Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-217
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 2. punkts paredz, ka komersanti informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām sniedz elektroniski Energoresursu informācijas sistēmā, ko izveido un uztur Būvniecības valsts kontroles birojs. Energoresursu informācijas sistēma līdz šim normatīvajos aktos minēta Energoefektivitātes likuma 15. pantā un Energoefektivitātes monitoringa noteikumu II nodaļā. Energoefektivitātes likuma 15. panta pirmajā daļā noteikts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt energoresursu informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un aktualizēšanas kārtību, informācijas iesniegšanas kārtību, energoresursu informācijas sistēmas saturu un tajā iekļautās informācijas aprites kārtību. Saskaņā ar minēto pilnvarojumu saskaņošanā šobrīd ir Ministru kabineta noteikumu projekts "Energoresursu informācijas sistēmas noteikumi" (22-TA-483), kura 2. punkts noteic, kas ir informācijas sistēmas pārzinis.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.2. apakšpunktu normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Attiecīgi projekta 2. punktā ietvertais palīgteikums "ko izveido un uztur Būvniecības valsts kontroles birojs" dublē minēto normu, tādēļ lūdzam to svītrot.

Lūdzam arī izvērtēt un skaidrot, kā projekta 2. punkts atbilst energoresursu informācijas sistēmas mērķim, kas izriet no Energoefektivitātes likuma 15. panta pirmās un otrās daļas. Veršam uzmanību, ka nepieciešams nodrošināt konsekventu normatīvo regulējumu par energoresursu informācijas sistēmas saturu. Lūdzam anotācijā izvērstāk skaidrot esošo un plānoto regulējumu par informācijas sistēmu, tostarp tajā iekļaujamo informāciju. Tāpat lūdzam skaidrot, vai bez Energoefektivitātes likuma 15. panta pirmajā un otrajā daļā minētā regulējums par citu sistēmā ietveramo informāciju, tostarp projekta 2. punktā paredzēto, nav iekļauts kādā citā ārējā normatīvajā aktā vai tā projektā (salīdzinājumam lūdzam sk. Energoefektivitātes likuma 15. panta pirmo daļu un otro daļu). 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot, vai un kā, ņemot vērā projekta 3. punktā definēto naftas produktu mazumtirdzniecības cenu, tiek ievērots
Padomes 1999. gada 22. aprīļa Lēmuma 1999/280/EK par Kopienas procedūru informēšanai un konsultēšanai par jēlnaftas piegādes izmaksām un naftas produktu patēriņa cenām (turpmāk - Lēmums 1999/280/EK) 3. panta 2. punktā, kā arī Komisijas 1999.gada 26.jūlija Lēmuma 1999/566/EK, ar ko īsteno Padomes Lēmumu 1999/280/EK par Kopienas procedūru informēšanai un konsultēšanai par jēlnaftas piegādes izmaksām un naftas produktu patēriņa cenām (turpmāk - Lēmums 1999/566/EK) pielikuma 3. punktā paredzētais nosacījums, ka tiek ziņotas "naftas produktu patēriņa cenas, atskaitot nodevas un nodokļus". Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot, kādēļ projekta 4. punktā paredzēts konkrētais produktu apjoms, salīdzinājumā ar Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 248 “Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām” (turpmāk - noteikumi Nr. 248) 3.1. un 3.2. apakšpunktu, un kādēļ, kā anotācijā minēts, izvēlēta 10% tirgus daļa kā kritērijs, paredzot, kuri komersanti sniedz informāciju saskaņā ar projektu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un skaidrot projekta 5. punktā paredzēto informāciju, kādu Valsts ieņēmumu dienests sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam par komersantiem, tostarp skaidrojot izmaiņas, salīdzinot ar noteikumu Nr. 248 7.3.-7.5. apakšpunktu. Vēršam arī uzmanību uz Enerģētikas likuma 72.2 pantā paredzēto pilnvarojumu un projekta 1. punktā ietverto norādi par speciālājām atļaujām (licencēm) naftas produktu mazumtirdzniecībai. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai projekta 6. punktā vai citā piemērotā vietā nav iekļaujama norma, kas paredz, no kura brīža komersantam ir pienākums sniegt noteikumu 3. un 7. punktā minēto informāciju. Projekta 10. punkts attiecas tikai uz 2023. gadu. Vēršam uzmanību, ka nav skaidrs, kādā termiņā no paziņojuma saņemšanas brīža, piemēram, 2024. gadā komersantam būs pienākums sākt sniegt informāciju. Lūdzam arī izvērtēt, vai termiņš nav pārāk īss, lai komersants sagatavotos informācijas sniegšanai, it īpaši gadījumā, ja konkrētajam komersantam pirms tam nav bijis pienākuma sniegt informāciju saskaņā ar noteikumiem. Piemēram, noteikumu Nr. 248 9.2. apakšpunkts paredz, ka komersants 30 dienu laikā uzsāk informācijas sniegšanu sistēmā.
Attiecīgi lūdzam izvērtēt un precizēt projektu vai sniegt pamatotu skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
No projekta 6. punkta, šķiet, izriet, ka komersants jau ir reģistrējies Energoresursu informācijas sistēmā un tikai sistēmā var saņemt vēstuli (paziņojumu) par nepieciešamību sniegt informāciju. Lūdzam izvērstāk skaidrot anotācijā minēto normu, tostarp to, kā komersants nonāk līdz reģistrācijai sistēmā (salīdzinājumam sk. noteikumu Nr. 248 8. un 9. punktu) un kādēļ ir prezumēts, ka visi komersanti jau ir reģistrējušies sistēmā. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta noteikumu projekts "Energoresursu informācijas sistēmas noteikumi" (22-TA-483) vēl ir saskaņošanā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kādēļ, salīdzinot ar noteikumu Nr. 248 4.2. apakšpunktu, projekta 7. punktā nav paredzēts sniegt informāciju par 98. markas benzīnu. Saistībā ar minēto lūdzam arī skaidrot, vai un kā ar projekta 7. punktu tiek pilnībā izpildīts Lēmuma 1999/280/EK pielikuma 1. punkts, kas min ne tikai augstākās kvalitātes svinu nesaturošu benzīnu Euro 95, dīzeļdegvielu un sašķidrinātu naftas gāzi, bet arī augstākās kvalitātes svinu saturošu benzīnu. Attiecīgi lūdzam skaidrot anotācijā. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai projektu nav nepieciešams papildināt ar normu, kas noteic atšķirīgu informācijas sniegšanas laiku (piemēram, nākamajā darba dienā), ja projekta 8.punktā minētais termiņš ir valstī noteiktā svētku dienā. Lūdzam arī papildināt projekta anotāciju ar informāciju, kādēļ paredzēts, ka informāciju par pirmdienas cenām sniedz jau līdz pirmdienas plkst. 14:00 (nevis, piemēram, 18:00, kā paredzēts spēkā esošo noteikumu Nr. 248 10. punktā).
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kādēļ projekta 8. un 9. punktā paredzēta informācijas sniegšana tikai katras nedēļas pirmdienā un ne arī katra mēneša piecpadsmitajā datumā (sk. noteikumu Nr. 248 2. un 10. punktu). Vēršam uzmanību, ka nepieciešams korekti un pilnībā pārņemt Lēmuma 1999/280/EK 3. panta 1. punkta "b" apakšpunktu, kā arī Komisijas Lēmuma 1999/566/EK pielikuma 2. punktu. Informācija par minēto lēmumu vienību pārņemšanu nav arī anotācijas 5. sadaļas 1. tabulā. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un sniegt skaidrojumu vai precizēt projektu, attiecīgi precizējot arī anotācijas 5. sadaļas 1. tabulu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot, kādēļ projekta 10. punktā paredzēts tieši šāds datums, no kura komersanti sniedz informāciju noteikumos paredzētajā kārtībā. Lūdzam arī izvērtēt un skaidrot, vai projekta 5. un 10. punktā noteiktais datums, īpaši 2023. gadā, ir pietiekams, lai gan Valsts ieņēmumu dienests, gan komersanti varētu sagatavoties informācijas sniegšanai, tostarp sistēmas lietošanai, īpaši ņemot vērā, ka var būt komersanti, kam informācijas sniegšanas pienākums nav pastāvējis saskaņā ar pašreizējo regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai, ņemot vērā projekta 11. punktu, nav iespējama situācija, ka ir pārtraukums informācijas sniegšanā. Gadījumā, ja projekts stāsies spēkā, piemēram, 2023. gada 1. martā, taču informācija saskaņā ar projektu sniedzama no 2023. gada 1. aprīļa, sanāk, ka mēnesi netiek sniegta informācija. Attiecīgi lūdzam izvērtēt pārejas normas nepieciešamību.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijā izvērstāk skaidrot projektā ietvertās normas un to nepieciešamību, kā arī izmaiņas, salīdzinot ar pašreizējo regulējumu, ņemot vērā, ka projekts aizstās noteikumu Nr. 248. Konkrētus aspektus lūdzam sk. iebildumos pie noteikumu projekta.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 5. sadaļas 1. tabulu attiecībā uz Lēmuma 1999/280/EK pārņemšanu, jo ietvertā informācija dažviet ir neprecīza vai nepilnīga:
1) lūdzam tabulā ietvertās lēmuma vienības katru izdalīt atsevišķā rindiņā un norādīt korelējošo projekta vienību, kurā lēmuma vienība pārņemta;
2) vēršam uzmanību, ka 4. panta "b" punkts nav pārņemts projektā un ir adresēts Komisijai, attiecīgi lūdzam precizēt informāciju;
3) tabulā nav ietverts pielikuma 1. punkts, attiecīgi lūdzam to ietvert, norādot arī atbilstošo projekta vienību, kurā tas pārņemts.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām svītrot projekta 4. punktā vārdus "šajos noteikumos noteiktajā kārtībā" kā liekus.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām projekta 6. punktā konkretizēt, par kādas informācijas saņemšanu ir runa (piemēram, ietverot iekšējo atsauci uz noteikumu 5. punktu un izsakot 6. punkta ievaddaļu šādā redakcijā: "Pēc šo noteikumu 5. punktā minētās informācijas saņemšanas [..]").
Piedāvātā redakcija
-