Atzinums

Projekta ID
22-TA-1321
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums

Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 14.punktu, nosakot nepieciešamību uzkrāt arī digitālās prasmes apmācītos dalībniekus, tādējādi nodrošinot Eiropas Parlamenta un Padomes regulsa Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu 22.panta prasības.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums

Lūdzam precizēt informatīvā ziņojumu 13.punktu, nosakot, ka lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 12. punktā minēto rādītāju sasniegšanu, ir noteikts šāds sasniedzamiais uzraudzības rādītājs: līdz 2024.gada 3.cet. "To valsts pārvaldes darbinieku skaits, kas sagatavoti vismaz vienā no programmām," - 10 000.

Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums

Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 5.punkta apakšpunktus, norādot visus 6.3.1.2.i. investīcijas “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķus, tādējādi nodrošinot pilnīgu atbilstību AF plānā minētajam. Šķiet, ka šobrīd iztrūkst mērķi:  1) sekmīga, godprātīga, savlaicīga un rezultatīva Administratīvās kapacitātes ceļa kartes mērķu sasniegšana, kā arī publiskās pārvaldes funkcionēšana kā vienotam veselumam, kur atsevišķās tās ietvaros ietilpstošās institūcijas nevis savstarpēji konkurē un nesadarbojas, bet viena otru papildina efektīvākai rezultātu sasniegšanai un sabiedrības vajadzību apmierināšanai; 2)  būtiski uzlabotas publiskās pārvaldes vadītāju kompetences atbilstoši nākotnes vadītāju kompetenču ietvaram un OECD līderības attīstības vadlīnijām;  3) pieaugošs nodarbināto iesaistīšanās līmenis kopumā un konkrēti attiecībā uz vadītāju novērtējumu.


Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs ir Valsts administrācijas skola, tad aicinām izvērtēt ziņojuma 27. punktā norādīto informāciju un informatīvajā ziņojumā paredzēt, ka Valsts kanceleja kā atbildīgā institūcija izvērtē projekta atbilstību Atveseļošanas fonda plāna nosacījumiem un Finanšu regulā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, tik tāl cik tas attiecināms uz konkrēto investīciju. Savukārt pušu tiesības un pienākumi, ka arī projekta īstenošanas nosacījumi aicinām noteikt ar iestādes iekšējiem normatīviem aktiem (piemēram, rīkojumu vai iekšējiem noteikumiem), neparedzot slēgt vienošanos. Attiecīgi lūdzam precizēt informatīvo ziņojumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 23.punktu, norādot, no kādiem līdzekļiem tiks segts sadārdzinājums
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 10.punktā ietverto informāciju “Kopējais pieejamais finansējums sastāda 2 102 400 euro. ” t.i., skaidri norādot, kas ir minētais finansējums (piemēram, indikatīvais kopējais plānotais finansējums ieskaitot/ neieskaitot PVN). Vēršam uzmanību, iepriekš noradīts, ka PVN indikatīvi ir 302 400 euro.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
10.punktā lūdzam precizēt atsauces uz 20.1. un 20.2. apakšpunktiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums

Lūdzam precizēt  informatīvā ziņojuma 44.punktā programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodam nosaukumu uz "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam".
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai  nebūtu precizējams informatīvā ziņojuma 36.1.punkts, ievērojot to, ka finansējuma saņēmēja pienākums, tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi, iesniegt iepirkumu plānu KPVIS par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu – Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu vai Ministru kabineta  2017.gada 28.februāra noteikumus Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 28.punktu ar vārdu "šī" pirms vārdiem "informatīvajā ziņojumā noteiktajiem rādītājiem" un atsauci uz konkrētiem informatīvā ziņojuma punktiem, kur rādītāji minēti.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 22.punktu, svītrojot vārdu "Viss", kā arī papildinot to, ka personāls tiek piesaistīts uz noteikta laika darba vai uzņēmuma līguma pamata, kas piesaistīts projekta ieviešanas laikam.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 10.punktu, jo iepriekš 1.punktā vārdi "Ministru kabinets" ir saīsināti uz MK.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt informatīvā ziņojuma 4.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 8.punkta 2.teikumu, norādot, ka projekta iesniedzējs 6.3.1.2.i. investīcijas “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana”  ietvaros ir Valsts administrācijas skola, kura pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas kļūst par finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs).
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma nosaukumu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” reformu un investīciju virziena 6.3.” Publiskās pārvaldes modernizācija” reformas 6.3.1. “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.2.i investīcijas “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un
kapacitātes stiprināšana” īstenošanu”, attiecīgi arī citur tekstā precizējot tā nosaukumu.


 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 42.punktu ar vārdu “plāna” aiz vārda “fonda".
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma 40.5.apakšpunktā vārdus “par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda īstenošanas uzraudzības kārtību ”, ņemot vērā iepriekš tekstā noteikto saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 38.punktu, ka informācijas pieejamību nodrošina arī Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot informatīvā ziņojuma 24.punktu, vai neparedzētās izmaksas ir izmaksas, kas nav uzskaitītas 18. punktā. Ja nepieciešams, lūdzam precizēt minēto informatīvā ziņojuma punktu.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma 12.2.apakšpunktā vārdu “pratības” ar vārdu “prasības”.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt informatīvā ziņojuma 5.punktā norādīto, t.i., vai Eiropas Padomes atzinumā par Latvijas 2019. gada stabilitātes programmu 4. ieteikumi ir noradīti kā trūkumi. Vēršam uzmanību, ka minētā atzinuma D pielikumā tika apkoptas lietas no Eiropas Komisijas, kurām obligāti būtu jāiekļauj attīstības plānos un tie netika definēti, kā trūkumi, bet nianses pie kurām jāstrādā un jāpilnveido. Attiecīgi, ja nepieciešams, lūdzu precizēt minēto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma 3.punktā vārdu “ievešanā” ar vārdu "ieviešanā".
Piedāvātā redakcija
-
23.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot zemsvītras atsaucē, kas ir informatīvā ziņojuma 3.punktā minētie “nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti”.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
35.4. punktā noteikts, ka dokumentācijas par reformas mērķu un atskaites punktu sasniegšanu jāglabā piecus gadus no pēdējā maksājuma veikšanas.
Ņemot vērā, ka dokumentācija ir jāuzglabā 5 gadus pēc EK noslēguma maksājuma veikšanas dalībvalstij, ierosinām norādīt precīzu datumu līdz kuram dokumentācija uzglabājama.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
24.punktā noteikts, ka Finansējuma saņēmējs var veikt neparedzētās izmaksas piecu procentu apmērā, lūdzam izvērtēt un precizēt uz var paredzēt neparedzētās izmaksas 


 
Piedāvātā redakcija
-
26.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Saistībā ar informatīvā ziņojuma 31.punktā "Atbildīgā institūcija veic uzraudzību, nodrošinot resora sniegto datu ticamību, izsekojamību, pamatotību saskaņā ar MK noteikumos Nr.621 noteikto kārtību un institūcijai deleģēto funkciju ietvaru, veicot vismaz šādas pārbaudes:" un 31.6.apakšpunktā noteikto "PVN uzraudzību, pārbauda, vai maksājuma pieprasījumam ir pievienots finansējuma saņēmēja apliecinājums, ka tas PVN izmaksas nav atguvis un neatgūs no valsts budžeta priekšnodokļa veidā" ierosinām informatīvajā ziņojumā paskaidrot, kas ir domāts ar “PVN uzraudzību”. Ja ar to ir domāta pārbaude, vai maksājuma pieprasījumam ir pievienots finansējuma saņēmēja apliecinājums, ka tas PVN izmaksas nav atguvis un neatgūs no valsts budžeta priekšnodokļa veidā, tad izsakām priekšlikumu izvērtēt vārdu “PVN uzraudzību” nepieciešamību.
 
Piedāvātā redakcija
-
27.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 10.punktā sniegto informāciju par valsts budžeta finansējuma aprēķinu PVN segšanai, ievērojot, ka tajā ir ietverts arī aprēķinātais PVN no 20.1. apakšpunktā norādītajām izmaksām par kompetenču ietvaru izstrādi.
 
Piedāvātā redakcija
-