Atzinums

Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļā “Cita informācija” minēts, ka š.g. 4.jūlijā koalīcijas sanāksmē vienojās, ka no 2022.gada 1.septembra paaugstinās valsts un pašvaldību finansējumu izglītojamo 1.-4.klasē ēdināšanai, vienām pusdienām atvēlot 2,15 euro. Savukārt saskaņā ar papildu dokumentos sniegto informāciju (IZM vēstules pielikums Nr.1. aprēķins budžets 2022.-2025.) attiecībā uz periodu 2022.g. 1.septembris - 31.decembris aprēķini papildu budžeta izdevumiem veikti, pamatojoties uz pusdienu cenu 3,09 euro. Ievērojot minēto, attiecīgi precizējams papildu izdevumu apmērs 2022.gadam no valsts un pašvaldību budžeta.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Norādām, ka Finanšu ministrija neatbalsta viena izglītojamā ēdināšanas izmaksu palielinājumu no 2022.gada 1.septembra segt no valsts budžeta programmā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” plānotā finansējuma. Uzskatām, ka tas būtu nodrošināms Izglītības un zinātnes ministrijai esošo līdzekļu ietvaros, sekojot līdzi valsts budžeta līdzekļu izpildei, apzinot potenciāli iespējamo līdzekļu ekonomiju, pārskatot prioritātes un ministrijas budžetā plānoto finansējumu atsevišķās budžeta programmās/apakšprogrammās. Savukārt jautājums par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2023.gadam un turpmāk ir skatāms budžeta procesā kopā ar visu ministriju prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas. Attiecīgi ir precizējama informācija par finansējuma avotu 2022.gadā noteikumu projekta anotācijas 1.sadaļā un 3.sadaļā pie “Cita informācija”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, kā arī valsts budžeta līdzekļu apmēru vienam izglītojamam dienā nosaka Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” (turpmāk - MK noteikumos Nr.614), uzskatām, ka jautājums par valsts budžeta līdzekļu apmēra izmaiņām vienam izglītojamam 1.-4.klasē ēdināšanai ir skatāms minēto noteikumu ietvaros. Kā arī noteikumu projekta mērķis ir pārskatīt un precizēt Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktos pārtikas produktu daudzumus nedēļas ēdienkartē atbilstoši aktualizētajiem veselīga uztura ieteikumiem bērniem un jauniešiem un tam, pēc būtības, nav ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem neatkarīgi no ēdināšanai paredzētā valsts budžeta līdzekļu apmēra vienam izglītojamam. Līdz ar to ir precizējama noteikumu projekta anotācijas 3.sadaļa, svītrojot no tās norādīto informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, nepieciešamības gadījumā informāciju par veicamajām izmaiņām MK noteikumos Nr.614, turpmāko rīcību un finansiālo ietekmi pārceļot uz sadaļu “Cita informācija”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā izteiktos iebildumus par noteikumu projekta anotāciju, attiecīgi ir precizējams Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punkts, izsakot to šādā redakcijā:
“3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, ņemot vērā aktuālo situāciju viena izglītojamā 1.–4. klasē ēdināšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanā.”
 
Piedāvātā redakcija
-