Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam spēkā Finanšu ministrijas 2022. gada 7.  marta iebildumu izziņas 43.punkts un lūdzam pievienot programmas rādītāju izvērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka, ja aizdevumam jau ir piešķirts reģionālais atbalsts ar maksimālo atbalsta intensitāti, šāda aizdevuma pagarināšanai de minimis atbalstu nevar piešķirt, jo tādā gadījumā tiktu pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte, ņemot vērā, ka atbalsts tiek piešķirts tām pašām attiecināmām izmaksām (tas ir tas pats aizdevums, kas sniegts digitalizācijai, par tām pašām attiecināmajām izmaksām). Ja tas nav aizdevuma pagarinājums, tad tas visdrīzāk būtu jauns aizdevums - de minimis atbalsts likviditātes pozīciju stiprināšanai, un arī šāds atbalsts ir iespējams tikai saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, un tas būtu jauns de minimis atbalsts, kas piešķirts likviditātes atbalstam. Atbilstoši lūdzam precizēt informāciju izziņas 39.punktu un atbilstoši precizēt arī noteikumu projektu.
Vienlaikus, ņemot vērā, ka pirms tiek piešķirts aizdevuma termiņa pagarinājums, tiek pārbaudīts, vai šādu izmaiņu rezultātā netiek pārsniegts sākotnēji piešķirtā atbalsta apmērs un intensitāte, līdz ar to ne visiem projektiem termiņa pagarinājums būs praktiski iespējams. Ja atbalsts ir ticis piešķirts kā reģionālais atbalsts, tad termiņa pagarinājums nebūs iespējams, savukārt, ja jau sākotnēji atbalsts būs sniegts kā de minimis, tad tādā gadījumā pagarinājums būtu jauns de minimis atbalsts, tad lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 28.punkta redakciju, ka pagarinājums ir iespējams tikai tad, ja sākotnēji aizdevums ir piešķirts kā de minimis atbalsts, un tādā gadījumā pagarinājums būtu jauns de minimis atbalsts.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja Jūs lemsiet, ka subsīdijas ekvivalents ir visa atbalsta summa, tad aizdevuma pagarinājums neradīs jaunu atbalsta ekvivalentu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu izvērtēt un, ja attiecināms, papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka nododot datus, kas satur personas datus, abas puses to apstrādē un glabāšanā ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 37.punkta šī brīža redakcija nav precīza un paredz interpretācijas iespējas, lūdzam precizēt, ka ALTUM veiks komersanta vērtēšanu uz atbilstību šīm pazīmēm uz atbalsta piešķiršanas brīdi.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu un lūdzam precizēt 49.1. apakšpunkta redakciju, dzēšot atsauci uz šo noteikumu 21.punktu, lai būtu skaidrs, ka pagarinājums ir iespējams tikai tad, ja sākotnēji aizdevums ir piešķirts kā de minimis atbalsts, un tādā gadījumā pagarinājums būtu jauns de minimis atbalsts, vienlaikus, dzēšot teikuma daļu “t.i. netiek piešķirts jauns atbalsts” jo jebkurā gadījumā termiņa pagarinājuma gadījumā tiek piešķirts jauns atbalsts.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka 05.04.2022 ir saņemts Eiropas Komisijas viedoklis e-wiki (uz Latvijas uzdoto jautājumu 29.12.2021), par atbalsta subsīdijas ekvivalenta aprēķina kārtību iespējamajiem aizdevumiem ar kapitāla atlaidi un paralēliem aizdevumiem ar kapitāla atlaidi, t.i., ka subsīdijas ekvivalents ir visa aizdevuma summa, neatkarīgi no tā, kas procentuāli vēlāk tiks norakstīts.
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju izziņas 90.punktā, ka noteikumu projekta 55.punkta redakcija tiks precizēta pēc Eiropas Komisijas sniegtās atbildes e-wiki, lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu.
Atkārtoti vēršam Jūs uzmanību, ka šobrīd noteikumu projektā nav korekti noteikta subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanas kārtība, jo vispārējā kārtībā atbalstam subsīdijas ekvivalentu aprēķina un nosaka, summējot aizdevuma subsīdijas ekvivalentu un kapitāla atlaidi, nevis summējot atbalsta daļas.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļā “Pieeja datiem valsts informācijas sistēmās” sniegto informāciju par sabiedrībai “Altum” nepieciešamo piekļuvi datubāzēm, lūdzam Ekonomikas ministrijai saskaņot piekļuvi datubāzēm ar to turētājiem un papildināt minēto anotācijas apakšsadaļu, ka attiecīgie informācijas turētāji ir piekrituši Altum sniegt attiecīgo informāciju. Vēršam uzmanību, ja sabiedrībai “Altum” ir nepieciešama piekļuve datiem, tad tā nebūtu jāierobežo tikai vienas AF investīcijas ietvaros, bet šāda piekļuve tad būtu nepieciešama arī valsts atbalsta programmu un Eiropas Savienības fondu pasākumu ietvaros, līdz ar to ierosinām ņemt vērā izziņas 57.punktā izteikto Finanšu ministrijas iebildumu un noteikt sabiedrībai “Altum” piekļuvi datiem augstāka spēka normatīvajā aktā, piemēram, Attīstības finanšu institūcijas likumā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļā “Līgums starp Ekonomikas ministriju un sabiedrību “Altum”” ir snigts skaidrojums, ka pirmo avansu Altum varēs saņemt 30% apmērā no AF finansējuma apmēra, otro avansu, kad būs investēti 70% no pirmā avansa, bet trešo – ja būs investēti 100% no pirmā avansa un 70% no otrā avansa. Vēršam uzmanību, ka šāda pieeja neatbilst ANM plāna būtībai, jo avansiem ir jābūt saistītiem ar projekta sasniedzamajiem mērķiem un atskaites punktiem, proti, avansa maksājumi ir jāsasaista tikai ar 9.punktā noteikto rādītāju izpildi.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sadaļā PVN priekšfinansēšana teikts, ka ja komersantam būs nepieciešams PVN priekšfinansējums, sabiedrība “Altum” var izvērtēt tā piešķiršanu šīs programmas ietvaros un PVN priekšfinansēšanai tiks izmantots sabiedrības “Altum” aizņemtais finansējums, pašu finansējums un ANM atmaksas. Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju attiecībā uz sabiedrības “Altum” pašu finansējuma iesaisti, t.i., prognozējamais apjoms, avots, vai finansējuma iesaiste palielinās kopējo finansējumu valsts atbalsta programmā.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Attiecībā uz attiecināmajām izmaksām Altum darbības nodrošināšanai, kas tiek segtas no atmaksātā finansējuma ir jāievēro tie paši nosacījumi, kas ES fondu finansējuma gadījumā. Eiropas Komisijas 2015.gada 9.jūnija lēmuma Nr. SA.36904 (2014/N)"LHZB attīstības (programmu) daļa un Latvijas vienotās attīstības finanšu institūcijas izveide"(71) punkta (b) apakšpunktā norādīts, ka ES fondu finansēto programmu pārvaldība, ja tiek nodrošināts, ka nav pārmērīga kompensācija, nav akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – Altum) saimnieciskā darbība. Savukārt 13.zemsvītras atsaucē minēta atsauce uz Riska vadlīnijām, kas norāda, ka, ja Altum darbojas tikai kā institūcija finansējuma novirzīšanai, tai skaitā, netiek pārlieku atalgota, tad Altum nav valsts atbalsta saņēmējs, bet tikai starpnieks. No minētā izriet, ka gadījumā, ja Altum vēlas saņemt vairāk kā ES fondu kontekstā noteiktās administratīvās izmaksas paredz, Altum visdrīzāk kvalificēsies kā valsts atbalsta saņēmējs. Ņemot vērā iepriekš norādīto, lūdzam papildināt  anotācijas sadaļu, ka, lai novērstu pārkompensācijas riskus, tiks ievēroti Eiropas Komisijas 2015.gada 9.jūnija lēmuma Nr. SA.36904 (2014/N) "LHZB attīstības (programmu) daļa un Latvijas vienotās attīstības finanšu institūcijas izveide"  norādītais.”
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu (izziņas 128.punkts). Atkārtoti vēršam uzmanību, ka vienu projektu nav iespējams īstenot dažādos intensitātes reģionos, tādēļ projektam (vienam) piemēro to intensitāti, kurā reģionā projekts tiek īstenots.
Vēršam uzmanību, ka, piemēram, nemateriāliem aktīviem ir jāatrodas uzņēmējdarbības vietā, kas saņem atbalstu (lūdzam skatīt Komisijas regulas 651/2014 14.panta 8.punkta a)apakšpunktu). Nav iespējama situācija, ka aktīviem nav skaidri nosakāma atrašanās vieta.
Lūdzam precizēt informāciju anotācijas "Atbalsta piešķiršanas un piemērošanas kārtība" sadaļā, dzēšot:
“Ja projekts tiek īstenots dažādas intensitātes reģionos un ir iespējams skaidri identificēt aktīvu atrašanās vietu (nodrošinot to nepārvietošanu attiecīgu periodu pēc projekta pabeigšanas), tad pieļaujamo intensitāti nosaka, atbilstoši katram reģionam piekritīgo aktīvu izmaksām piemērojot katrā reģionā pieļaujamo intensitāti. Ja projekts tiek īstenots dažādas intensitātes reģionos un nav iespējams skaidri identificēt aktīvu atrašanās vietu (nodrošinot to nepārvietošanu attiecīgu periodu pēc projekta pabeigšanas), tad visam projektam piemēro augstāko pieļaujamo intensitāti no tiem reģioniem, kuros notiek faktiskā darbība.”
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt 5.sadaļas 1. tabulas informāciju par tiesību akta projekta atbilstību ES tiesību aktiem - daudzu tabulā minēto noteikumu projekta apakšpunktu noteikumu projektā nav, jo mainījusies noteikumu projekta numerācija, piemēram, vairs nav 51.3.apakšpunkts, tas tagad ir 52.3.apakšpunkts; vairs nav arī 2.12.apakšpunkta, kas minēts 5.sadaļas 1.tabulā, u.c.
Tai skaitā lūdzam pārskatīt un precizēt 1.tabulas D kolonnu attiecībā uz stingrāku prasību paredzēšanu, jo vairākos MK noteikumu punktos ir paredzētas stingrākas prasības nekā Komisijas regulā, piemēram, 41.1.2. apakšpunkts paredz stingrākas prasības nekā tas ir noteikts Regulā.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt skaitli "2.2.1.4i." ar skaitli “2.2.1.4.i”. Precizējumu lūdzu veikt MK noteikumu projektā un saistītajos dokumentos.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu norādīt regulas pilno nosaukumu, kā arī izdevējiestādi un pieņemšanas datumu. Papildus lūdzu norādīt saīsinājumu, kāds tiks lietots tālāk tekstā.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu norādīt iekavās aiz vārda “mehānismu” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu saīsinājumu, ņemot vērā, ka turpmāk tekstā nav lietots pilnais regulas nosaukums. Attiecīgi precizēt saīsinājumu visā tekstā.
Piedāvātā redakcija
[..] Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Regula Nr. 2021/241).
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu svītrot skaitli “45.6.”, kas ir norādīts dubultā.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem “šo noteikumu” pirms skaitļiem “52.2.”
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju norādot, ka arī Altum ievēro Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīniju prasības, līdzīgi kā tas ir norādīts pie komersantiem.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt vārdus “Atveseļošanas fonda” ar vārdiem “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna”.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu visā tekstā aizstāt vārdu "AF" ar "ANM" ņemot vērā norādīto saīsinājumu. 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt vārdus “ES fondu” ar vārdiem “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda”.
Piedāvātā redakcija
-