Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
13.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 192. nr.; 2023, 94. nr.) šādus grozījumus:
Priekšlikums
Tāpat LTRK vērš ministrijas uzmanību uz to, ka uzņēmumi labprāt ieguldītu efektīgās siltuma atgūšanas iekārtās, taču bez valsts atbalsta šādu siltuma atgūšanas iekārtu uzstādīšana ir pārāk dārga un uzņēmumiem ekonomiski neizdevīga. Atbalsta programmas nosacījumi teorētiski ļauj uzstādīt siltuma atgūšanas iekārtas, taču praktiski to uzstādīšanai nav iespējams piesaistīt atbalsta programmas līdzfinansējumu, jo nav iespējams sasniegts primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā. Piemēram, ja tiek izveidota siltumatgūšanas iekārta, tad risinājuma rezultātā radītais ietaupījums pierādāms kādā no ražošanas procesiem, piemēram, izejmateriāla kaltēšanas procesā. Radītais ietaupījums pierādāms nevis gada griezumā, bet konkrētā laika periodā, kad siltumatgūšanas iekārta tiek intensīvi lietota, jo ir paredzēta lietot konkrētos laikapstākļos, piemēram, dūmgāzu kondensātors efektīvi strādā ziemas laikapstākļos, jo tad notiek attiecīgie fizikālie procesi (Dūmgāzēs ir attiecīgais mitrums un āra gaisam attiecīgā temperatūra).
Līdz ar to, būtu nepieciešams papildināt MK noteikumu Nr.594 redakciju ar nosacījumu, kas papildinātu MK noteikumu 61.1.punktu:
 

 
Piedāvātā redakcija
Atbalstāmas ir siltumatgūšanas iekārtas, kur atgūto siltumu izmanto ēkas apkures vai ražošanas procesos un tiek sasniegts primārās enerģijas ietaupījums vismaz 30 % apmērā no patērētās enerģijas konkrētā ēkā vai konkrētā ražošanas procesā, nerēķinot ietaupījumu uz visu ražošanas procesu siltumatgūšanas iekārtas efektīvās darbības laika periodā.
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 192. nr.; 2023, 94. nr.) šādus grozījumus:
Priekšlikums
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir iepazinusies Ekonomikas ministrijas precizēto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"” (23-TA-2246).
            Noteikumu projekts cita starpā paredz izteikt jaunā redakcijā komersanta izslēgšanas kritērijus, kas ir cieši saistīti ar administratīvās atbildības un citu krimināltiesiska rakstura sankciju piemērošanu komersantam vai ar to saistītām personām. Savukārt Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta otrā daļa paredz sadarbības iestādes pienākumu neizslēgt projekta iesniedzēju no dalības projektu iesniegumu atlasē, ja ir pagājuši attiecīgi trīs gadi vai 12 mēneši no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams kāds no katrā punktā norādītajiem kompetentās institūcijas nolēmumiem par sodu piemērošanu komersantam vai ar to saistītām personām. LTRK ieskatā šobrīd ir pamats uzskatīt, ka noteiktie atbalsta saņemšanas ierobežojumu termiņi būs piemērojami arī paredzētā atbalsta piešķiršanas procesā. Proti, līdzīgus noteikumus bija plānots pieņemt arī iepriekšējās noteikumu projekta redakcijās. Savukārt šobrīd noteikumu projekta anotācijā norādīts: “(..) ierobežojuma termiņ[i] tiks piemēroti atbilstoši identiskai praksei, kāda [izriet] no Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma.” Minētais nozīmē, ka komersants nebūs tiesīgs saņemt atbalstu trīs gadus no dienas, kad tā valdes loceklim tika piemērots administratīvais sods, piemēram,  par personas nodarbināšanu, ja tai nav nepieciešamās darba atļaujas vai citu pārkāpumu.
            LTRK ieskatā noteikumu projekts neparedz ieviest regulējumu, kas paredzētu akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” pienākumu nenoraidīt aizdevuma vai garantijas pieteikumu, ja pagājis noteikts laika periods no administratīvās atbildības piemērošanas komersantam vai ar to saistītām personām. Turklāt tas ir pretēji arī citiem noteikumu projektiem, piemēram, noteikumu projekts Nr. 23-TA-3117, kas tieši ir pārņemts no Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta otrās daļas. Tā kā Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likums nav piemērojams paredzētā atbalsta piešķiršanas gaitā, tad noteikumu projekta pašreizējā redakcija būs neskaidra un pat komersantu tiesības un intereses būtiski ierobežojoša (atņemot iespēju komersantam saņemt aizdevumu vai garantiju, ja ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi no administratīvās atbildības piemērošanas komersantam vai ar to saistītai personai).
Lai varētu nodrošināt atbalsta saņemšanas ierobežojumu termiņu sistēmisku atbilstību administratīvās atbildības regulējumam, LTRK ieskatā nav pieļaujams tos noteikt pēc Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta otrās daļas. Atbalsta saņemšanas ierobežojumu termiņi ir nosakāmi, pārbaudot, vai uz atbalsta piešķiršanas brīdi komersantam vai saistītai personai ir administratīvā sodāmība. Proti, Administratīvās atbildības likums noteic, ka administratīvā sodāmība ir administratīvo pārkāpumu izdarījušas personas soda piemērošanas administratīvi tiesiskās sekas, kas ir spēkā nolēmuma par sodu izpildes laikā, kā arī pēc tam līdz administratīvās sodāmības dzēšanai. Persona savukārt ir uzskatāma par administratīvi nesodītu gadu pēc soda izpildes, skaitot minēto termiņu no dienas, kad pilnībā izpildīts pamatsods un papildsods. Tādējādi administratīvā sodāmība ir tiesiskās sekas, kas iestājas saistībā ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu un kuras ir spēkā soda izpildes laikā un gadu pēc soda izpildes. Līdz ar administratīvās sodāmības dzēšanu tiek anulētas visas izdarītā administratīvā pārkāpuma tiesiskās sekas. No minētā izriet, ka ar administratīvās sodāmības dzēšanas mirkli komersantam arī vajadzētu būt iespējai bez nekādiem ierobežojumiem kandidēt uz paredzēto atbalstu, kas nozīmē, ka ar noteikumu projektu ir nepieciešams ieviest tādu regulējumu, kas sasaista atbalsta piešķiršanas ierobežojumu termiņus ar administratīvās sodāmības esamību vai neesamību komersantam vai saistītām personām.
            Ņemot vērā minēto, LTRK aicina papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“Sabiedrība “Altum” nenoraida aizdevuma vai garantijas pieteikumu, ja uz komersantu ir attiecināms kāds no šo noteikumu 27.6.2. vai 27.6.4. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, bet administratīvā sodāmība par attiecīgo pārkāpumu (attiecīgajiem pārkāpumiem) ir dzēsta.”

Vienlaikus LTRK aicina izvērtēt iespēju palielināt programmas atbalsta intensitāti no 30% uz 40%, lai pretendentiem būtu papildus stimuls un motivācija veikt šos ilgtermiņa ieguldījumus savā konkurētspējas paaugstināšanā. Kaut arī pat ar šādam izmaiņām LTRK ieskatā nav gaidāms būtisks pieteikto projektu īpatsvara pieteikums, kā rezultātā tiktu pārsniegti programmai atvēlēto līdzekļu apjoms, atbalsta intensitāti vienmēr var operatīvi samazināt vai pārdalīt līdzekļus no citām programmām, kur atbalsta instrumentu īstenošana nav tik veiksmīga.
 
Piedāvātā redakcija
-