Atzinums

Projekta ID
22-TA-2283
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Iebildums
Lūdzam sniegt informāciju, vai fiziskai un juridiskai personai administratīvais slogs palielināsies, samazināsies vai paliks nemainīgs, Vēršam uzmanību, ka pie juridiskās personas ietekmes ir minēts, ka dabasgāzes sadales sistēmas operators sniedz informāciju un nepieciešamos faktiskos patēriņa datus dabasgāzes tirgotājiem aprēķinu veikšanai lietotājiem norēķinu periodā. Kā arī dabasgāzes tirgotājiem dabasgāzes kompensācija jāattiecina uz attiecīgo lietotāju maksas par patērēto dabasgāzi samazinājumu lietotājiem izrakstītajos rēķinos. Līdz ar to var secināt, ka juridiskai personai būs ietekme uz administratīvo slogu. Attiecīgi lūdzam sniegt informāciju, vai tas neradīs arī atbilstības izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā anotācijā ir jāsniedz informācija, kā projekts ietekmēs katru no mērķgrupām – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu. Anotācijas 7. sadaļā nav sniegta detalizēta informācijā kā noteikumu projekts  ietekmēs Būvniecības valsts kontroles biroju un Ekonomikas ministriju.
Lūdzam aizpildīt anotācijas 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktu, sniedzot informāciju, vai attiecīgajai institūcijai administratīvais slogs palielināsies, samazināsies vai paliks nemainīgs. Vēršam uzmanību, ka publiskai pārvaldei slogu aprēķina sākot no 1 euro.  Noteikumu projekts radīs administratīvo slogu saistībā ar pienākumu izvērtēt dabasgāzes tirgotāju iesniegto rēķinu par maksas samazinājumu atbilstību,  līdz kārtējā kalendāra mēneša beigām izmaksāt kompensāciju, tiesībām pieprasīt  nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar maksas samazinājuma piemērošanu, kā arī pieņemt lēmumu par nepamatoti izmaksātās kompensācijas atmaksāšanu. Tāpat izvērtējams, vai noteikumu projektā paredzētais radīs atbilstības izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Iebildums
Lūdzam papildināt minēto informāciju, jo noteikumu projekts ietekmē arī Ekonomikas ministriju, jo tai nebūs jāveic Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" XII1. nodaļā paredzētais (tātad ir ietekme uz administratīvo slogu - tas samazinās).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 7.2. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts (ir minēta institūcija, bet ietekme nav sniegta).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 7.3. apakšpunktu, jo tas nav aizpildīts (ir minēta institūcija, bet ietekme nav sniegta).
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
Iebildums
Lūdzam precizēt 7.4. apakšpunktā minēto informāciju, jo Būvniecības valsts kontroles birojam būs arī līdz kārtējā kalendāra mēneša beigām jāizmaksā kompensācija, tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar maksas samazinājuma piemērošanu, kā arī būs jāpieņem lēmumi par nepamatoti izmaksātās kompensācijas atmaksāšanu. 

 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Ierosinām precizēt informāciju par likumprojektu "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā", jo attiecīgie grozījumi stājās spēkā 2022. gada 13. augustā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Priekšlikums
Ierosinām papildināt anotācijas 4. sadaļu, jo noteikumu projekts ir saistīts ar likumu "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā" (stājās spēkā 2022. gada 13. augustā) un tā 11. pantā paredzēto, ka, izrakstot dabasgāzes lietotājam aktuālo rēķinu par 2022. gada augustā sniegto dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumu, dabasgāzes tirgotājs ņem vērā, ka šā likuma 6. pantā minētais maksas samazinājums par patērēto dabasgāzi tiek piemērots par laikposmu no 2022. gada 1. jūlija, veicot attiecīgu pārrēķinu. Ja pēc pārrēķina tiek konstatēta pārmaksa dabasgāzes lietotāja rēķinā, tiek veikta dabasgāzes rēķina korekcija turpmākajos norēķinu periodos līdz 2023. gada 30. aprīlim (pārejas noteikumu 5. punkts).
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka TAP portālā, iespējams, ir tehniska rakstura problēma, jo noteikumu projekta konsolidētā redakcija neatbilst noteikumu (grozījumu) projekta redakcijai.
No konsolidētās redakcijas nav saprotams, kas ir domāts ar vārdiem "tiek noteikts 168.1 minētajā apmērā".
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam vārdu "tā" aizstāt ar vārdu "tas", lai veidotos gramatiski pareizs teikums.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ierosinām vārdu "tiesīga" aizstāt ar vārdu "tiesīgs", lai punkta ievads gramatiski saskanētu ar apakšpunktu.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka TAP portālā, iespējams, ir tehniska rakstura problēma, jo noteikumu projekta konsolidētā redakcija neatbilst noteikumu (grozījumu) projekta redakcijai.
Piedāvātā redakcija
-