Atzinums

Projekta ID
21-TA-242
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā izteiktos iebildumus pie Ministru kabineta protokollēmuma projekta 7. un 8.punkta, lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā pēdējās divās rindkopās sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
Lai nodrošinātu precizējumus ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai, Satiksmes ministrija:
- sagatavos un iesniegs apropriāciju izmaiņu pieprasījumu 2022.gadam saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta trešajā daļā noteikto, precizējot 2022. gadā paredzētās ilgtermiņa saistības no 12 578 040 euro uz 17 469 482 euro, attiecīgi 2021.gadam paredzēto finansējumu, kas netiks izmantots projekta īstenošanai (veidojas kā starpība no 8 293 608 euro uz 2 055 471 euro), saglabās kā neizlietoto asignējumu;
- sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijai priekšlikumus bāzes izdevumu projekta ilgtermiņa saistību precizēšanai valsts budžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2023. gadā – 8 682 473 euro; sākot ar 2024. gadu līdz 2042. gadam – 13 139 131 euro gadā un 2043. gadā – 10 509 100 euro.
 
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Finanšu ministrijas iebildums, kas norādīts izziņas 7.punktā, nav ņemts vērā, jo nav veikti nepieciešamie precizējumi anotācijas 3.sadaļas 1.-5.punktā. Attiecīgi atkārtoti lūdzam anotācijas 3.sadaļas 1.-5.punktā precizēt sniegto informāciju, norādot Satiksmes ministrijas budžetā plānoto finansējumu valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai un pie izmaiņām norādot ar Ministru kabineta rīkojuma projektu ierosinātās izmaiņas finansējuma apmērā. Papildus lūdzam pārliecināties, ka anotācijas 3.sadaļas 6.punktā noradītie valsts budžetā maksājamie pievienotās vērtības nodokļa apmēri un plānotie projekta izdevumi atbilst tam gadam, kurš tiek norādīts 1. un 2.punktā. Vienlaikus lūdzam pievērst uzmanību, ka anotācijas 3.sadaļas 5.punkta apakšpunktos vērtības nenorādās automātiski un tie ir jāaizpilda manuāli.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Anotācijā norādīts, ka finansējuma izmaiņām plānots izmantot Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta trešajā daļā noteikto, kas paredz tiesības neizlietoto asignējumu rezervi pārdalīt ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, ņemot vērā tos attiecīgā budžeta resora iepriekšējā saimnieciskajā gadā neizlietotos asignējumus valsts pamatfunkciju īstenošanai, kuru resurss izdevumu segšanai bija dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, attiecīgajās izdevumu kategorijās. Ņemot vērā minēto, šī projekta īstenošanai 2021. gadā neizmantotais finansējums ir jāsaglabā kā neizlietotais asignējums, attiecīgi lūdzam svītrot protokollēmuma 7. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Tā kā saskaņā ar anotācijā norādīto apropriāciju izmaiņas plānots pieprasīt saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta trešajā daļā noteikto, lūdzam precizēt protokollēmuma 8. punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
“8. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā apropriāciju izmaiņu pieprasījumu 2022.gadam saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta trešajā daļā noteikto, precizējot Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistības no 12 578 040 euro uz 17 469 482 euro.”