Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
SIA "Rīgas Dzemdību nams"
Atzinums iesniegts
10.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
SIA "Rīgas Dzemdību nams" norādīto speciālistu skaits, kuri apmaksājami 24/7 režīmā ir norādīts nekorekti, neatbilst plānotajam speciālistu skaitam korelācijā ar pacientu skaitu.
Uzskatām, ka veicami precizējumi, atbilstoši aprūpes nepārtrauktības un pacientu drošības interesē,. Precizēts skaidrojums Ziņojuma komentāros.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atbilstoši Ziņojuma sadaļās iesniegtajiem iebildumiem, veikt korekcijas 24/7 režīmā apmaksājamo speciālistu skaitā un pieškirtajā finansējumā. Sniegto pakalpojumu apjoms un sarežģītība nav mainījusies, tomēr SIA Ŗīgas Dzemdību nams" plānots finansējuma samazinājums 760 000 euro  jeb 7% apmērā, 2024. gada paredzamā pamata aktivitāte - Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļas kapacitātes stiprināšana. Vēršam uzmanību, ka visa pamatpakalpojuma sniegšana ir neatliekamā palīdzība, 24/7 režīmā, tādēļ šāds finansējuma samazinājums ir nepamatots.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
2.6. Grūtniecības un dzemdību aprūpes profils un plānotās izmaiņas
Papildus nodrošināmie speciālisti grūtniecības un dzemdību aprūpes profilā ir anesteziologs, reanimatologs 24/7 ar kompetenci dzemdību analgēzijā un kritisku situāciju risināšanā dzemdniecībā (ja dzemdību skaits ≥1000 atsevišķs anesteziologs, reanimatologs dzemdību aprūpes profilā 24/7, ja dzemdību skaits ≥ 3000, nepieciešamas vēl viens papildu anesteziologs, reanimatologs).

Nav atbalstāms, veicamas izmaiņas - Papildus nodrošināmo speciālistu skaits pamatā noteikts atbilstoši starptautiskiem standartiem,
Tomēr, ievērojot dzemdību aprūpes finansējuma modeļa maiņu (DRG , tajā iekļaujot arī iepriekš atsevišķi apmaksātās manipulācijas ( EA, jaundzimušo skrīnings), 1. un 4, pielikumā iekļautās posteņu izmaksas nesedz anesteziologu atalgojuma un pakalpojuma izmaksas, ievērojot ka SIA “Rīgas Dzemdību nams “2024. gada janvārī epidurālā anestēzija pielietota 72% gadījumu (neskaitot plāna ķeizargriezienu operācijas), bet februārī 71,6% gadījumu.

Korektai apmaksai nepieciešams – iekļaut 24/7 apmaksājamo posteņu skaitā 3 posteņus. ( Pat pie viss nelabvēlīgākajām demogrāfiskajām prognozēm dzemdību skaits gadā pārsniegs 3000).
Pārskatīt apmaksas modeli un par resursu un laika ietilpīgajām manipulācijām veikt apmaksu pēc fakta. Sniegtie skaidrojumi, ka par katru anestēziju daļa ir iekļauta tarifā, neatkarīgi no DRG grupas, nav pamatots, jo vidējā summa par dzemdībām 2022. un 2023. gadā ir samazinājusies, tarifā iekļautais palielinājums nenosedz pakalpojuma materiālu izmaksas, īpaši, ja anestēzija ir ilgstoša un izmantota pacienta kontrolētā sistēma.
Apmaksas modeļa izmaiņas  īpaši nelabvēlīgi ietekmē dzemdību palīdzības iestādes ar augstu EA pārklājumu.
Neonatologs (diennakti perinatālās aprūpes centros, kur jaundzimušo IT nodaļas),  24/7 nodrošinājums, ja dzemdību skaits ≥1000, papildu neonatologs PSKUS un RDzN.


 
Piedāvātā redakcija
Veikt korekcijas atbilstoši iesnigtajiem priekšlikumiem
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
2.6. Grūtniecības un dzemdību aprūpes profils un plānotās izmaiņas
Viens ginekologs, dzemdību speciālists ir uz 6 augsta riska grūtniecības patoloģijas gultām (perinatālās aprūpes centros, ja ir vismaz 6 gultas);
Augsta riska grūtnieču aprūpes profilā vecmāšu skaits vispār nav definēts. Nepieciešams noteikt proporciju – ne vairāk kā 6 pacientes uz vienu vecmāti 24/7 režīmā. Esošais finansējums ( DRG, gultas dienu tarifs) nesedz izmaksas
Piedāvātā redakcija
Veikt precizējumus vai sniegt skaidrojumu
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Plānotie pasākumi 2025.gadā un turpmāk
2.6. Grūtniecības un dzemdību aprūpes profils un plānotās izmaiņas
Plānotās prasības grūtniecības un dzemdību aprūpes profilam:
Dzemdību nodaļā ir ne mazāk kā 6 gultas un nodaļas darbu darba dienā jānodrošina vienam ginekologam, dzemdību speciālistam uz 20 pēcdzemdību gultām, vienam  neonatologam uz 20 gultām, vienai vecmātei uz 2 pēcdzemdību gultām. Viens ginekologs, dzemdību speciālists ir uz 6 augsta riska grūtniecības patoloģijas gultām (perinatālās aprūpes centros, ja ir vismaz 6 gultas);
Iebildumi
1.Nosakot prasības dzemdību nodaļās dienas darbam, definēts dzemdību profilam nepieciešamais ārstu  un vecmāšu skaits, tomēr nav ietvertas būtiskas šī ārstniecības un aprūpes procesa veiksmīgai norisei nepieciešamas ārstniecības un pacientu aprūpes personas – bērnu aprūpes māsas. Nepieciešamais māsu skaits nav  definēts  Ja jaundzimušo aprūpes funkcijas plānots pilnībā uzticēt vecmātēm, kas, iespējams, ir pieļaujams modelis zema riska grūtnieču un fizioloģisku dzemdību segmentā, jāparedz mazāka aprūpējamo pacientu proporcija uz vienu vecmāti, jo aprūpējamie šeit uz katru gultu dienu ir vismaz divi – nedēļniece un jaundzimušais. Lai nodrošinātu jaundzimušo aprūpi, neatkāpjoties no kvalitātes kritērijiem un pacientu drošības prasībām, vismaz PAC nepieciešama bērnu aprūpes māsu iesaiste, nosakot proporciju 10 jaundzimušie uz vienu bērnu aprūpes māsu (Ieskatam SIA “Rīgas Dzemdību nams” dati -Jaundzimušo saslimstības līmenis  saglabājas augsts - 2023. gadā 1311  jaundzimušajiem jeb 29,14% no visiem Dzemdību namā dzimušajiem ir noteikta kāda diagnoze.

Noteikt korektu ārstniecības personu skaitu – vismaz Perinatālās aprūpes centros nosakot bērnu māsu posteņu skaitu – viena bērnu māsa uz 10 pēcdzemdību gultām.

Paredzēta viena vecmāte uz 2 pēcdzemdību gultām. Nesaprotama proporcija, ņemot vērā finansējuma plānojumu, jo šādu personāla skaitu nav iespējams finansēt no tālākajos pielikumos paredzētā finansējuma ( ne pēc DRG, ne iepriekš piemērotās metodikas)
Piemēram, SIA “Rīgas Dzemdību nams” ir 85 pēcdzemdību gultas. Pēcdzemdību aprūpei  vien ir paredzēti 42 vecmāšu posteņi jeb 198 slodzes 
 Esošais tarifs nesedz pat 1/3 daļu no ne pieciešamā. Iespējams, ka neliela apjoma nodaļās šāda proporcija ir iespējama un pacientu interesēm atbilstoša un atbalstāma.

Ievērojot piemēroto finansējuma samazinājumu 2023. gadā, nerodas pārliecība, ka finansējums šādā apjomā tiks piemērots arī stacionāriem ar lielu dzemdību skaitu. lūdzu skaidrot finansējuma modeli, lai slimnīcas var laicīgi un ilgtermiņā plānot gan personāla, gan finanšu resursus.
 
Piedāvātā redakcija
Sniegt skaidrojumu vai veikt precizējumus. Nosakot šādas pacientu un ārstniecības personu proporcijas, nepieciešams veikt cilvēkresursu kapitāla pieejamības izvērtējumu jomas ietvaros
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nepieciešams skaidrāk definēt NMPUN nodarbināto speciālistu funkcijas un amata pienākumus, tajā skaitā skaidri nosakot, kuri speciālisti ir nodarbināmi tikai NMPUN, bet kuriem ir jābūt pieejamiem šajās nodaļās. Aplūkojot speciālistu sadalījumu rodas šaubas vai tiešām, piemēram, atsevišķās IV līmeņa slimnīcās NMPUN 8 māsas un 10 māsu palīgi, kā arī visi 1. pielikumā minētie ārsti tiešām ir nodarbināti diennakti NMPUN. Visticamāk, tā ir speciālistu pieejamība stacionārā, Tāpat nav skaidrs, kādēļ vecmātes  visās dzemdību palīdzības iestādēs tiek pieskaitītas NMPUN, nevis tālākajās sadaļās aprakstītajos specializētajos profilos (dzemdību palīdzība un ginekoloģija). Ja vienas un tās pašas ārstniecības personas nodrošinās darbu gann NMPUN, gan stacionārā, nepieciešams izvērtēt vai vienādi apmaksas nosacījumo tiek piemēroti visiem satcionāriem.

Lūdzu skaidrot. pēc kāda principa ir noteikta neonatalogu apmaksa NMPUN- daziem stacionāriem, tajā skaitā SIA "Rīgas Dzemdību nams" un reģionālajiem PAC, šie speciālisti tiek apmaksāti  dežūrrežīmā, dažiem 24/7 režīmā (Jūrmala, PSKUS), lai gan sniegtās palīdzības apjoms, piemēram , SIA "Rīgas Dzemdību nams"ir 3,7 reizes lielāks kavantitatīvi un jaundzimušo aprūpes sarežģītības ziņā neatšķiras no PSKUS. Vēršam uzmanību, ka neonatalogi SIA Ŗīgas Dzemdību nams" NMPUN pieejami  divi neonatalogi 24/7 režīmā - atkarībā no klīniskās situācijas sarežģītības, kur ā nepieciešama palīdzība ( piemēram, dzemdības Neatliekamās palīdzības transportā ar samagu jaundzimušā stāvokli vai neiznēsātību)
 
Piedāvātā redakcija
Pārskatīt kritērijus un veikt korektu speciālistu sadalījumu un apmaksas  modeļu noteikšanu vai sniegt datos balstītu skaidrojumu atškirīgas attieksmes piemērošanai.