Atzinums

Projekta ID
22-TA-1619
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Pamatojoties uz noteikumu Nr. 617 9.1. apakšpunktu, lūdzam noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļas "Risinājuma apraksts" apakšsadaļā nepārprotami atspoguļot visus risinājumus, norādot to būtību, nepieciešamību un mērķi. Proti, norādām, ka noteikumu projekta anotācijā, piemēram, nav sniegts skaidrojums par noteikumu projekta 6. un 7. punktā paredzēto grozījumu būtību, kā arī nav gūstama pārliecība, ka minētajos punktos paredzētie grozījumi aprobežojas vienīgi ar problemātiku, kas izklāstīta anotācijas apakšsadaļā "Problēmas apraksts". Papildus norādām, ka skaidrojums nav sniegts par visu noteikumu projekta normām (piemēram, par noteikumu projekta 11. un 14. punktu). Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projektu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk - noteikumi Nr. 617) 9.19. apakšpunktu, lūdzam:
pirmkārt, nodrošināt, ka noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulā ir ietverta precīza informācija par Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk – regula Nr. 2019/947) vienībām, kuru prasības tiek ieviestas noteikumu projektā. Proti, norādām, ka:
1) minētajā regulā, piemēram, nav pielikuma I un II nodaļa, tāpat, piemēram, nav skaidrs, kuras konkrēti minētās regulas prasības tiek ieviestas ar noteikumu projekta 12. un 13. punktu, ņemot vērā, ka nav saskatāms, kā, piemēram, regulas Nr. 2019/947 pielikuma I nodaļas A pielikuma 1. un 2. punkta un II nodaļas A pielikuma 1. un 2. punkta prasības tiek ieviestas ar abiem minētajiem noteikumu projekta punktiem u.tml.;
2) informācija par vairāku minētās regulas vienību ieviešanu ir norādītas pārāk vispārīgi. Tai skaitā norādām, ka ne visas minētās regulas Nr. 2019/947 pielikuma 3. un 6. papildinājuma apakšvienības ir nepieciešams ieviest, kā rezultātā nav gūstama pilnīga pārliecība par attiecīgo prasību ieviešanu konkrētās noteikumu projekta vienībās;
otrkārt, papildināt noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulu ar informāciju par regulas Nr. 2019/947 22. pantā un pielikuma 5. papildinājumā ietverto prasību ieviešanu noteikumu projektā;
treškārt, sniegt noteikumu projekta anotācijas 5. sadaļā skaidrojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasību ieviešanu noteikumu projektā;
ceturtkārt, ņemot vērā, ka regula Nr. 2019/947  (sk., piemēram, Komisijas 2022. gada 14. marta Īstenošanas Regulas Nr.2022/425, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2019/947 groza attiecībā uz pārejas datumu atlikšanu dažu bezpilota gaisa kuģu sistēmu izmantošanai “atvērto” operāciju kategorijā un attiecībā uz ekspluatācijas, ko veic tiešredzamības robežās vai ārpus tām, standarta scenāriju piemērošanas datuma atlikšanu, 1. panta 3. punktu) paredz rīcības brīvību, lūdzam atbilstoši aizpildīt likumprojekta anotācijas 5.4. sadaļu, papildinot aili (sniedzot pamatojumu) par dalībvalsts rīcības brīvības izmantošanu, norādot konkrētās regulas normas, kas paredz rīcības brīvību, kādā veidā minētā rīcības brīvība ir izmantota likumprojektā, un to, kādēļ ir vai nav izmantota regulā Nr. 2019/947 paredzētā rīcības brīvība.
Papildus, ņemot vērā, ka regulas Nr. 2019/947 22. panta 1. punkta ievaddaļa paredz, ka noteiktas bezpilota gaisa kuģa sistēmas atļauts izmantot “atvērto” operāciju kategorijā pārejas periodā, kas beidzas 2023. gada 31. decembrī, lūdzam izvērtēt un noteikumu projektā paredzēt, ka deklarāciju, kura ietverta noteikumu projekta 7. punktā, var iesniegt vienīgi par bezpilota gaisa kuģi, kas atbilst minētajā regulas vienībā ietvertajām prasībām.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un precizēt noteikumu projekta 3. punktā izteikto Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk - noteikumi Nr. 374) 2.3. apakšpunktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.3. apakšpunktu nedublējot tajā noteikumu Nr. 374 2.4. apakšpunktu vai alternatīvi lūdzam ar noteikumu projektu atbilstoši precizēt vai svītrot 2.4. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Eiropas aviācijas drošības aģentūras izstrādātie dokumenti regulas Nr. 2019/947 8. panta prasību piemērošanai – "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas" (turpmāk - AMC) nav juridiski saistoši un tos ar noteikumu projektu nevar noteikt kā juridiski saistošus pretendentiem - privātpersonām. Ievērojot minēto, lūdzam svītrot noteikumu projekta 4. punktā ietverto normu, kas paredz pretendenta pienākumu, pirms šo noteikumu 9. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas iepazīties ar AMC, kam turklāt nav saskatāma arī juridiska slodze, jo nav skaidri saprotams, kā var tikt pārbaudīta pretendenta iepazīšanās ar AMC (t.i., vai pretendentam jāsniedz apliecinājums) un ko konkrēti nodrošina iepazīšanās ar AMC (t.i., vai no minētā izriet kāda tiesiska prezumpcija).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 5. punktā ietverto noteikumu Nr. 374 8.3. apakšpunktu izdalīt atsevišķā vienībā, piemēram, 8.1 punktā, ņemot vērā, ka minētais apakšpunkts paredz konkretizēt noteikumu Nr. 374 8.1. un 8.2. apakšpunktu, tādējādi nodrošinot strukturāli skaidras tiesību normas.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un salāgot noteikumu projekta 6. un 7. punktā ietvertos dokumentus, kuri iesniedzami atzītās struktūras statusa saņemšanai, ar noteikumu projekta 16. punktā izteikto noteikumu Nr. 374 1. pielikumu, tai skaitā norādot visus iesniedzamos dokumentus (šobrīd nav, piemēram, norādīts uz ekspluatācijas rokasgrāmatu u.c.).
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projektā vairākos gadījumos, piemēram, noteikumu projekta 6. punktā norādīts uz citām darbībām (piemēram, apmācībām) līdztekus plānotām darbībām, kā rezultātā noteikumu projektā nav skaidri saprotams termina "plānotās darbības" tvērums un saturs. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu un sniegt pamatotu skaidrojumu par minēto noteikumu projekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Noteikumu projektā norādīts uz praktisko apmācību un prasmju apguves novērtēšanu, kā arī uz praktisko prasmju apguvi un pārbaudi, par ko nav gūstama pārliecība, ka ar to saprotams viens un tas pats. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt un nodrošināt noteikumu projektā vienveidīgu un konsekventu terminoloģiju. Uzsveram, ka viena jēdziena izteikšanai jāizmanto vieni un tie paši termini. Iekšējā terminoloģiskā konsekvence veicina normatīvā akta skaidrību, novēršot pretrunīgus viedokļus vai šaubas par dažādu terminu saturu.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 7. punktā ietverto attiecīgi noteikumu Nr. 374 10.4. un 10.5. apakšpunktu (nepieciešamības gadījumā arī citas noteikumu projekta normas), nodrošinot, ka minētajā apakšpunktā netiek dublēts (skaidrots) attiecīgi regulas Nr. 2019/947 pielikuma 6. papildinājums un 3. papildinājuma ceturtā daļa, bet nepieciešamības gadījumā tiek izdarīta atbilstoša atsauce uz attiecīgajām regulas prasībām. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta otro daļu "regulas ir vispārpiemērojamas. Tās uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs." Regulas ir aizliegts pārņemt nacionālajos tiesību aktos un tās automātiski kļūst par nacionālās tiesību sistēmas sastāvdaļu. Regulu pārņemšanas aizliegums ir noteikts Eiropas Savienības Tiesas spriedumā lietā Nr. 39/72 Komisija pret Itāliju, kur tiesa noteica, ka regula automātiski ir nacionālās tiesiskās sistēmas sastāvdaļa. Tādēļ ir prettiesiski tādi nacionālie regulas normas īstenošanas mehānismi, kas rada šķēršļus regulas tiešam efektam un apdraud vienlaicīgu un vienādu tās piemērošanu Eiropas Savienībā, bet tai pašā laikā ir jānodrošina to tiešā piemērošana katrā dalībvalstī. Tas nozīmē, ka dalībvalstij ir pienākums nodrošināt tādu normatīvo bāzi, lai regulas būtu iespējams tieši piemērot. Tātad, dalībvalsts izstrādā tiesību aktus regulas piemērošanai tikai gadījumos, ja regulā ir tieši paredzēts dalībvalstij kāds konkrēts pienākums, piemēram, jānosaka kompetentā vai atbildīgā iestāde, jāparedz sankcijas vai sods par regulas normu pārkāpumu vai nepildīšanu, jānosaka administratīvā procedūra regulā noteikto pasākumu īstenošanai u.tml.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam tehniski precizēt noteikumu projekta 7. punktu, norādi uz šo noteikumu 2. pielikumu izsakot kā skaidru un nepārprotamu atsauci, piemēram, izmantojot pieturzīmi iekavas vai citādi.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka regulas Nr.2019/947 pielikuma 3. papildinājuma 11. punkts paredz, ka kompetentās iestādes atzītā struktūra vai bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatants ekspluatācijas rokasgrāmatā, kas izstrādāta saskaņā ar 5. papildinājumu, iekļauj atsevišķu iedaļu par apmācības elementiem, tostarp norādot praktiskās apmācības un prasmju novērtēšanas procedūras un procesus, tostarp mācību programmu, kura aptver prasmes, kas atbilst STS, par kuru ir sniegta deklarācija, un kas ir noteiktas attiecīgās nodaļas A pielikumā, aprakstu par bezpilota gaisa kuģu sistēmu un visām citām iekārtām, instrumentiem un vidi, ko izmanto praktiskajā apmācībā un prasmju novērtēšanā u.c. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā nodrošināt, ka noteikumu projekta 6. un 7. punktā netiek dublētas prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu Civilās aviācijas aģentūrā (sk., piem. noteikumu projekta 7. punktā ietverto noteikumu Nr. 374 10.1. apakšpunktu, noteikumu projekta 6. punktā ietverto noteikumu Nr. 374 9.5. apakšpunktu u.c.), atbilstoši precizējot noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no noteikumu projekta kopumā un tā anotācijas nav gūstama skaidrība par atzītām struktūrām izvirzītām prasībām par to lietošanā esošām telpām, ņemot vērā, ka pie konkrētām prasībām saistībā ar šādām telpām nekonsekventi tiek lietota norāde (ja piemērojams), no kā  viennozīmīgi neizriet, kādos konkrēti gadījumos attiecīgās prasības ir piemērojamas, tai skaitā vai tās var netikt piemērotas. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu (tai skaitā tā 1. pielikumu) un sniegt pamatotu skaidrojumu par minēto noteikumu projekta anotācijā. Norādām, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tās lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par saviem pienākumiem un tiesībām.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 6. punktā svītrot skaitli "9.4.", tādējādi novēršot tehnisku kļūdu.
Piedāvātā redakcija
-