Atzinums

Projekta ID
22-TA-654
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
22.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tieslietu ministrijā ir izskatīts Ekonomikas ministrijas precizētais Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – projekts) un par to izsakām šādus iebildumus.  
Projekta 4.1. apakšpunktu nepieciešams precizēt, jo latviešu literārās valodas prasības ir attiecināmas arī uz normatīvajiem aktiem, tāpēc piedāvājam neizmantot normā vārdus “atkarībā no …”.  
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
 Projekta 7.1. apakšpunkta apakšpunktos esošo regulējumu nepieciešams izvērtēt un precizēt, jo šobrīd tie summāri paredz maksas pakalpojumu apmaksu 140% apmērā un mūsu ieskatā šeit apmaksas kārtībā ir neuzmanības kļūda.  
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 9. punktu nepieciešams svītrot, jo iestādes maksas pakalpojumu cenrādī nevar veidot normas par institūciju neatbilstību konstatēšanu, novēršanu un samaksu par to. Šāda veida vispārīgu regulējumu par “samaksas pienākumu atbilstoši iestādes cenrādī noteiktajiem izcenojumiem” var iekļaut, piemēram, Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr.673 “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi”.  
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 11. punktu nepieciešams svītrot, jo šādi izteiktai normai nav juridiskas slodzes, turklāt tā dublē projekta pielikuma 6. punktā paredzēto maksas pakalpojumu. Šādu normu veidošana neatbilst normatīvo aktu izstrādes juridiskās tehnikas prasībām.  
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 13. punktu nepieciešams izvērtēt un precizēt. Tieslietu ministrija atkārtoti norāda, ka diskriminējoši ir normā atsevišķi norādīt “ārvalstu ekspertus” un “vietējos ekspertus”. Ievērojot minēto, projekta 13.punktā piedāvājam svītrot vārdus “ārvalstu eksperts vai tāds vietējais”.  
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta pielikuma 5.1. apakšpunktu un 9. punktu nepieciešams svītrot vai arī izteikt ar maksas pakalpojumu skaitliskiem lielumiem (mērvienību un tās izcenojumu), jo Ministru kabinetam ar šiem noteikumiem ir jānosaka maksas pakalpojumu cenrādis. Tiesisko regulējumu par līgumcenu piemērošanu var paredzēt nozares normatīvajos aktos, interpretējot tos kā “citus pašu ieņēmumus” atbilstoši publisko aģentūru finansēšanas nosacījumiem.  
Piedāvātā redakcija
-