Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Universitāšu asociācija
Atzinums iesniegts
26.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Iepazīstoties ar 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumu projektu (turpmāk – 1.2.1.4. pasākuma noteikumu projekts), konstatējām, ka 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros netiek nodrošināta nepārtrauktība publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbībā, ko vērtējam negatīvi. Fonds iepriekšējā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam (faktiski līdz 2023. gadam, ieskaitot), atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 692 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi”, sniedza ievērojamu atbalstu pētniecības organizāciju īstenoto pētījumu rezultātu komercializācijai. Tā ietvaros pētniecības organizācijai bija pieejams finansējums, lai paaugstinātu tehnoloģiju ar komercpotenciālu gatavības līmeni līdz TRL5-6, t.i. mākslīgā vidē validēta un demonstrējama prototipa stadijai, kas ir obligāts pētījumu komercializācijas priekšnoteikums. Tāpat tika stiprināta tehnoloģiju pārneses kapacitāte pētniecības organizācijās, kas veicināja sadarbību ar uzņēmumiem, lai radītu inovācijas. Pētījumu rezultātu komercializācijas projekti pētniekiem ļāva veidot labāku izpratni par tehnoloģiju komercializācijas un pārneses procesiem. Tāpēc komercializācijas un patentēšanas fonda darbību vajadzētu turpināt un attīstīt, lai pētniecības organizācijām būtu pieejams finansējums zemas gatavības tehnoloģiju izstrādņu attīstīšanai un uzkrātā pieredze un zināšanas nezustu un dotu arvien lielāku labumu Latvijas ekonomikai.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Pētniecības organizācija kā efektīvas sadarbības partneris dala tiesības uz rezultātiem 1.2.1.4. pasākuma noteikumu projekta 38. punktā paredzētajos pētniecības rezultātu komercializācijas projektos.
Piedāvātā redakcija
2.3. gala labuma guvējs - Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktu vai, kas atbilst vidējas kapitalizācijas, lielā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteikto definīciju ar nosacījumu, ja tās ietver sadarbību ar mazajiem/vidējiem komersantiem pētniecības un inovācijas aktivitātēs, vai pētniecības organizācija;
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
1.2.1.4. pasākuma noteikumu projekta 2.17. punktā jēdziena “zinātības un tehnoloģiju tiesību komercializācija” definīcijā skaidrības pēc aicinām minēt, ka tehnoloģiju nodošanas nolīgums ietver gan licences līgumu, gan atsavināšanas (pārdošanas) līgumu. Norādām, ka Eiropas Komisijas (ES) 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijā (Dokuments attiecas uz EEZ) 1. panta 1. punkta “c”, “d” un “e” apakšpunktā noteiktās definīcijas aptver tikai uzņēmumu starpā slēgtus tehnoloģiju nodošanas nolīgumus, taču 1.2.1.4. pasākuma noteikumu projektā tās tiek attiecinātas uz pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām.

 
Piedāvātā redakcija
2.17. zinātības un tehnoloģiju tiesību komercializācija – zinātības un tehnoloģiju pārneses darbība, kuru veic pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija kā tehnoloģiju tiesību īpašnieks, slēdzot intelektuālā īpašuma licences vai atsavināšanas līgumu (tehnoloģiju tehnoloģiju nodošanas nolīgumu), kas atbilst Eiropas Komisijas (ES) 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijā (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 316/2014)  1.panta 1.punkta “c”, “d” un “e” apakšpunktā noteiktajai definīcijai;līgumu par tehnoloģiju tiesību izmantošanu vai atsavināšanu (intelektuālā īpašuma licences vai atsavināšanas līgums);
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām precizēt 1.2.1.4. pasākuma noteikumu projekta 2.18. punktā skaidrotā jēdziena “pētniecības rezultātu komercializācija” definīciju, izmantojot 2.16. punktā minēto jēdzienu “zinātības un tehnoloģiju pārnese” un ietvert zinātību atbilstoši 2.17. punkta jēdzienam “zinātības un tehnoloģiju tiesību komercializācija”.
Dzēst 2.18. punkta pēdējo teikumu, kurā tiek skaidrots, ko saprot ar tehnoloģiju tiesību komercializāciju, jo šī jēdziena definīcija ir dota jau 2.17. punktā.
Piedāvātā redakcija
2.18. pētniecības rezultātu komercializācija – pētniecības rezultātā radītās zinātības un tehnoloģiju pārnese zinātības un tehnoloģiju tiesību komercializācijas ceļā, lai nodrošinātu pētniecības projekta sociālekonomisko atdevi, ieviešot radītās zināšanas un tehnoloģijas tirgū, tādējādi veicinot inovācijas uzņēmējdarbībā. Ar tehnoloģiju tiesību komercializāciju saprot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, ja pētniecības organizācija kā tehnoloģiju tiesību īpašnieks slēdz līgumu par tehnoloģiju tiesību izmantošanu vai atsavināšanu (intelektuālā īpašuma licences vai atsavināšanas līgums);
 
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Uzskatām, ka 1.2.1.4. pasākuma noteikumu projekta 21.6. punktā minētās atbalstāmās darbības finansējuma saņēmējs nevarēs pilnvērtīgi īstenot, jo pētniecības organizācijām netiek paredzēts finansējums iepriekšējo pētījumu rezultātu attīstīšanai līdz tādai gatavības pakāpei, lai tās varētu piedāvāt potenciālajiem pētniecisko izstrādņu ideju komercializētājiem.
Piedāvātā redakcija
-