Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Iebilstam  pret pievāto  redakciju“pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma” definīcijai. Pakalpojuma “pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma” mērķis ir nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus mazapdzīvotās lauku teritorijās ar zemu pieprasījumu, kur regulāra autobusu satiksme nav uzskatāma par efektīvu. Šis pakalpojums ļauj pielāgoties pasažieru individuālām vajadzībām, vienlaikus cenšoties veidot pēc iespējas optimālāku brauciena maršrutu un izpildes laiku, lai apvienotu vairāku iedzīvotāju mobilitātes vajadzības vienā reisā. Pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma nenozīmē individuālu braucienu (“individuālas mobilitātes”) apmierināšanu.
 
Piedāvātā redakcija
Ierosinām definēt pakalpojumu “pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma” kā sabiedriskā transporta pakalpojumu.
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Iebilstam šādai tiesību normas redakcijai.
Šāda tiesību norma rada iespējamību, notikušos pārkāpumus/administratīvos sodus, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru regulējošo noteikumu pārkāpumiem, kas gadījumā, ja transportlīdzeklis tiks pārrakstīts bez plānošanas reģionu vai valstspilsētas pašvaldības atzīmes, netiks apmaksāti.
 
Piedāvātā redakcija
29. panta 6.1 daļas pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Lieguma darbības laikā autotransporta līdzeklim, kurš reģistrēts kā taksometrs, taksometra numura zīmes atļauts mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm transportlīdzekļa īpašniekam, pamatojoties uz plānošanas reģiona vai valstspilsētas pašvaldības izdarītas atzīmes transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.”
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Iebilstam pret piedāvāto mērķa formulējumu. Pasažieru pārvadājumu pēc pieprasījuma mērķis ir nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus mazapdzīvotās lauku teritorijās ar zemu pieprasījumu, kur regulāri sabiedriskā autobusa pakalpojumi fiksētos maršrutos nav pieejami vai nav uzskatāmi par efektīvu. Šis pakalpojums nav paredzēts individuālas mobilitātes nodrošināšanai. Tas tiek piedāvāts noteiktā laika intervālā, noteiktā teritorijā elastīgos maršrutos, kas veidoti, balstoties uz iedzīvotāju pieprasījumu.
Piedāvātā redakcija
Redakcija pārstrādājama atbilstoši LPS piedāvātajam 
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Normatīvajos aktos nav paredzēta licences apturēšana. Paredzēt administratīvo sodu par tādu darbību pārkāpšanu (komercdarbība pēc licences kartītes darbības apturēšanas), kad apturēšana nav vispār paredzēta likumos, nav korekti.
 
Piedāvātā redakcija
Aicinām precizēt redakciju atbilstoši iebildumam
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijā kļūdaini secināts, ka šāds  pārvadājumu veids atbilst šā Likuma tvērumam kā neregulārs pasažieru pārvadājums vietējās pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām nodrošinot nokļūšanu iedzīvotāju noteiktajos galamērķos.” 
Piedāvātā redakcija
Šāda redakcija izslēdzama, jo  Vidzemes plānošanas reģiona pilotprojekts liecina, ka pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma spēj apmierināt lauku iedzīvotāju pieprasījumu, ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts noteiktā nedēļas dienā,   Tas atbilst Autopārvadājumu likumā 1.panta 23) punktā minētajai situācijai: “…pārvadājumi zaudē neregulāro pārvadājumu statusu un iegūst regulāro pārvadājumu statusu, ja pasažieru pārvadājumi tiek veikti ar noteiktu regularitāti pa to pašu vai līdzīgu pasažieru regulārā pārvadājuma maršrutu un funkcionāli apkalpo tos pašus pasažierus, kurus uzņem vai izlaiž maršrutu apkalpes vietās vai sabiedriskajam transportam paredzētajās joslās”.
 
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sadaļā “Problēmas un risinājumi” punktā Nr. 3.1. jāprecizē esoša redakcija   Par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili –
“Pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo automobili aizliegts izmantot autotransporta līdzekli, kuram transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta piemērotais liegums veikt komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili. Lieguma darbības laikā autotransporta līdzeklim, kurš reģistrēts kā taksometrs, taksometra numura zīmes atļauts mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm transportlīdzekļa īpašniekam, bez plānošanas reģiona vai valstspilsētas pašvaldības atzīmes.”
Piedāvātā redakcija
Šī sadaļa jāpārstrādā , jo šāda tiesību norma rada iespējamību, ka administratīvie sodi, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru regulējošo noteikumu pārkāpumiem, gadījumā, ja transportlīdzeklis tiks pārrakstīts bez plānošanas reģionu vai valstspilsētas pašvaldības atzīmes, netiks apmaksāti;
 
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Labojama  Anotācijas redakcija, kas nosaka, ka par pasažieru komercpārvadājuma ar taksometru vai vieglo automobili veikšanu bez speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes, par pasažieru komercpārvadājumu turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes darbības apturēšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pārvadātājam no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.”.
Normatīvajos aktos nav paredzēta licences apturēšana. 
 
Piedāvātā redakcija
Redakcija izsakāma sekojoši ; " par pasažieru komercpārvadājuma ar taksometru vai vieglo automobili veikšanu bez speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes, par pasažieru komercpārvadājumu turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences)  anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pārvadātājam no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.”.