Atzinums

Projekta ID
21-TA-904
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 1.2. apakšpunktu nepieciešams precizēt atbilstoši Pasta likuma (turpmāk – likums) 31. panta otrajā daļā (normas redakcijā, kura būs spēkā no 2022. gada 1. janvāra) noteiktajam pilnvarojumam, proti, pilnvarojuma normā nav iekļauti vārdi “no valsts budžeta”. Turklāt šādi izteikts apakšpunkts bez vārdiem “termiņus un kārtību” rada neskaidru normas konstrukciju. Tādējādi Tieslietu ministrija piedāvā noteikumu 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
 
Piedāvātā redakcija
“1. Noteikumi nosaka:
1.2. termiņus un kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pieprasa universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu (turpmāk - tīrās izmaksas) kompensēšanu no valsts budžeta;
1.2. izmaksu kompensēšanas termiņus un kārtību.”
 
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 2. punktu nepieciešams precizēt atbilstoši likuma 30. pantā noteiktajam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķinu, nevis tīrās izmaksas. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta noteikumos terminoloģija nevar atšķirties no likumā noteiktā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 6. un 7. punktu nepieciešams svītrot, jo tas neatbilst likuma 31. panta otrajā daļā noteiktajam pilnvarojumam, kurš neparedz universālā pasta pakalpojuma sniedzējam pienākumu sniegt informāciju par prognozētajiem zaudējumiem turpmākajos gados. Vēršam uzmanību, ka šāda veida regulējums privātpersonai var radīt papildu slogu un šādas rīcības noteikšanu Ministru kabineta noteikumos var uzskatīt par Administratīvā procesa likuma 11. pantā noteiktā likuma atrunas principa pārkāpumu. Tieslietu ministrijas ieskatā Satiksmes ministrijai nākamā kalendāra gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta izstrādes procesā jāvadās no iepriekšējo gadu kompensāciju izmaksām un konsultācijām ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 8. punktu nepieciešams svītrot, jo tas neatbilst likuma 31. panta otrajā daļā noteiktajam pilnvarojumam, kurš neparedz valsts nodevas atmaksāšanas nosacījumu iekļaušanu projektā paredzētajos Ministru kabineta noteikumos. Papildus norādām, ka ar 2022 .gada 1. janvāri likuma 31.1 un 31.2 pants un attiecīgi arī Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumi Nr.1393 “Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu” zaudēs spēku, tādēļ noteikumos šāda veida atsauces normas iekļaušana nav pieļaujama.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Priekšlikums izvērtēt nepieciešamību projektā iekļaut punktu par noteikumu spēkā stāšanos. Likuma pārejas noteikumu 25. punkts paredz uzdevumu Ministru kabinetam līdz 2021. gada 31. decembrim izdod šā likuma 31. panta otrajā daļā (2021. gada 21. oktobra likuma redakcijā) minētos noteikumus. Tādējādi, lai korekti izpildītu Saeimas uzdevumu, kā arī, ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumi nevar stāties spēkā ātrāk kā likuma pilnvarojuma norma, projektā nepieciešama norma par noteikumu spēkā stāšanos. Papildus norādām, ka šāda norma būs lieka, ja noteikumi tiks pieņemti 2022. gada janvārī, kad likuma pilnvarojuma norma būs stājusies spēkā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Projekta 4.punktu piedāvājam precizēt atbilstoši likuma pilnvarojumam par kompensācijas izmaksāšanas kārtību, nevis ministriju budžeta veidošanas nosacījumiem. 
Piedāvātā redakcija
“4. Šo noteikumu 2. punktā minētās kompensācijas tiek izmaksātas no Satiksmes ministrijas budžeta programmas “02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi”.”