Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
22.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību par ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju definīcijas precizēšanu noteikumu projekta 89. punktā.
Papildus iepriekš izteiktajam pamatojumam norādām, ka Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - DAP)  ir nosūtījusi Zemkopības ministrijai (turpmāk - ZM) priekšlikumu grozījumiem Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna (turpmāk – KLP SP) 3. nodaļas 10.4.2. sadaļā, precizējot ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju definīciju, izsakot to redakcijā, kas piedāvāta noteikumu projektam.
Kā ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji ir nosakāmas arī tādas zālāju platības, kas kā “zālāju aizsardzības mērķi” tiek noteikti Natura 2000 teritorijās un platības, kas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos tiek ģeotelpiski identificētas kā nozīmīgas zālāju vietas arī no citu ekosistēmas pakalpojumu viedokļa (biodaudzveidība, apputeksnētāji, plūdu mazināšanas riski, ainava). Jānorāda, ka Natura 2000 teritoriju biotopu aizsardzības mērķi dalībvalstīm ir jānosaka obligāti atbilstoši Biotopu direktīvas prasībām, līdz ar to gan KLP SP, gan noteikumu projekta kontekstā tas ir būtiski, lai Latvija nodrošinātu Eiropas Savienības (turpmāk - ES) prasības.
Paplašinot ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju definīciju, prasība attiektos uz apmēram 22 000 ha zālāju, kuriem nepieciešama atjaunošana, uzturēšana un saglabāšana, jo tiem pastāv augsta bioloģiskā, ainaviskā, apputeksnētāju u.c. ekosistēmas pakalpojumu nodrošināšanas vērtība. Tas sniegtu iespēju nodrošināt nepārveidošanas risku valstī svarīgākajām zālāju platībām. Šīs platības DAP ir iepriekš norādījusi ZM kā tādas, kurām būtu nepieciešams nodrošināt investīcijas un kas būtu identificējamas kā platības, kurām saņemams atbalsts zālāju atjaunošanai. Ņemot vērā to, cik strauji notiek esošo ES nozīmes zālāju pārveidošana valstī kopumā, šīs potenciāli vērtīgo zālāju platības ir kā labākais iespējamais “rezerves spilvens”, kas var kompensēt līdz šim zaudētās zālāju platības, kas tiek pārveidotas aramzemē.
Piedāvātā redakcija
89. Ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji ir zālāji, kas atzīti par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai Eiropas Savienības nozīmes putnu dzīvotni, vai Eiropas Savienības potenciālo biotopu, un kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kā arī citi ekoloģiski nozīmīgi zālāji īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas ģeotelpiski identificēti īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā vai noteikti Natura 2000 teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķu sasniegšanai, un kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Tā kā pašlaik tiek virzīti KLP SP grozījumi, kas varētu veicināt atbalstu zālāju  kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, lūdzam ZM rast iespēju izvērtēt plānoto zālāju rādītāju izpildes progresu, kā arī piedāvāt alternatīvus risinājumus, kā šos rādītājus uzlabot. 
Gadījumā, ja ES atbalsts neveicinās ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju kvalitātes saglabāšanas progresu, tad KLP SP starpvērtējumam no VARAM puses tiks virzīti jau iepriekš sniegtie priekšlikumi, lai būtiski uzlabotu atbalsta nosacījumus. 
Piedāvātā redakcija
-