Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
21-TA-1606
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
14.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ekonomikas ministrija iebilst pret 2.tabulā Risinājuma pasākumu izpildītāji un pasākumu izpildes termiņi 4.puntā noteiktā uzdevuma detalizāciju, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" jau nosaka  nosacījumus, pie kādiem fiziskajām personām izsniedz, reģistrē un anulē sertifikātu patstāvīgai praksei speciālistiem ugunsdrošības jomā, kā arī šo sertifikātu izsniegšanas, reģistrēšanas un anulēšanas, darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtību; kompetences pārbaudes organizēšanas nosacījumus un kompetences pārbaudes saturu;  patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību; un Būvniecības likums nosaka būvniecībā iesaistīto pušu atbildības sadalījumu.
Vienlaikus informatīvajā ziņojumā nav sniegts pamatojums papildus pasākumu ieviešanai ugunsdrošības prasību kontrolei I un II grupas būvēm, līdz ar to lūdzam šo daļu šādā redakcijā neiekļaut pie uzdevumiem Ekonomikas ministrijai.


 
Piedāvātā redakcija
Ieviest jaunu būvspeciālistu darbības sfēru ugunsdrošības jomā - ugunsdrošības būvspecālists
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
        Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - Birojs) ir izskatījis un savas kompetences ietvaros izvērtējis informatīvo ziņojumu "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenoto ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā" (turpmāk - Informatīvais ziņojums) un uztur 2022.gada 31.janvāra atzinumā izteiktos priekšlikumus un komentārus.
         Vienlaikus Birojs norāda, ka Informatīvā ziņojuma 2.punktā minētais "Par būvobjektā konstatētajiem Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu “Ugunsdrošības noteikumi” prasību pārkāpumiem amatpersona sastāda Pārbaudes aktu, kuru izsniedz par ugunsdrošību atbildīgajai personai" - neuzlabo ugunsdrošības risinājumus būvprojektā, kā arī nepalīdz novērst iespējamās neatbilstības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvobjektā (būvdarbu veikšanas laikā). Tāpēc būtu nepieciešams apsvērt iespēju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) amatpersonām, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, paredzēt izvērtēt būvprojekta (projektēšanas stadijā) un būvobjekta (būvdarbu veikšanas stadijā) atbilstību ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Lai mazinātu iespējamo VUGD funkciju palielināšanu un papildu resursu izmantošanu, iepriekšminētais priekšlikums būtu īstenojams tikai trešās grupas būvēm. 
         Kā Informatīvajā ziņojumā liecina VUGD apkopotie dati, tad lielākais pārkāpumu skaits vērojams tieši būvobjekta dokumentācijas neesamībā vai neatbilstošā izstrādē, proti, biežāk sastopamās neatbilstības saistībā ar būvobjekta dokumentāciju. Tas apstiprina iepriekšminēto priekšlikumu, ka VUGD būtu nepieciešams veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību projektēšanas stadijā (tieši trešās grupas ēkām), kas viennozīmīgi sekmētu sabiedrības drošības aizsardzību, kā arī citas sabiedrības intereses. Tas veicinātu ugunsdrošības prasību ievērošanu un nodrošinātu visu jaunizbūvējamo objektu atbilstošu kvalitāti un drošu ekspluatāciju. 
         Papildus jau 2022.gada 31.janvārī izteiktajam viedoklim par iespēju izveidot jaunu reglamentēto profesiju ugunsdrošības jomā Biroja ieskatā būtu nepieciešams arī veikt to VUGD amatpersonu kompetences pārbaudi (līdzīgi kā tas ir būvspeciālistiem), kuras īsteno valsts ugunsdrošības uzraudzību, nevis palielināt jautājumu skaitu būvspeciālistu kompetences novērtēšanas eksāmenos.
Piedāvātā redakcija
-