Atzinums

Projekta ID
21-TA-1545
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Biškopības biedrība"
Atzinums iesniegts
07.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Latvijas Biškopības biedrība (LBB) ierosina precizēt Informatīvā ziņojuma 26.2. apakšpunktu saskaņā ar KLP stratēģiskā plāna regulas (Regulas Nr.2021/2115) 70.pantu par vides, klimata un citas pārvaldības saistībām, jo šī regula paredz iespēju, ka dalībvalsts var maksāt atbalstu par vides, klimata un citas pārvaldības saistībām arī citādākā veidā, ne tikai kā atbalstu par hektāriem. LBB vairākkārtīgi ir vērsusi Zemkopības ministrijas uzmanību, ka Latvijā ir specifiska biškopības saimniecību struktūra (ievērojams skaits aktīvu biškopības saimniecību, kuru rīcībā nav zemes platības - tikai bišu saimes, kuras nodrošina apputeksnēšanas pakalpojumus Latvijā).
Informējam, ka arī citu dalībvalstu KLP stratēģisko plānu projektos lauku attīstības sadaļā tiek plānots atbalsts par vides, klimata un citas pārvaldības saistībām, lai veicinātu apputeksnēšanu, piemēram, Francijā tiek plānots atbalsts par pārvaldības saistībām - bišu apputeksnēšanas potenciāla uzlabošanai, kur atbalsts plānots kā ikgadējs vienreizējs maksājums par bišu saimi, kas izpilda noteiktas saistības.
Spānijas KLP stratēģiskais plāns paredz lauku attīstības intervenci biškopībai, kas tiek plānots kā agrovides atbalsts biškopībai. Spānijā ir 17 autonomie apgabali un katrs apgabals plāno KLP intervences un atbalsta nosacījumus savam apgabalam, t.sk. intervencei “Agrovides saistības lauksaimniecības platībās / Biškopība bioloģiskajai daudzveidībai”, kas pielāgoti apgabala vides vajadzībām un mērķiem. Vairākos Spānijas apgabalos tiek plānots atbalsts par bišu saimi.
Aicinām  Latvijas KLP stratēģiskajā plānā (2023.- 2027.) paredzēt nosacījumus par apputeksnēšanu, ņemot vērā Latvijas specifisko situāciju biškopības nozarē, kā arī ņemot vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu labo praksi KLP stratēģiskajos plānos.
Piedāvātā redakcija
26.2.   Atbalsts tiek sniegts platībmaksājumu veidā vai arī citā veidā saskaņā ar KLP stratēģiskā plāna regulas 70.pantu lauksaimniekiem, kas uzņemas brīvprātīgas piecu gadu saistības izmantot vidi saudzējošas lauksaimniecības metodes, kuru nosacījumi pārsniedz Latvijas un ES tiesību aktos noteiktās minimālās prasības, kā arī paredzot nosacījumu par zināšanu pilnveidošanu noteiktā apjomā.