Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
14.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam svītrot pamatnostādņu projekta 1.3. rīcības virziena īstenojamos uzdevumus Nr.1. (32.lpp.), Nr.3.(32.lpp.), Nr.4.(33.lpp.), Nr.5.(33.lpp.) un Nr.6.(33.lpp.), jo šādi pasākumi jau ir iekļauti Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam. Aicinām tos integrēt pamatnostādņu 1.3.rīcības virziena aprakstošajā daļā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta apakšsadaļā “1.3. Rīcības virziens: Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana” 12.rindkopu šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Veselības ministrija ir izstrādājusi “Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam”, kurš paredz ne tikai attīstīt narkoloģiskās ārstēšanas pakalpojumus, bet arī atkarību profilakses pasākumus īpaši selektīvās un indicētās profilakses ietvaros. (atsauce: https://m.likumi.lv/ta/id/336736-par-profilakses-pasakumu-un-veselibas-aprupes-pakalpojumu-uzlabosanas-planu-alkoholisko-dzerienu-un-narkotisko-vielu-lietosanas-izplatibas-mazinasanas-joma-20232025-gadam).
3.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pat ja 1.3. rīcības virziena aprakstā ir sniegta detalizēta informācija par atkarību izraisošo vielu lietošanas cēloņiem un ar to saistītām sekām, tomēr aicinām 14.lpp. aiz otrās rindkopas iekļaut vispārīgu informāciju (skat. piedāvāto redakciju) par atkarību izraisošo vielu lietošanas specifiku pusaudžu vidū, lai pārnestu akcentu no likumpārkāpumiem un sodīšanas uz sabiedrības veselībā balstītu pieeju un palīdzības iespējām.
Piedāvātā redakcija
"Atkarību izraisošo vielu lietošana svārstās no pamēģināšanas, neregulāras lietošanas līdz pat riskantai un atkarīgai lietošanai, kad persona atkarību izraisošās vielas lieto impulsīvi, nespējot savu rīcību vairs kontrolēt. Lietojot atkarību izraisošās vielas, var izveidoties atkarība,  kad notiek izmaiņas centrālās nervu sistēmas darbībā[1]. Īpaši bīstama atkarību izraisošo vielu lietošana ir pusaudža gados, kad organisms un smadzenes vēl tikai attīstās. Atkarību izraisošo vielu lietošana var novest pie attīstības un mācīšanās traucējumiem, problēmām ar atmiņu un koncentrāciju, palielinātu agresiju, psihiskās veselības stāvokļa pasliktināšanos, pašnāvības domām. Atkarību izraisošo vielu lietošanai pusaudža gados var būt dažādi iemesli: vienaudžu spiediens vielas pamēģināt un lietot, vēlme integrēties grupā, neskatoties uz to, ka minētajā grupā vielu lietošana ir pieņemta, problēmas ģimenē, nevienlīdzība un sociālā atstumtība, nabadzība, kritiskās domāšanas trūkums, izklaide, grūtības ar paškontroli un nespēja tikt galā ar savām emocijām u.c. Ņemot vērā minēto, ar jauniešiem nepieciešams veikt mērķtiecīgu profilaktisku darbu, kas būtu orientēts ne tikai uz informēšanu par atkarību izraisošo vielu lietošanas kaitīgo ietekmi uz organismu un ar to saistītiem riskiem, bet arī vērsts uz dažādu dzīves prasmju attīstīšanu, kas palīdzētu jaunietim konstruktīvi tikt galā ar sevi un dažādām dzīves situācijām. Tāpat svarīgi, lai bērns dzīvotu un attīstītos nodrošinātā un saticīgā ģimenē, lai tam apkārt būtu draudzīga vide, skolas atbalsts, kā arī pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. " 
[1]https://m.likumi.lv/ta/id/336736-par-profilakses-pasakumu-un-veselibas-aprupes-pakalpojumu-uzlabosanas-planu-alkoholisko-dzerienu-un-narkotisko-vielu-lietosanas-izplatibas-mazinasanas-joma-20232025-gadam
4.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta apakšsadaļas “1.3. Rīcības virziens: Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana” 10.rindkopu “Veselības ministrija 2022.gadā ir izstrādājusi rekomendācijas (..).”, izskatot, to šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
"Veselības inspekcijas izveidota starpnozaru darba grupa 2022.gadā ir izstrādājusi Rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem ar mērķi veicināt bērnu drošību moderno tehnoloģiju lietošanā, mazinot moderno tehnoloģiju ietekmi uz bērnu veselību un tehnoloģiju radīto apdraudējumu, kā arī veicināt jēgpilnu moderno tehnoloģiju lietošanu bērniem dažādās vecuma grupās."66
[66] “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam” 1.rīcības virziena “Veselīgs un aktīvs dzīvesveids” 1.3. uzdevums. Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b8342cd9-318a-4f99-b147-0a144bcbf231
5.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta apakšsadaļā "1.2.Rīcības virziens: Visa veida vardarbības izskaušana" īstenojamo uzdevumu 1.punktā “Īstenoti izglītojošie pasākumi izglītojamiem par vardarbības atpazīšanu un nepieciešamo rīcību vardarbības risku gadījumā, veicinot spēju rast labvēlīgu risinājumu” lūdzam svītrot Veselības ministriju kā līdzatbildīgo institūciju, ņemot vērā, ka plānā iekļautajos pasākumos Veselības ministrijas iesaiste nav paredzēta.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta apakšsadaļā "1.1.Rīcības virziens: Agrīns preventīvs atbalsts veselīgai bērnu un jauniešu attīstībai" īstenojamo uzdevumu 1.punktā “Vecāku universālo izglītojošo programmu klāsta paplašināšana un ieviešana ģimenes pratības paaugstināšanai” lūdzam svītrot Veselības ministriju kā līdzatbildīgo institūciju, ņemot vērā, ka plānā iekļautajos pasākumos Veselības ministrijas iesaiste nav paredzēta. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam pamatnostādņu 2.pielikumā norādīt, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. - 2027.gadam ir apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 26. maija rīkojumu Nr. 359 (https://likumi.lv/ta/id/332751-sabiedribas-veselibas-pamatnostadnes-2021-2027-gadam), kā arī precizēt iekļauto informāciju šādā redakcijā:
 
Piedāvātā redakcija
"Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. - 2027.gadam paredz virkni mērķētus pasākumus veselības veicināšanai un slimību profilaksei, pasākumus nevienlīdzības veselības aprūpē mazināšanai un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai, tai skaitā, dažādām nabadzības un/vai sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām vai citās riska situācijās esošiem iedzīvotājiem (piemēram, izglītojoši un informatīvi pasākumi par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, aizspriedumu mazināšanai pret personām ar psihiskiem veselības traucējumiem u.c.; atbalsta pasākumi personām, kuras cieš no atkarībām, kā arī atkarības personas ģimenes locekļiem; pasākumi veselīgas un drošas dzīves un darba vides veicināšanai; iedzīvotāju finansiālās aizsardzības uzlabošana slimības un nespējas gadījumos, tai skaitā palielinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu, zāļu un medicīnas ierīču pieejamību). Cita starpā pamatnostādnēs paredzēti izglītojoši un informatīvi pasākumi par dažādiem sabiedrības veselības jomas jautājumiem, tai skaitā, aprūpes centru darbiniekiem, pašvaldību darbiniekiem, arodārstiem, kā arī starpinstitūciju sadarbības pilnveidošana. Pamatnostādnes iezīmē pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidošanai, tostarp pilnveidot un attīstīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, t.sk., dinamisko novērošanu un nodrošināt bērnu ar invaliditāti pēctecīgu pāreju pieaugušo veselības aprūpes sistēmā u.c.".
8.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Veselības ministrija Pamatnostādņu plānā uzdevuma Nr.1.2. “Prenatālo un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmu klāsta paplašināšana un nodrošināšana, mazinot attīstības nepietiekamību un grūtību veidošanās riskus bērniem”, uzdevuma Nr.1.3. “Pierādījumos balstītu multimodālo intervences un uzvedības korekcijas programmu ieviešana jaunākā vecumposma bērniem ar attīstības grūtībām un nepietiekamībām” un uzdevuma Nr.1.4. “Bērnu un jauniešu emocionālās labklājības veicināšanas programmu un atbalsta ieviešana” apakšuzdevumu izpildē ir norādīta kā līdzatbildīgā iestāde. Aicinām organizēt atsevišķo tikšanos, kur Pārresoru koordinācijas centrs sniegtu redzējumu par Veselības ministrijas iesaisti apakšuzdevumu izpildē. Tas būtu svarīgi arī, lai izprastu, vai VM būs nepieciešams papildus finansējums pasākuma īstenošanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot 4.2. rīcības virziena 7. uzdevumu “Veselības aprūpes kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība, it īpaši reģionos (zobārstniecības pieejamības absolūta nodrošināšana)”, tā kā attiecīgās pamatnostādnes neparedz rīcību vai pasākumus šī uzdevuma īstenošanai.
Vienlaikus nav skaidra arī termina "absolūta" izpratne, kas ar to domāts. Attiecīgi tas būtu precizējams, ja gadījumā šāds uzdevums tiek sglabāts. Papildus jāņem vērā, ka pakalpojumu pieejamības uzlabošanai nepieciešams gan papildu finansējums, gan arī papildu zobārstniecības speciālistu apmācība, gan iesaiste valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanā.
Lūdzam  Pamatnostādņu projekta 4.2.rīcības virziena “Atbalsta sistēmas pilnveide bērna audzināšanai un aprūpei” aprakstu papildināt, ka pasākumi veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. zobārstniecības pakalpojuma, pieejamības nodrošināšanai ir iekļauti Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot 9.2.rezultatīvo rādītāju “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (neapmierinātās vajadzības pēc veselības aprūpes pakalpojumiem (finansiālu iemeslu, attāluma vai rindu dēļ) jauniešiem 16-24 g.v.), %”, 9.13.rezultatīvo rādītāju “Vidējais gaidīšanas laiks ( bērniem (līdz 18 g. v.) uz sekundāru ambulatoru konsultāciju BKUS (dienas)” un 9.14. rezultatīvo rādītāju “Vidējais gaidīšanas laiks bērniem (līdz 18 g. v.) uz plānveida operāciju dienas stacionārā BKUS (dienas)”, tā kā attiecīgās pamatnostādnes neparedz rīcību vai pasākumus 2.mērķa sasniegšanai.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta apakšsadaļā “1.3. Rīcības virziens: Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana” datus attiecībā uz kanabisa lietošanu pusaudžu vidū: 
Piedāvātā redakcija
"26% 15-16 gadus vecu Latvijas skolēnu norādīja, ka dzīves laikā ir lietojuši kanabisu (salīdzinājumā ar 2015.gadu pieaugums par 8%), savukārt ESPAD dalībvalstīs vidēji dzīves laikā kanabisu lietojuši 16% aptaujāto skolēnu.".