Atzinums

Projekta ID
21-TA-867
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
02.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Regulējums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.pantā šobrīd paredz tiesības nodokļu maksātājam, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos noteiktajam kritērijam par saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu un kuram ir radies nodokļu samaksas termiņa kavējums Covid-19 izplatības dēļ, nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam. Šī regulējuma rezultātā ir radusies situācija, kad darba devējam, izmantojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.pantu attiecība uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samaksas pagarinājumu, rodas negatīva ietekme uz darba ņēmējiem, kuriem ir ierobežotas tiesības saņemt sociālo nodrošinājumu pilnā apmērā, t.i. uz kurām ir izveidojies valsts sociālās apdrošināšanas parāds un kurām piešķirta valsts vecuma pensija, ar kurām darba devējs ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības un kuru ienākumiem piemēro solidaritātes nodokli. Tā kā saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5.panta ceturto daļu persona ir sociāli apdrošināta pensiju apdrošināšanai, ja faktiski ir veiktas obligātās iemaksas, pašlaik nav ņemtas vērā vecuma pensijas un pabalstu aprēķināšanā noziņotās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas savukārt tika iekasētas no sociāli apdrošinātajām personām. Rezultātā sociāli apdrošinātajām personām, izpildot savu pienākumu daļu, ir atkarīgs no iemaksām, ko šajā gadījumā nav faktiski veicis darba devējs. Likumprojekta 4.panta papildināšana ar jaunu 2.4 un 2.5 daļu nodrošinās atbilstošu regulējumu, kas aizsargātu darba ņēmēju intereses, neapgrūtinot tās un nepasliktinot to tiesisko stāvokli, kad darba devējs un nodokļu administrācija ir vienojušies par nodokļu maksājumu atlikšanu. Tas būtu piemērojams uz tiem gadījumiem, kas iestājušies pirms grozījumu spēkā stāšanās.
Piedāvātā redakcija
Papildināt 4.pantu ar 2.un 2.5 daļu šādā redakcijā:
“(24) Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem nodokļu administrācija atļāvusi piemērot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju un piešķīrusi nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, skaitot no iesnieguma iesniegšanas brīža, piemērojot šo normu attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ir pienākums veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas par šādām privātpersonām, attiecībā uz kurām ir izveidojies valsts sociālās apdrošināšanas parāds:
1) ar kurām nodokļu maksātājs izbeidz darba tiesiskās attiecības;
2) kurām piešķirta valsts vecuma pensija, tostarp priekšlaicīgi, izdienas pensija, speciālā valsts pensija, apgādnieka zaudējuma pensija, invaliditātes pensija;
3) kuru ienākumiem piemēro solidaritātes nodokli.
(25) Šā panta 2.4 daļā noteiktajā kārtībā veiktās iemaksas tiek ieskaitītas pret kopējo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atlikto maksājumu, attiecīgi samazinot nodokļu parādu un nākamo maksājumu. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina šā panta 2.4 daļā noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanu.