Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 13.punktā noteikts, ka pirmās kārtas atlasi veic Ekonomikas ministrija. Projekta 16.punktā norādīts, ka Ekonomikas ministrija, pēc šo noteikumu 14.punktu veiktās izvērtēšanas, apstiprina iesniegtos projekta iesniegumus, ja projekta iesniedzējs atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem. Viens no vērtēšanas kritērijiem ir personas neatbilstība projekta 24.punktā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem (projekta 14.7.apakšpunkts).
Projekta 17.punktā norādīts, ka otrās kārtas atlasi veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA). Savukārt projekta 19.punktā norādīts, ka projektu iesniegumu vērtēšanai CFLA izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā ir CFLA pārstāvji, vismaz viens pārstāvis no nozares ministrijas un pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas. Viens no vērtēšanas kritērijiem ir personas neatbilstība projekta 24.punktā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem (projekta 18.7.apakšpunkts).
No minētā izriet, ka personu (kandidātu) izvērtēšanu veic Ekonomikas ministrija un CFLA izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija.
No 24.punkta izriet, ka izslēgšanas kritēriji ir attiecināmi uz komersantu vai personu, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītās darbībās, ir sodīts par administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
Projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3.apakšsadaļā norādīts, ka finansējuma saņēmējs izvērtē gala labuma guvējus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (2018.gada 18.jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 136.pantā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem, šo pārbaudi nodrošinot Iekšlietu ministrijas informācijas centra valsts informācijas sistēmā “Sodu reģistrs” starpresoru vienošanās ietvaros.

Ņemot vērā, ka projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3.apakšsadaļā ietvertais risinājuma apraksts neatbilst projektā ietvertajam regulējumam, precizēt projektu vai projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3.apakšsadaļu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aizstāt projekta 14.7.apakšpunktā skaitli "25." ar skaitli "24.".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā Krimināllikuma 198.panta nosaukumā norādīto, aizstāt projekta 24.1.2.apakšpunktā vārdus “neatļauta labuma” ar vārdiem “neatļauta labumu”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Papildināt projekta 24.2.3.apakšpunktu pirms vārda "nodokļu" ar vārdiem "informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana", vienlaikus svītrojot projekta 24.9.apakšpunktu, jo tas pēc būtības dublē projekta 24.2.3.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Izteikt projekta 24.5.apakšpunktu kā projekta 24.1.apakšpunkta apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Izteikt projekta 24.6.apakšpunktu kā projekta 24.1.apakšpunkta apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Izteikt projekta 24.7.apakšpunktu kā projekta 24.1.apakšpunkta apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Izteikt projekta 24.8.apakšpunktu kā projekta 24.1.apakšpunkta apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-