Atzinums

Projekta ID
22-TA-2561
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai attiecībā uz projekta apraksta (kopsavilkuma) projekta 6. un 7. sadaļā minēto darbību īstenošanu neveidojas dubulta finansējuma risks, ņemot vērā, ka attiecīgās darbības tiek īstenotas jau citu projektu ietvaros, un attiecīgi lūdzam papildināt anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot, kā projekta apraksta (kopsavilkuma) projekta 6., 7. un 8. sadaļa ir saistīta ar Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma jeb datu agregatora risinājuma (DAGR) un mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas aktivitāšu īstenošanu projekta ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam pārcelt projekta apraksta (kopsavilkuma) projekta ievaddaļas 4. rindkopu uz anotāciju, ņemot vērā, ka attiecīgā informācija nav projektu aprakstoša.
Attiecīgi lūdzam saīsinājumus "PIKTAPS 2" un "VIRSIS" atrunāt citviet projekta apraksta (kopsavilkuma) projektā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Iebildums
Ņemot vērā, ka anotācija un tās pielikums sevī ietver savstarpēji dublējošu informāciju, lūdzam izvērtēt un ietvert visu attiecīgo informāciju anotācijā, neveidojot tai pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.1. sadaļas apakšsadaļu "Apraksts", ņemot vērā, ka saīsinājums "MK rīkojums Nr.374" ir atrunāts pie Ministru kabineta 2022. gada 29. marta rīkojuma Nr. 225. Papildus lūdzam korekti norādīt Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta rīkojuma Nr. 549 pilno nosaukumu, pēc nepieciešamības atrunājot minētā rīkojuma Nr. 549 nosaukuma saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.2. un 1.3. sadaļu, korekti norādot Ministru kabineta 2022. gada 29. marta rīkojuma Nr. 225 un Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta rīkojuma Nr. 549 pilno nosaukumu vai pēc nepieciešamības lietot atbilstošus minēto rīkojumu nosaukumu saīsinājumus.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.3. sadaļu papildināt ar informāciju par to, kas ir attiecīgā projekta sadarbības partneri vai projekta īstenotāji, kā arī par to, ka tiks veikti grozījumi vienošanās par attiecīgā projekta īstenošanu.
Papildus lūdzam norādīt, vai vienošanās grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 71. panta izpratnē.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 2. sadaļas apakšsadaļu "Juridiskas personas" (norādot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā finansējuma saņēmēju, kā arī norādot sadarbības partnerus vai projekta īstenotājus un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi) un atbilstošo apakšsadaļu "Ietekmes apraksts", ņemot vērā, ka nepieciešams veikt grozījumus vienošanās par attiecīgā projekta īstenošanu saistībā ar papildu veicamajām darbībām.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļā precizēt un papildināt sniegto informāciju par projekta uzturēšanas izmaksām, ievērojot, ka saskaņā ar rīkojuma projektu tās plānotas 821 460 euro apmērā ik gadu, bet savukārt anotācijas 3.sadaļas 6.2.apakšpunktā sniegtais aprēķins liecina, ka uzturēšanas izmaksu apmērs ir 444 460 euro 2024.gadā, 457 460 euro 2025.gadā un 444 460 euro 2026.gadā. Vienlaikus ievērojot, ka uzturēšanas izmaksas nepieciešamas no 2024.gada, lūdzam šo informāciju norādīt arī anotācijas 3.sadaļas izmaiņu ailēs 2024. un 2025.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas izmaksu izmaiņas saskaņā ar rīkojuma projektā paredzēto ir 2 810 177,55 euro apmērā, kā arī anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīto, ka 2021. gadā tika apgūts 265 157,57 euro, lūdzam pārskatīt un precizēt anotācijas 3.sadaļas izmaiņu ailēs 2022. un 2023.gada norādītās vērtības, lai tās kopsummā veidotu 2 545 019,98 euro vai arī sniegt skaidrojumu par šobrīd norādītajām vērtībām.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Ievērojot to, ka MK rīkojuma projekts paredz palielināt projekta finansējumu, piešķirot papildus publiskos līdzekļus, lūdzam anotācijā iekļaut informāciju par tiesību akta atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantam, piemēram, skaidrojot, ka finansējuma saņēmējs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, veic valsts noteikto funkciju, un līdz ar to finansējums netiks sniegts saimnieciskās darbības veikšanai un attiecīgi nav jāpiemēro komercdarbības atbalsta regulējums.

 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Rīkojuma konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un (ja attiecināms) precizēt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu apmēru pēc projekta pabeigšanas. Vēršam uzmanību, ka detalizētajā projekta aprakstā (saskaņots ar VARAM 05.08.2022. vēstuli Nr.11-2/5548) projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas pēc projekta pabeigšanas plānotas 822 960 euro gadā.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.2. sadaļas apakšsadaļā "Mērķa apraksts", kur tiek minēts mērķarhitektūras 56.0 versijā iekļautais VARAM projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” apraksts, norādīt projekta numuru.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām anotācijas 1.3.sadaļā precizēt norādīto apmēru papildu finansējumam augstas gatavības prioritāru aktivitāšu, kuru īstenošana ir pamatota ar būtisku nozīmīgumu nozarei un sabiedrībai, īstenošanai, ņemot vērā, ka saskaņā MK 2022. gada 9. augusta rīkojumu Nr. 549 finansējuma palielinājums šim projektam paredzēts 1 875 840 euro.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas sadaļā "3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" 6.punktā izvērtēt un (ja attiecināms) precizēt norādīto VIRSIS izstrādes izmaksu apmēru 821 829 euro apmērā, ņemot vērā anotācijas sadaļā "1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" norādīto "Par 934 337,55 euro tiks nodrošināta iepriekš PIKTAPS 2 ietvaros plānotais risinājums, kas ar Rīkojuma projektu pārcelt no PIKTAPS 2 uz projektu pilnā apmērā - VIRSIS risinājuma pilnveide atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes prasībām un vajadzībām, kas ietvers sevī VIRSIS pilnveidošanu atbilstoši valsts IKT arhitektūras pārvaldības un valsts pārvaldes vajadzībām un VIRSIS papildinājumu izstrāde - Pieteikumu vadības sistēma dažādu veidu ar starpiestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu pieņemšanai un apstrādei (VIRSIS 2. kārta)."
Piedāvātā redakcija
-