Atzinums

Projekta ID
22-TA-2952
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt Ministru kabineta (MK) noteikumu projekta 41.1 punkta pēdējo teikumu, to formulējot plašāk un aptverot visus potenciālos subjektus, uz kuriem šo noteikumu kontekstā varētu būt attiecināms publisko iepirkumu tiesiskais regulējums (piemēram, arī sadarbības partneriem).
Papildus vēršam uzmanību, ka pašreizējā redakcijā ir atsauce tikai uz preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, neietverot būvdarbus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām teikumu formulēt, nosakot, ka iepirkumus projektu īstenošanas vajadzībām veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot izteikto iebildumu, kas ietverts MK noteikumu projekta izziņas 5.punktā, atkārtoti vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja, piemēram, atbalsta sniedzējs konstatē, ka ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts tā ieviešanas gaitā vai uzraudzības periodā pēc tā pabeigšanas kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību un atbalsts tā ietvaros kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un MK noteikumi neparedz iespēju piemērot Komisijas regulas Nr. 651/2014 53. panta nosacījumus vai Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumus, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nelikumīgu komercdarbības atbalstu un jāpiemēro tā atgūšana un attiecīgi nevar tikt piemēroti MK noteikumu 32.punkta nosacījumi. Ievērojot to, ka MK noteikumu projekts ir papildināts ar 54.punktu, kas ietver visus nepieciešamos nosacījumus nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanai, un iepriekš izteikto iebildumu, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu, svītrojot MK noteikumu 32.punktu, un sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā. 


 
Piedāvātā redakcija
-