Atzinums

Projekta ID
21-TA-353
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
15.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
LDDK iebilst pret Likumprojektu kopumā  TM piedāvātajā redakcijā.

Projekts nepiedāvā risinājumu gadījumiem, kad pašvaldības (tostarp arī vienas pašvaldības ietvaros) dažādi interpretē normatīvo regulējumu attiecībā uz lietošanas mērķu noteikšanu gadījumos, kad zemes vienībām vai to daļām likumīgi uzsāktais lietošanas veids atšķiras no teritorijās plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem, kā arī gadījumos, kad zemes vienībai vai tās daļai Meža valsts reģistrā ir reģistrēta kā meža zeme.
Attiecībā uz terminu “meža zeme” jāpaskaidro, ka tas ir definēts Meža likuma 1.panta 29. punktā, kurā ir noteikts, ka meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie purvi.
Jēdziens “meža infrastruktūra” likumu līmenī ir definēts Meža likuma 1.panta 23. punktā, kurā ir noteikts, ka meža infrastruktūra ir  mežā būvēti vai ierīkoti objekti meža apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī rekreācijai.
No Meža likuma 1.panta 29. punkta kopsakarā ar Meža likuma 1.panta 23. punktu izriet, ka uz meža zemes vienīgā atļautā apbūve ir tikai un vienīgi ar meža apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām, kā arī rekreācijai paredzēti objekti.
Meža likuma 41.pants noteic, ka gadījumos, kad meža zeme ir nepieciešama būvniecībai u.c. ar meža zemes statusu nesaistītai izmantošanai, konkrēto platību atmežo (pēc agrākās definīcijas – veic zemes transformāciju) un kompensē valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus.
No augšminētā nepārprotami izriet, ka uz meža zemes nevar atrasties nekāda cita veida apbūve, kā tikai meža infrastruktūras objekti. Līdz ar to zemes vienībai vai tās daļai, kas reģistrēta Meža valsts reģistrā kā meža zeme, saskaņā ar Meža likumu vienīgais atļautais lietošanas veids ir meža zeme, kas līdz atmežošanai (tranformācijai) nevar tikt izmantota nekādiem citiem mērķiem.  Situācija, kad daļai meža zemju pašvaldības pēc saviem ieskatiem nosaka citus lietošanas mērķus, neatbilst Satversmes preambulā ietvertajam nosacījumam, ka Latvija ir demokrātiska un tiesiska valsts, kā arī ir pretrunā ar labas pārvaldības principu, tiesiskās paļāvības principu un vienlīdzības principu, kas noteic, ka vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos izturēšanās ir vienāda, savukārt atšķirīgos apstākļos izturēšanās ir atšķirīga.
 
Piedāvātā redakcija
Lai nodrošinātu vienveidīgu praksi, kā arī nodrošinātu atbilstību Projekta 12.pantā TM piedāvājumam ietvert Likuma 66.panta otrajā daļā vienota īpašuma novērtēšanas principu, saskaņā ar kuru nekustamo īpašumu veidojošie objekti tiek novērtēti kā vienots nekustamais īpašums, Projektu ir nepieciešams papildināt ar jaunu pantu šādā redakcijā:“9.pantāPapildināt pantu ar jaunu (11) daļu šādā redakcijā:“Ja zemes vienības vai zemes vienības daļas likumīgi uzsāktais lietošanas veids atšķiras no teritorijās plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem, tad lietošanas mērķi nosaka likumīgi uzsāktajam lietošanas veidam.” Papildināt pantu ar jaunu (12) daļu šādā redakcijā:“Ja zemes vienība vai zemes vienības daļa Meža valsts reģistrā ir reģistrēta kā meža zeme, tad lietošanas mērķi nosaka atbilstoši Valsts meža reģistrā noteiktajam lietošanas veidam “Mežsaimniecības zeme.”
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
LDDK iebilst pret Projekta 13.pantu TM piedāvātajā redakcijā.

Projekta 13.pantā TM piedāvā Likuma 67.pantā noteikt, ka kadastrālo vērtību bāze ir kadastrālās vērtības aprēķinam nepieciešamo nekustamā īpašuma tirgus situācijas raksturojošo datu kopums nekustamo īpašumu grupām, kas pamatoti ar ekonomisko labumu jeb attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus segmenta datu analīzes rezultātiem noteiktā laika periodā. Atkarībā no īpašnieka/valdītāja mērķiem ekonomisko labumu var gūt nekustamā īpašuma īres/nomas vai nekustamā īpašuma atsavināšanas tirgū. TM piedāvātā redakcija nesniedz skaidru priekštatu, kāda nekustamā īpašuma tirgus situācija ar to ir domāta - nekustamā īpašuma īres/nomas vai nekustamā īpašuma atsavināšanas tirgus situācija.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
LDDK iebilst pret Projekta 14.pantu TM piedāvātajā redakcijā.

Projekta 14.pantā TM piedāvā Likuma 69.pantā un Likuma 70.pantā ietvert nosacījumu, ka nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību bāze ir “nekustamā īpašuma tirgus”. TM piedāvātā redakcija nesniedz skaidru priekštatu, kāds nekustamā īpašuma tirgus ar to ir domāts - nekustamā īpašuma īres/nomas vai nekustamā īpašuma atsavināšanas tirgus bāze.
 
Piedāvātā redakcija
-