Atzinums

Projekta ID
21-TA-1612
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Rīkojuma projekts paredz, ka VAS „Latvijas radio” 2021.gadā nemaksā dividendes no 2020.gada peļņas, tādējādi valsts negūs plānotos ieņēmumus no tai pienākošās peļņas daļas, un veidosies negatīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem 50 679 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka 2020.gada vasarā Kultūras ministrija komunicēja ar Eiropas Komisiju par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus un ņemot vērā Eiropas Komisijas 2021.gada 22.februāra atbildes vēstulē Nr. 021267 (kas pārsūtīta Kultūras ministrijai ar Finanšu ministrijas 2021.gada 25.februāra vēstuli Nr.7-2/18/1064) sniegto apstiprinājumu, ka komercdarbības atbalsta kontroles regulējums, kas piemērojams sabiedrisko mediju finansēšanai ir Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei (2009/C 257/01), lūdzam anotācijā precizēt ietverto informāciju par piemērojamo komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu, dzēšot norādes par Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma (C(2011) 9380) "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" piemērošanu.
 
Piedāvātā redakcija
-