Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Satversmes aizsardzības birojs
Atzinums iesniegts
15.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izteikt likumprojekta 7. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Šī panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās tiesības Aizsardzības ministrija īsteno tikai attiecībā uz tiem būtisko pakalpojumu sniedzējiem un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.”
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam svītrot likumprojekta 8. panta trešo daļu un izteikt likumprojekta 13. pantu šādā redakcijā:
“13. pants. Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja un kiberincidentu novēršanas institūciju sadarbība
(1) Aizsardzības ministrija un Satversmes aizsardzības birojs regulāri savstarpēji apmainās ar informāciju par aktualitātēm
subjektu uzraudzībā.
(2) CERT.LV informē MilCERT par savā rīcībā esošo informāciju par kiberincidentiem Aizsardzības ministrijā, tās padotībā
esošajās iestādēs un Nacionālajos bruņotajos spēkos.
(3) MilCERT sniedz informāciju CERT.LV, lai tas nodrošinātu šā likuma 11. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto uzdevumu
īstenošanu, kā arī citu tā rīcībā esošo informāciju par CERT.LV kompetencē esošajiem kiberincidentiem.
(4) Aizsardzības ministrija, Satversmes aizsardzības birojs un kiberincidentu novēršanas institūcijas sadarbojas un regulāri
savstarpēji apmainās ar informāciju par aktualitātēm kiberincidentu jomā.”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izteikt likumprojekta 22. panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā: “Ārēju auditu veic Ministru kabineta noteiktajām
prasībām atbilstošs un noteiktajā kartībā saskaņots tiesību subjekts.”
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam izteikt likumprojekta 27. pantu šādā redakcijā:
“27. pants. Par kiberdrošību atbildīgā persona
(1) Šī likuma 4. pantā minēto subjektu kiberdrošības pārvaldību
nodrošina un par to atbild attiecīgā subjekta vadītājs. Katra subjekta vadītājs nosaka atbildīgo personu, kura īsteno
kiberdrošības pārvaldību attiecīgajā subjektā (turpmāk – par kiberdrošību atbildīgā persona). Ministru kabinets nosaka par
kiberdrošību atbildīgajai personai izvirzītās prasības.
(2) Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nosaka par kiberdrošību atbildīgo personu pēc saskaņošanas ar Satversmes aizsardzības biroju.
(3) Par kiberdrošību atbildīgajai personai ir šādi pienākumi:
1) organizēt institūcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pasākumus;
2) ne retāk kā reizi gadā veikt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības pārbaudi un atbilstoši tās rezultātiem organizēt konstatēto trūkumu novēršanu;
3) vismaz reizi gadā apmeklēt kiberincidentu novēršanas institūcijas organizētu apmācību kiberdrošības jautājumos;
4) ne retāk kā reizi gadā veikt institūcijas darbinieku instruktāžu par aktuālajiem kiberriskiem un kiberdrošību.
(4) Subjekts par kiberdrošību atbildīgās personas noteikšanu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informē Nacionālo kiberdrošības
centru, Satversmes aizsardzības biroju un kompetento kiberincidentu novēršanas institūciju.”
Piedāvātā redakcija
-
5.
Likumprojekts
Priekšlikums
Ierosinām iekļaut likumprojektā pantu par rīcību kiberdrošības nepilnības konstatēšanas gadījumā. Likumprojekta versijā, kas tika izplatīta publiskai apspriešanai šāds pants (pēc tā brīža numerācijas 37. pants) bija iekļauts un nav saprotama tā svītrošana no
likumprojekta teksta.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Likumprojekts
Priekšlikums
Ierosinām svītrot likumprojekta 21. pantu, izsakot likumprojekta 24. pantu šādā redakcijā:
“24. pants. Subjektu pienākumi
(1) Subjektiem ir šādi pienākumi:
1) veikt piemērotus un samērīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai atbilstīgi novērtētu un pārvarētu kiberapdraudējumus;
2) izstrādāt kiberrisku pārvaldības un darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plānu;
3) nodrošināt darbiniekiem regulāras apmācības efektīvai šī panta pirmās daļas 2. punktā minētajā plānā iekļauto pasākumu īstenošanai;
4) nozīmīga kiberapdraudējuma gadījumā informēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tīkla, sistēmas vai pakalpojuma galalietotājus, kurus šāds apdraudējums varētu skart, kā arī informēt par iespējamajiem kiberdrošības pasākumiem vai līdzekļiem, ko galalietotāji var izmantot. Vajadzības gadījumā subjekts informē galalietotāju arī par pašu kiberapdraudējumu;
5) pēc kompetentās kiberincidentu novēršanas institūcijas vai Nacionālā kiberdrošības centra pieprasījuma ne ilgāk kā uz piecām dienām slēgt galalietotājam piekļuvi elektronisko sakaru tīklam, ja galalietotājs būtiski apdraud citu lietotāju tiesības vai elektronisko sakaru tīkla, informācijas sistēmas vai pakalpojuma drošību. Pieprasījumā norāda kiberapdraudējumu, piekļuves ierobežojuma ilgumu un, ja nepieciešams, citas papildu darbības, kas veicamas subjektam (piemēram, datu plūsmas pārvirzīšana uz kompetentās kiberincidentu novēršanas institūcijas infrastruktūru).
(2) Ministru kabinets nosaka šī panta pirmās daļas 2. punktā minētajā plānā ietveramās informācijas kopumu, plāna izpildes kontroles kārtību, kā arī kārtību, kādā galalietotājam tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam.”
Piedāvātā redakcija
-
7.
Likumprojekts
Priekšlikums
Ierosinām svītrot likumprojekta 25. panta pirmajā daļā vārdu “kopumu”.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Likumprojekts
Priekšlikums
Ierosinām izteikt likumprojekta 32. pantu šādā redakcijā:
“32. pants. Agrās brīdināšanas sensori
Ministru kabinets nosaka kritērijus kiberdrošības agrās brīdināšanas sensoru obligātai uzstādīšanai valsts un pašvaldību institūcijās, un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskajā infrastruktūrā.”
Piedāvātā redakcija
-
9.
Likumprojekts
Priekšlikums
Aicinām papildināt likumprojekta 36. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Pirms šī panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas Nacionālais kiberdrošības centrs informē Satversmes aizsardzības biroju.”.
Satversmes aizsardzības biroja ieskatā pirms 36. panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas ir nepieciešama informācijas apmaiņa, jo pastāv varbūtība, ka attiecībā uz notiekošo kiberincidentu tiek veiktas operatīvās darbības un konkrētajā brīdī to pārtraukšana būtu nevēlama, vai nacionālās drošības interesēs ir nepieciešams iegūt informācijupar kiberincidenta  avotu, kas pēc iepriekšminētā lēmuma pieņemšanas var būt apgrūtināta, ja ne neiespējama.
Piedāvātā redakcija
-