Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas š.g. 9.maija iebildumu izziņas 48.punktā un atkārtoti lūdzam pievienot programmas rādītāju novērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MK noteikumu projekta 35.1.apakšpunktu, norādot, no kāda finansējuma tiks segtas pievienotās vērtības nodokļa izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot MK noteikumu projekta 32.2.apakšpunktā norādītās izmaksas, ņemot vērā, ka Atveseļošanas fondā ir paredzētas tikai attiecināmās izmaksas un pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot MK noteikumu projekta 64.9.apakšpunktā vārdu “neattiecināmās izmaksas”, attiecīgi precizējot informāciju arī anotācijā, ņemot vērā, ka Atveseļošanas fonda ietvaros neattiecināmās izmaksas netiek paredzētas un netiek plānotas.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
          Anotācijas 1.3. punkta Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi sadaļā  Pieeja datiem valsts informācijas sistēmās norādītas datubāzes, kuras izmanto sabiedrība “Altum”. 6. punktā norādīti nepieciešamie dati no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk VID) datu bāzes:

          - Nodokļu parādu informācija (t.sk. saimnieciskās darbības veicējiem);
Vēršam uzmanību, ka likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta 8.punktā noteikts, ka VID pienākumi ir nodrošināt nodokļu (nodevu) iekasēšanas publiskumu, regulāri publicējot informāciju par atsevišķu nodokļu (nodevu) kopieņēmumiem, un informācijas pieejamību par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmo un 1.3 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos. Informāciju par minētajiem parādniekiem iekļauj VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē un tās pieejamību nodrošina, ievērojot šā likuma 22.panta pirmās daļas 1.punktā un trešajā daļā minētos nosacījumus. Ievērojot minēto, VID publiskojamo datu bāzē var iegūt informāciju par nodokļu parādniekiem un tam nav nepieciešama informācija no datu noliktavām. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt, ka atbalsta piešķiršanas brīdī informācija par komersanta parādiem tiks pārbaudīta  izmantojot VID publiskojamā datu bāzē sniegto informāciju.

          - Fiziskām personām (saimnieciskās darbības veicējiem) - Gada ienākumu deklarācija ar pielikumu par saimniecisko darbību (t.sk.atšifrējumi par ieņēmumiem/izdevumiem); - Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija; - Darbinieku skaits/kustība; - Uzņēmuma samaksātais atalgojums un sociālais iemaksas;
 Vēršam uzmanību, ka gadījumi, kad un kāda informācija par nodokļu maksātāju ir izpaužama atrunāti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22. panta pirmajā un otrajā daļā. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22. panta otrās daļas 5.punktā noteikts, ka nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) drīkst sniegt informāciju par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas valsts institūciju funkciju izpildes nodrošināšanai — informāciju, kura ir vienīgi nodokļu administrācijas rīcībā vai kuru nodokļu administrācijai atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt. Vienlaikus pieprasītās deklarācijas un informācija no darba devēja ziņojumiem satur fizisko personu datus, kas nav uzskatāmi par vispārpieejamu informāciju. Lai VID varētu izsniegt datus par fiziskām personām, papildus nepieciešams arī šo datu izsniegšanas pamatojums atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, ka arī papildus skaidrojot, ka ar citiem līdzekļiem informācija nav iegūstama. Ņemot vērā, ka  gada ienākumu deklarāciju un mikrouzņēmumu deklarāciju  pastāvīgi iesniedz pats nodokļu maksātājs (fiziskā persona)  un viņš ir šis informācijas radītājs, tad VID nav tiesības izsniegt šādu informāciju ievērojot likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto un Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Turklāt gada ienākumu deklarācija no 2022. gada ir iesniedzama elektroniski un atbalsta saņēmējs patstāvīgi šo informāciju izdrukas veidā var iesniegt sabiedrībai “Altum”, tam nav nepieciešams saņemt informāciju no VID.
Vēršam uzmanību, ka VID rīcībā nav informācijas par uzņēmuma samaksāto atalgojumu, bet VID iesniegtajos darba devēja ziņojumos ir atspoguļota informācija par darba ienākumiem (bruto darba alga pirms nodokļu nomaksas) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt anotācijā no kādiem avotiem minētā informācija tiks iegūta.  

           - Uzņēmumiem - Gada pārskatu dati;
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 98.panta pirmo daļu, VID vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram kapitālsabiedrības, personālsabiedrības un kooperatīvās sabiedrības Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā minētos dokumentus. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Dokumentus Uzņēmumu reģistram nodod tiešsaistes datu pārraides režīmā. Minētā panta otrā daļa noteic, ka Uzņēmumu reģistrs pēc šā likuma 97. panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā minēto dokumentu saņemšanas publicē tos savā tīmekļvietnē. No minētajām tiesību normām iziet, ka kapitālsabiedrības, personālsabiedrības un kooperatīvās sabiedrības gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata publisku pieejamību nodrošina Uzņēmumu reģistrs, nevis VID. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt  paredzēto risinājumu par gada pārskatu izsniegšanu, un datus no gada pārskatiem iegūt no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

          - Kontu reģistrs;
Vēršam uzmanību, ka Kontu reģistra likuma 6. pantā noteikts kam, kādiem mērķiem un kādā apjomā izsniedzamas ziņas no reģistra. Lūgums papildināt anotāciju ar skaidrojumu un norādot konkrētu normu atbilstoši kurai minētā informācija tiks pieprasīta.

         - Politiski nozīmīgas personas (PEP) datu struktūras;
VID Publiskojamo datu bāzē informācija par politiski nozīmīgām personām tiek publiskota atbilstoši valsts informācijas reģistros esošajai aktuālajai informācijai. Politiski nozīmīgas personas (PEP) datu struktūras ir publiski pieejama informācija un tai nav nepieciešama piekļuve VID datu noliktavai.  Ievērojot minēto, lūdzam precizēt, ka minētā informācija tiks iegūta izmantojot VID publiskojamā datu bāzē sniegto informāciju.

        - Krīzes atbalsta pasākumu izmantošana – nodokļu brīvdienas, dīkstāves pabalsts (skaits, summas) u.c;
 No noteikumu projekta un tā anotācijas neizriet, kāpēc tieši sabiedrībai “Altum”  ir nepieciešama informācija par krīzes atbalsta pasākumu izmantošanu – nodokļu brīvdienas, dīkstāves pabalsts (skaits, summas) u.c., ja sabiedrības  “Altum” rīcībā jau būs informācija no parādnieku datu  bāzes par personas parādiem. Vienlaikus šādas informācijas izsniegšanas nodrošināšanai VID būs nepieciešami papildus līdzekļi. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt un papildināt anotāciju skaidrojot, kāpēc nav pietiekami ar informāciju no VID publiskojamā datu bāzē esoša parādnieku reģistra. 


            - Informācija par gada nolietojuma/ amortizācijas apmēru;
VID rīcībā nav informācijas par gada nolietojuma/ amortizācijas apmēru, līdz ar to lūdzam svītrot, ka VID šādu informāciju sniedz, jo VID nevar nodrošināt tādas informācijas izsniegšanu, kas nav VID rīcībā.
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas sadaļā “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” skaidrot, kā MK noteikumu projektā papildu iekļautais atbalsts siltumenerģijas ražošanas avotu iegādei, uzstādīšanai un nomaiņai atbilst Atveseļošanas plānā noteiktajam un kā minētais ietekmēs rādītāju sasniegšanu, kā arī skaidrot, kāpēc paredzēta papildu darbību atbalstīšana valstpsilsētām.
Piedāvātā redakcija
-