Atzinums

Projekta ID
22-TA-3541
Atzinuma sniedzējs
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
22.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
Plāna projekta 2. apakšmērķa ietvaros īstenojamo pasākumu tabulas 3.3. apakšpunktā noteiktajā pasākumā: "Samazināt korupcijas riskus būvniecības kontroles jomā, nodrošināt atklātu un tiesisku būvniecības norisi visā Latvijas teritorijā, nepieļaujot iespējamu patvaļu būvniecības procesa īstenošanā pašvaldībās" VARAM ir noteikta kā viena no atbildīgajām institūcijām. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 588  “Ekonomikas ministrijas nolikums” 4.1.2. apakšpunktu Ekonomikas ministrija izstrādā, organizē un koordinē būvniecības politiku. Būvniecības likuma 6. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts un otrā daļa nosaka, ka par būvniecības nozari atbildīgā ministrija veic būvniecības vispārējo pārraudzību un koordināciju, izstrādā vienotu valsts politiku būvniecības jomā un nodrošina šīs politikas realizēšanu. Lai veiktu šos uzdevumus, ministrija izstrādā politikas plānošanas dokumentus būvniecības jomā, un izstrādā priekšlikumus būvniecību regulējošu normatīvo aktu sistēmas pilnveidošanai. Par būvniecības nozari atbildīgās ministrijas kompetencē var būt arī citi normatīvajos aktos paredzēti pienākumi būvniecības jomā. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 7. panta pirmās daļas 8. punkts nosaka, ka birojs korupcijas novēršanā izstrādā metodiku korupcijas novēršanai un apkarošanai valsts un pašvaldību iestādēs un privātajā sektorā. Tādējādi būvniecības nozares politikas izstrāde ir Ekonomikas ministrijas kompetencē, un korupcijas risku mazināšana ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē. Lūdzam svītrot VARAM kā atbildīgo institūciju no plāna 3.3. apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-