Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
15.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Izglītības un zinātnes ministrija neatbalsta tiesību akta projekta tālāko virzību, jo anotācijas 3.sadaļā nav norādīta finansiālā ietekme.
Anotācijā un protokollēmuma projektā ir jāparedz darbības, saistībā ar papildus  nepieciešamo finansējumu 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanai.

Veselības ministrija kopš 2018. gada vairākkārt (pēdējo reizi 2021. gada 27. jūnijā) ir sagatavojusi un iesniegusi Valsts kancelejā informatīvo ziņojumu “Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu” (turpmāk – informatīvais ziņojums), kurā secināts, ka šobrīd noteiktais valsts budžeta finansējuma apmērs 0,71 euro viena izglītojamā ēdināšanai dienā ir nepietiekams un būtu nepieciešams to palielināt līdz 0,95 euro, tomēr informatīvais ziņojums līdz šim Ministru kabineta sēdē nav skatīts un piedāvātā risinājuma turpmāku virzību nav izdevies panākt.
Š.g. 13.aprīļa starpinstitūciju sanāksmē panākta vienošanās, ka, pamatojoties uz Veselības ministrijas izstrādāto grozījumu MK noteikumos Nr.172 projektu, Zemkopības ministrija, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 187 “Zemkopības ministrijas nolikums” izstrādā valsts politiku pārtikas tirgus un pārtikas aprites jomā, sadarbībā ar izglītības iestāžu ēdinātājiem, kā arī atbilstoši kompetencei piesaistot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, veiks faktisko izmaksu aprēķinu viena izglītojamā ēdināšanai dienā. Savukārt, Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 44. punktā doto deleģējumu veiks izglītojamo ēdināšanai nepieciešamā papildus finansējuma aprēķināšanu un sniegs priekšlikumus par finansējuma avotiem.
Tā kā  grozījumiem MK noteikumos Nr.172 ir finansiālā ietekme, Izglītības un zinātnes ministrija ieskatā  Anotācijas 3.sadaļa papildināma ar viena 1.-4. klašu izglītojamā pusdienu ēdienreizes nepieciešamā  finansējuma apmēru ( faktiskajām izmaksām).
No šobrīd iekļautās informācijas nav skaidra noteikumu projekta kopējā/potenciālā ietekme uz valsts un pašvaldību  budžetiem, kā rezultātā veidojas situācija, ka Ministru kabinetam tiek piedāvāts lemt par atbalstu risinājuma variantam, kura īstenošanai būs nepieciešams valsts budžeta finansējums neprognozējamā apmērā. Palielinot prasības uztura normām, sadārdzinās izmaksas viena izglītojamā 1.-4. klasē ēdināšanai dienā. Apstiprinot noteikumu projektu un  vienlaikus nelemjot par radīto izmaksu sadārdzinājuma finansēšanu, pastāv risks, ka šobrīd noteiktā valsts budžeta finansējuma apmēra ietvaros no 2022.gada septembra nevarēs nodrošināt 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanu (brīvpusdienas).
Ministrijas ieskatā pirms šī noteikumu projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā ir jāveic iepriekšminētās darbības (Š.g. 13.aprīļa starpinstitūciju sanāksmē panāktā vienošanās), jāpapildina noteikumu projekta anotācija ar aprēķināto faktisko izmaksu sadārdzinājumu viena izglītojamā 1.-4. klasē ēdināšanai dienā un 1.- 4. klases izglītojamo ēdināšanai nepieciešamā papildus finansējuma apmēru no 2022.gada 1.septembra un turpmākajiem gadiem, un jāpapildina  anotācija un protokollēmums ar informāciju, ka 2022.gadā nepieciešamos papildus izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un jautājums par viena izglītojamā ēdināšanas izmaksu paaugstināšanu  un tām  papildus  nepieciešamā  finansējuma piešķiršanu 2023.gadā un turpmāk izskatāms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā”.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
 Noteikumu 2.pielikuma tabulā ir norādīts " 5.–9. klašu izglītojamie vispārējās vidējās izglītības iestādēs, 1.–3. kursu izglītojamie profesionālās izglītības iestādēs".  Vēršam uzmanību, ka speciālās izglītības iestādes īsteno arī profesionālās pamatizglītības programmas.  Aicinām precizēt anotāciju, papildinot ar skaidrojumu, vai arī  precizēt noteikumu projekta 2.pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-