. gada 31. jūnijam.
Iebildums
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1407/2013 7.panta 4.punktu un 8.pantu de minimis atbalsta saskaņā ar šo regulu var piešķirt līdz 2024.gada 30.jūnijam, lūdzam atbilstoši precizēt MK noteikumu Nr.207 51.punktu, papildinot anotācijas V sadaļas 1.tabulu ar attiecīgā noteikumu projekta punkta izvērtējumu pret atbilstīgajām Komisijas regulas Nr.1407/2013 normām.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Sadaļā "Fiziskās personas" lūdzam aizstāt vārdus "studenti" un "skolēni" ar vārdiem "jaunieši vecumā no 15-29 gadiem (ieskaitot)" atbilstoši noteikumu 3. punktā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Sadaļu "Risinājuma apraksts" lūdzam papildināt ar indikatīvu informāciju par nepieciešamo 7.2.1.2. pasākuma projekta administrēšanas un īstenošanas personāla slodžu skaitu, tai skaitā atbalsta personāla slodžu skaitu pašvaldībās.  
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot anotācijā minēto plānoto iznākuma rādītāju 9578 nenodarbinātas personas, ņemot vērā, ka 7.2.1.2. pasākuma MK noteikumu 5. punktā pie uzraudzības rādītājiem nav atrodama šāda skaitliskā vērtība.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
2.2.6. uz nodarbinātību:
Priekšlikums
Lūdzam aizpildīt sadaļu "Ietekmes apraksts", ņemot vērā, ka ir norādīta ietekmes esamība uz nodarbinātību.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), tai skaitā:
Priekšlikums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 2. punktā vārdu iekavās “ieskaitot” un attiecīgi precizēt arī anotāciju, ņemot vērā, ka vārds “līdz” jau paredz, ka arī 29 gadus vecs jaunietis ietilpst mērķa grupā.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu konsolidētā versija
8.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 875 394 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai – 13 824 324 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums – 21 201 278 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 849 792 euro.
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka 2016. gadā projektā tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi 1 126.20 euro apmērā, par kuriem tika samazinātas projekta kopējās attiecināmās izmaksas, ierosinām samazināt arī MK noteikumu 8.2. apakšpunktā norādīto pieejamo kopējā attiecināmā finansējuma apmēru. 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu konsolidētā versija
51.1 Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Nodarbinātības valsts aģentūrai visu šo noteikumu 18.1.4., 18.1.7. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.
Priekšlikums
Ņemot vērā aktuālos grozījumus Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, lūdzam MK noteikumu Nr.207 51.1 punktā vārdus “kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi” aizstāt ar vārdiem, piemēram, šādā redakcijā: “no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. vai V. nodaļas nosacījumiem.”
Piedāvātā redakcija
-