Atzinums

Projekta ID
21-TA-1683
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Izglītības un zinātnes ministrija ir iepazinusies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto informatīvā ziņojuma „Par pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanas progresu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) un tā protokollēmuma projektiem un atbalsta to tālāko virzību, vienlaikus izsakot šādus priekšlikumus:
1. lūdzam informatīvā ziņojuma rindkopu par investīciju projektu gatavības pakāpi (informatīvā ziņojuma 2.lp) papildināt ar norādi, ka izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu projektēšanas un būvniecības gadījumā pašvaldību ventilācijas investīciju projekta gatavība tiek apliecināta ar pašvaldības iepirkumu komisijas apstiprināts iepirkuma procedūras nolikumu (ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” 3.1 7.2.apakšpunktā noteikto);
2. lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt informatīvā ziņojuma rindkopu par valsts budžeta finansējuma apguves neizpildes iemesliem (informatīvā ziņojuma 2.lp), to papildinot ar Kuldīgas novada pašvaldības investīciju projekta (par Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolu) īstenošanas kavējuma iemeslu – nepieciešamību veikt būvprojekta precizēšanu, ievērojot, ka uzsākot būvdarbus, tika konstatēta būvprojekta neatbilstība faktiskajai situācijai (priekšlikums izriet no Kuldīgas novada pašvaldības 10.decembra elektroniskās pasta vēstules Valsts reģionālās attīstības aģentūrai).
 
Piedāvātā redakcija
-