Atzinums

Projekta ID
21-TA-552
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
21-TA-552: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr.&nbsp;103 &quot;Kadastrālās vērtēšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-944: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr.&nbsp;48 &quot;Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-554: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr.&nbsp;496 &quot;Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība&quot;&quot;
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Lūdzam no apvienotās anotācijas izslēgt sadaļas, kas attiecas uz 21-TA-924: Noteikumu projekts (Grozījumi). "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Jo atbilstoši šim projektam norādītajiem LPS iebildumiem, nav pamata šādus grozījumus virzīt steidzmā 3 dienu saskaņošanā, turklāt kopā ar normām, kurām jānodrošina to spēkā stāšanās līdz 2022.gada 1.janvārim, kas nozīmē, ka šādu jaunu iniciatīvu apspriešanai nav laika ne starpinstitūciju sanāksmēs, ne Valsts sekretāru sanāksmē. Uzsveram, ka ir jānodrošina to normu spēkā stāšanās līdz 2022.gada 1.janvārim, bez kuru pieņemšanas nebūs tiesiskā pamata 2022.gada kadastrālo vērtību aprēķinam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
21-TA-552: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr.&nbsp;103 &quot;Kadastrālās vērtēšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-944: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr.&nbsp;48 &quot;Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-554: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr.&nbsp;496 &quot;Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība&quot;&quot;
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam izslēgt 2.mērķi, jo šādus grozījumus nav iespējams pamatot kā tādus, kas virzāmi 3 dienu saskaņošanas procedūrā. Aicinām sagatavot atsevišķus grozījumus, kuru apspriešanai tiktu atvēlēts laiks, kā arī norādām, ka tā kā  Valsts zemes dienestam pēc būtības ir jāpilnveido kadstrālās vērtēšanas metodika, šāds uzdevums liek sagatavot vēl apjomīgākus grozījumus, nekā tie, kas projektos.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""
Iebildums
Vēršam uzmanību uz faktu, ka Ministru kabinets nav izpildījis Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma Pārejas noteikumu 47.punkta pirmajā apakšpunktā noteikto uzdevumu: " Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. decembrim pieņem grozījumus normatīvajos aktos kadastrālās vērtēšanas jomā, paredzot tajos Valsts zemes dienestam uzdevumu sagatavot un publicēt pārskata tematiskās kartes par zemes, ēku un nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar uz tās esošajām nekustamajā īpašumā ietilpstošām ēkām, viena kvadrātmetra kadastrālo vērtību, kā arī nosakot publicējamo pārskata tematisko karšu saturu un publicēšanas kārtību".
Tā kā šo uzdevumu bija jāizpilda veicot atbilstošus grozījumus Kadastrālās vērtēšanas noteikumos, lūdzam pievienot jaunu Ministru kabineta protokollēmuma projekta uzdevumu šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) izpildīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma Pārejas noteikumu 47.punkta pirmajā apakšpunktā noteikto uzdevumu, iesniedzot Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"".
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība viennozīmīgi atbalsta nepieciešamību, nodrošināt kadastrālo vērtību aprēķina tiesiskumu no 2022.gada 1.janvāra, ko risina šie Tieslietu ministrijas sagatavotie grozījumi, kas paredz, ka arī no 2022.gada 1.janvāra nestāsies spēkā 2020.gadā Ministru kabineta apstiprinātā kadastrālās vērtēšanas metodika, bet kadastrālās vērtības turpinās aprēķināt kā līdz šim-  atbilstoši  Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumu Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi "VIII, IX, X, XI, XII un XIII nodaļas normām.  Vēršam īpašu uzmanību, ka grozījumiem jāstājas spēkā līdz 2022.gada 1.janvārim.

Tomēr ņemot vērā faktu, ka Saeima, grozot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, pēc būtības atzina izstrādātās jaunās kadastrālās vērtības kā kļūdainas (turklāt jau otrajam jauno kadastrālo vērtību projektam, iepriekšējais projekts tika noraidīts ar 2017.gada 18.maija likumu), dodot laiku kadastrālās vērtēšanas metodikas  (ieskaitot arī Ministru kabineta neapstiprināto bāzes vērtību uz zonējumu) labošanai, lai Saeimas noteiktajā termiņā - 2025.gada 1.janvārī varētu stāties spēkā jaunas kadastrālās vērtības, Ministru kabinetam ir jāuzdod Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) ne vēlāk kā 2022.gadā iesniegt būtiksi uzlabotu kadastrālās vērtēšanas metodiku, kā arī jaunu kadastrālo bāzes vērtību un to zonējumu projektu. Jo pēc jauno projektēto kadastrālo vērtību aprēķināšanas un publiskošanas ir nepieciešams laiks arī Finanšu ministrijai, lai balstoties un jaunajām projektētajām kadastrālejām vērtībām izvērtētu nepieciešamos grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli' un šādus grozījumus būtu iespējams pieņemt ne vēlāk kā līdz 2024.gada 1.janvāra, jo gan nodokļa maksātājiem, gan pašvaldībām ir nepeiciešams zināt par izmaiņām nodoklī vismaz gadu pirms. Turklāt pašvaldībām, atbailstoši izmaiņām nodokļa likumā, attiecīgi izmainīt nodokļa prognozes aprēķina IT risinājumu, jo nekusatamā īpašuma nodokļa prognoze 2025.gadam pašvaldībām ir jāaprēķina un jāpaziņo Finanšu ministrijai ne vēlāk kā līdz 2024.gada 7.augustam.
Piedāvātā redakcija
Pievienot divus jaunus Ministru kabineta protokollēmuma punktus šādā redakcijā:                                                                                  "Tieslietu ministrijai ne vēlāk kā līdz 2022.gada __________  būtiski pilnveidot kadastrālās vērtēšanas metodiku, iesniedzot noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"; grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"; grozījumus  Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"; grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"".                                                                                               "Tieslietu minsitrijai ne vēlāk kā līdz ___________________________ iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu "Kadastrālo vērtību bāze 2025.—2028. gadam", kā arī publiskot un nosūtīt Finanšu ministrijai un pašvaldībām projektētās kadastrālās vērtības 2025.gadam."