Atzinums

Projekta ID
23-TA-2941
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 1.4. sadaļā "Labās prakses piemēri" lūdzam norādīt, ka VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  (turpmāk - VNĪ) konceptuālo ziņojumu "Par valsts tiešās pārvaldes iestāžu biroja telpu optimizāciju un apvienoto valsts biroju izveidi" izstrādā sadarbībā ar Valsts kanceleju un ka minētā konceptuālā ziņojuma ietvaros tiek izstrādāti priekšlikumi atbilstoši Valsts kancelejas "Nākotnes biroja" konceptā noteiktajai valsts pārvaldes darba organizācijai, kā arī ņemot vērā “Publiskā sektora biroja izveides vadlīnijās” noteiktos pamatprincipus biroja telpu izveidošanā, kas kopumā veicinātu valsts pārvaldes darba modernizāciju, efektivizāciju un atvērtību.

Tāpat, ņemot vērā, ka konceptuālais ziņojums šobrīd vēl ir izstrādes stadijā, lūdzam nenorādīt tā izstrādes termiņu, kā arī nenorādīt konkrētu darba vietu un iespējamo darbinieku skaitu nekustamajos īpašumos Elizabetes ielā 2 un Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, pēc to atjaunošanas, kā arī neiekļaut informāciju par VNĪ sniegtu konkrētu piedāvājumu attiecībā uz nekustamo īpašumu Republikas laukumā 2, Rīgā. 
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nav korekti norādīti Finanšu ministrijas patēriņa dati.
Siltumenerģija  - 7 919 MWh
Elektroenerģija - 6 592 MWh
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 1.1.sadaļā "Pienākuma tvērums un iesniegto datu kvalitāte" Klimata un enerģētikas ministrija secinājusi, ka iesniegtie valsts resora enerģijas patēriņa dati ir nekvalitatīvi, kā vienu no iemesliem minot to, ka atsevišķa daļa no valsts resora apmaksā rēķinus pēc kvadratūras, nevis par patērēto enerģiju. Lūdzam aizstāt vārdu "kvadratūra" ar precīzāku terminu "platības".

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 1.3.sadaļā "Pasākumi un to īstenošanā nodrošinātais enerģijas ietaupījums":
1. Lūdzam lietot precīzu terminoloģiju, vārdus "karstā gaisa izplūšanas mazināšana" aizstājot ar vārdiem "siltā gaisa noplūdes mazināšana".
2. Tāpat nav saprotams, kā "durvju atvēršanas mazināšana" var būt energoefektīvs pasākums. Lūdzam izvērtēt minēto formulējumu un aizstāt to ar precizāku.  
3. Vēršam uzmanību, ka alokatori nekādā veidā neveic apkures temperatūras regulāciju. Tikai ar termoregulatoriem var tikt iestatīti optimālie apkures temperatūras līmeņi. Lūdzam attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu.

 
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
1. Vēršam uzmanību, ka iepriekš tika rēķināti ietaupījumi pa apkures sezonām (no oktobra līdz aprīlim). Pēc rakstītā jāsaprot, ka tagad tiek prasīts patēriņš par pilno gadu. Lūgums pārskatīt un, nepieciešamības gadījumā, precizēt, lai dati būtu salīdzināmi.
2. Nepieciešams pārskatīt formulējumu - samazināt kopējo enerģijas ietaupījumu (siltumenerģija, elektroenerģija, naftas produkti (degviela, kurināmais), dabasgāze) par 1,9 %, salīdzinot ar 2021. gadu. Pēc šāda formulējuma sanāk, ka patēriņš ir jāpalielina.
3. Ņemot vērā, ka par 2021.gadu ietaupījums iepriekš netika rēķināts, tad lūdzam skaidrot pret kuru/kuriem gadiem ir jārēķina 2021.gada ietaupījums.
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka pienākums veikt ēku energosertifikāciju valstij vai pašvaldībai piederošām publiskām ēkām, kuru kopējā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, ir noteikts Ēku energoefektivitātes likuma 7.panta pirmās daļas 8.punktā, savukārt ēkas īpašnieka pienākums izpildīt minēto pienākumu noteikts minētā likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā.
Informējam, ka VNĪ jau ir nodrošinājusi visu VNĪ īpašumā un valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā esošo ēku energosertifikāciju.
Tāpat, ņemot vērā, ka Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6.punkts attiecināms uz visiem resoriem, t.i.visām nozaru ministrijām, to padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām, nav saprotams, kāpēc atsevišķi izdalīta tieši VNĪ.
Ņemot vērā minēto, lūdzam Ēku energoefektivitātes likuma 7.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto pienākumu attiecināt uz tām ministrijām, kuras to vēl nav izpildījušas vai arī no attiecīgā punkta svītrot vārdus "un valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”".
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu apsvērt pievienot papildus kolonnu 2. Tabulā, kur tiktu attēlota "ēku energoefektivitātes novērtējumu kWh/m2", tādējādi būtu vieglāk salīdzināma konkrētās iestādes energoefektivitāte attiecība pret 1.4. sadaļā minētajiem "Labās prakses piemēriem".  
Piedāvātā redakcija
-