Atzinums

Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
21.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot 2.4.apakšpunktu, kas paredz uzdevumu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā ieviest izmaiņas darbībām ar valsts kapitālsabiedrību kapitāla daļām vai akcijām, kas nav atsavināmas, jo sākotnēji ir konceptuāli jānoskaidro likumdevēja viedoklis, jāveic grozījumi likumos, kuros nosauktas valsts kapitālsabiedrības, kuru akcijas vai kapitāla daļas nav atsavināmas, attiecīgi izslēdzot šīs normas, citādi darbības, veicot regulāru pārvērtēšanu, saskaņošanu ar iesaistītājām pusēm, kas prasa administratīvo un finanšu slogu, tiks veiktas bez vēlami sasniedzamā rezultāta.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Uzturam iebildumu par nepieciešamību papildināt konceptuālo ziņojumu ar kopsavilkumu par plānotajām secīgām darbībām un sarakstu ar nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos (ne tikai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā), tostarp Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmo daļu.
Satiksmes ministrijas ieskatā pirms tiek veiktas darbības vai pieņemti lēmumi saitībā ar "neprivatizējamajām" valsts kapitālsabiedrībām ir konceptuāli janoskaidro likumdevēja viedoklis, jāveic grozījumi likumos, kuros nosauktas valsts kapitālsabiedrības, kuru akcijas nav atsavināmas, attiecīgi izslēdzot šīs normas, citādi darbības, veicot regulāru pārvērtēšanu, saskaņošanu ar iesaistītājām pusēm, kas prasa administratīvo un finanšu slogu, tiks veiktas bez vēlami sasniedzamā rezultāta.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Par konceptuālo ziņojumu „Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām”"
Iebildums
Atbilstoši Valsts sekretāru 30.06.2022. sanāksmes (prot. Nr.22, 3.§) 2.6.apakšpunktā dotajam uzdevumam lūdzam papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
“Pieņemt zināšanai, ka konceptuālais ziņojums izskatīts Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sēdē.”