Atzinums

Projekta ID
21-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Biedrība Zemnieku saeima
Atzinums iesniegts
18.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
1. Neatbalstām punkta  2.1.1. virzību esošajā redakcijā. Valsts nodevas pieaugums apliecinājumiem galvenajai cirtei ir nesamērīgi liels un ņemot vērā to, ka turpmāk katrai cirsmai būs nepieciešams saņemt atsevišķu apliecinājumu (pašlaik vienā apliecinājumā var iekļaut vairākas cirsmas) nodevas palielinājums var pārsniegt pat 50 reizes. Piemēram, pašlaik valsts nodeva ciršanas apliecinājumam ar 3 cirsmām un 3.3 ha platību veido 4,27 eiro, ņemot vērā piedāvāto redakciju, pie tāda paša apmēra saimnieciskās darbības, valsts nodevas apmērs sastādīs 210 eiro jeb pieaugums būs 49 reizes. Jāņem arī vērā, ka cirsmās, it īpaši, kas atrodas privātajos mežos, ir daudz pāraugušu baltalkšņu audžu, kas dod nelielu peļņu vai pat rada zaudējumus, tik nesamērīgi ceļot valsts nodevas apmēru, pastāv risks nesaimnieciskai platību apsaimniekošanai. Ņemot vērā aptaujāto meža īpašnieku viedokli, samērīga valsts nodevas likmes nedrīkstētu pārsniegt 20 eiro, kas būtu gandrīz 5 kārtīgs pieaugums salīdzinājumā ar esošo situāciju. Jāņem vērā, ka  šie nav vienīgie meža īpašnieku izdevumi  realizējot valsts uzlikto birokrātisko slogu, personai labvēlīga administratīvā akta- ciršanas apliecinājuma saņemšanu. Vairāku simtu eiro lieli izdevumi veidojas veicot cirsmas platības uzmērīšanu, visu koku uzmērīšanu nosakot koksnes krāju, kā arī nodrošinot derīgas meža inventarizācijas esamību.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Neatbalstām punkta  2.1.2. virzību esošajā redakcijā. Sanitārajām un izlases cirtēm  izsniedzamos ciršanas apliecinājumus nebūtu jāapliek ar valsts nodevu, jo tās ir darbības, lai uzlabotu audžu augšanu, līdz ar to piesaistītu vairāk CO2, kā arī mazinātu kaitēkļu savairošanās risku, piemēram, ziemas periodā izcērtot vējgāztās un lauztās egles, tādējādi mazinot egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās riskus. Pie piedāvātās valsts nodevas likmes, pat mazākiem meža īpašniekiem var veidoties situācijās, kad valsts nodeva, veicot darbības vairākos nogabalos, meža veselības stāvokļa uzlabošanai veido vairāk kā 100 eiro.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Neatbalstām punkta 3.7.1. un 3.7.3. virzību esošajā redakcijā. Ņemot vērā to, ka pieaug briežveidīgo medījamo dzīvnieku nodarītais postījumu apmērs lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei un to, ka nodevas celšana par aļņu un staltbriežu nomedīšanas atļaujām novedīs pie tā, ka mednieki neizņems visas piešķirtās atļaujas, neizpildīs noteiktos nomedīšanas apjomus, jo nebūs iespējams iegādāties attiecīgās atļaujas, kas rezultātā novedīs pie savvaļas dzīvnieku populācijas palielināšanās, vēl lielākiem postījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei, kā arī ietekmēs kopējos satiksmes drošību uz Latvijas autoceļiem.
Aicinām punktu 3.7. izteikt šādā redakcijā:
“3.7. par medību atļaujas izsniegšanu: 
3.7.1. jebkura dzimuma un vecuma alnim (Alces alces), aļņu bullim un staltbriežu (Cervus elaphus) bullim – 7,50 euro;
3.7.2. stirnai (Capreolus capreolus) vai mežacūkai (Sus scrofa) – 0,50 euro;
3.7.3. staltbriežu (Cervus elaphus) govij vai teļam, aļņu (Alces alces) govij vai teļam, lūsim (Lynx lynx), mednim (Tetrao urogallus), rubenim (Tetrao tretrix) un vilkam (Canis lupus) – 3,50 euro.”
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Neatbalstām punkta 3.8.1. virzību esošajā redakcijā. Ieviešot šādu samaksu par tiesībām ārvalstniekiem medīt Latvijā, Latvija kļūs par vienu no dārgākajām Eiropas Savienības valstīm šajā jomā, kas neveicinās vēlmi ierasties Latvijā medībās, kas tomēr ir svarīga lauku tūrisma sastāvdaļa un dod ekonomisko pienesumu arī reģionu attīstībai it īpaši esošajā situācija ar Covid.  Atgādinām, ka Lietuvā nepastāv nodeva par medībām, Igaunijā ārvalstu medniekiem tā ir tikpat liela kā vietējiem medniekiem.  Norādām, ka līguma par Eiropas Savienību 9.pantā ir noteikts, ka visās darbībās ES ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās. Tādēļ ir diskriminējoši Eiropas Savienības pilsoņiem noteikt lielāku nodevu par mednieka sezonas karti nekā Latvijas pilsoņiem.
Aicinām par ārvalstu mednieka atļauju medīt Latvijā noteikt tādu pašu summu kā par mednieka sezonas kartes izsniegšanu Latvijas pilsonim, attiecīgi 30 eiro.
Piedāvātā redakcija
-